گزارش نامه 253 اول خرداد 1401

      میرزاعبدالوهاب و صفرعلی (بخش چهارم)      سبزعلی وقتی به آبادان رسید در اولین فرصت یک دستگاه گرامافون و تعدادی هم صفحه خرید و آماده توی خانه گذاشت. عید نوروز فرا رسید، سبزعلی به اتفاق اعضا خانواده برای دیدار اقوام و بستگان به مارکده آمدند و در دید و بازدیدهای نوروزی، صدای گرامافون ابزار مهم […]

ادامه مطلب...