گزارش نامه 251 اول اردیبهشت 1401

     میرزا عبدالوهاب و صفرعلی (بخش دوم)      حاج نورالله پیشوند میرزا را افتخاری برای پسران خود می­ پنداشت! چون با چسباندن این واژه به اول نام آنها، به زعم خود، آنها را به خاندان پیامبر متصل کرده بود! حاج ­نورالله خود هنگام صدا زدن و نام بردن از پسران، کلمه میرزا را سنگین و […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه 250 نیمه فروردین 1401

      میرزا عبدالوهاب و صفرعلی (بخش نخست)       یکی از روزهای پاییزی، میرزا عبدالوهاب با یک جفت ورزاو (گاو نر) در مزرعه آجوقایه (تلفظ محلی از آغجَه قَیَه ترکی) بالا زمینِ جایِ چلتوک (برنج با پوست) درو شده را  شخم می­ زد تا گندم بکارند و میرزا محمدابراهیم برادرش هم از کودهای حیوانی سوبره (انبار، […]

ادامه مطلب...