آواي مارکده شماره 97 – یکم تیر 1386

ممنوعيت فروش اراضي ملي و استيجاري

آقاي قائدي رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان شهركرد طي نامه شماره 2267 مورخه 8/3/86 خطاب به امام جمعه شهر سامان نوشته :

احتراما در راستاي بند 5 مصوبه مورخه 31/2/86 يازدهمين جلسه كميته حفاظت و حمايت به پيوست يك برگ اطلاعيه شماره 2077 مورخه 3/2/86 كميته مذبور موضوع ممنوعيت خريد و فروش اراضي ملي واگذار شده استيجاري در قالب طرح هاي طوبي ، مشاركت مردمي و ساير طرح ها جهت استحضار ارسال خواهشمند است با توجه به سوء استفاده احتمالي بعضي از افراد موضوع در خطبه هاي نماز جمعه آن شهر جهت آگاهي نماز گزاران محترم و اهالي تشريح گردد. امضاء عباسعلي قائدي ، رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان شهركرد.  رونوشت : فرماندار محترم شهركرد ، بخشدار محترم سامان ، دفترخانه اسناد رسمي شماره 105 سامان ، شوراي اسلامي ماركده.

متن اطلاعيهنظر به اينكه عده اي از افراد سودجو و فرصت طلب با مالك قلمداد نمودن خود و با سوء استفاده از عدم اطلاع خريداران اقدام به فروش اراضي ملي و همچنين اراضي ملي واگذار شده در قالب طرح هاي طوبي ، مشاركت مردمي « ماده 3 » و ساير طرح ها در بخش سامان « پلاك هاي حاشيه زاينده رود و بخش بن مي نمايند كه اين گونه اعمال خلاف قوانين و مقررات بوده و خريد و فروش اين گونه اراضي فاقد وجهه قانوني بوده و هيچگونه مالكيتي براي هيچ يك از اشخاص حقيقي و حقوفي به عنوان خريدار ايجاد نمي نمايد لذا به اطلاع عموم مردم بخش هاي سامان و بن و اهالي روستاهاي تابعه مي رساند كه قبل از خريد و فروش اينگونه اراضي و انعقاد هر نوع عقد قرارداد يا معامله زمين مراتب را با اداره منابع طبيعي شهرستان شهركرد همآهنگي و در اين راستا كسب تكليف نمايند بديهي است در صورتيكه اراضي ملي مورد اشاره به هر نحو مورد معامله ، خريد و فروش قرار گيرند خريدار و فروشنده حسب ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس ارتشاء و كلاه برداري مورد تعقيب قرار خواهند گرفت. ضمنا اراضي ملي واگذار شده در قالب طرح هاي طوبي ، مشاركت مردمي به صورت 3 ، 15 و يا 30 ساله به اشخاص واگذار گرديده است « به صورت استيجاري » ، و در صورت خريد و فروش ، قرارداد طرح هاي واگذار شده به وسيله كميسيون هاي ذيربط به صورت يك جانبه فسخ مي گردد.

                            كميته حفاظت و حمايت از منابع طبيعي شهرستان شهركرد.

جلسه با نمايندگان طرح گلستان

جلسه مشترك اعضا شوراي اسلامي با نمايندگان طرح گلستان در تاريخ 16/3/86 ساعت 30/20 برگزار شد. در اين جلسه نمايندگان يادشده از زبان تعدادي از مردم گفتند : در جلسه اي كه به دعوت اعضا هيات مديره و مدير عامل شركت تعاوني فردوس در تاريخ 14/3/86 در محل مسجد برگزار شد گفته شد كه اعضاي شوراي اسلامي مقداري از زمين هاي صحراي ماركده را به آقايان محمد عرب و عليرضا عرب داده اند. كه قرار گرديد آقاي رمضانعلي عرب فرزند نورالله ، يكي از نمايندگان مردم ، با معرفي شوراي اسلامي پيرامون پرونده دو نفر يادشده در ادارات منابع طبيعي و امور اراضي بررسي ، پرس و جو و تحقيق نمايد و واقعيات را بر اساس اسناد و مدارك به اطلاع مردم برساند. همچنين در اين جلسه قرار گرديد نمايندگان طرح گلستان موضوع زمين هاي تجاوزي صحراي ماركده را پيگيري نمايند.

قول رياست بنياد مسكن

ساعت 30/7 مورخه 17/3/86 آقايان مسعود شاهسون و محمدعلي شاهسون اعضا

 شوراي روستا در يك ملاقات و گفتگوي حضوري با آقاي مهندس علايي رياست محترم بنياد مسكن شهرستان شهركرد مشكلات زير را در ميان گذاشتند.

1- به علت نبود زمين ساخت و ساز منازل مسكوني ، جوانان ناگزير در زمين هاي كشاورزي قريه اقدام به ساخت و ساز مي نمايند كه توسط سازمان جهاد كشاورزي به دادگاه فراخوانده و جريمه هاي كلان مي شوند به علاوه به علت نبود نظارت كافي به ساخت و سازها در بيرون حريم طرح هادي ، حريم كوچه ها رعايت نمي گردد و در آينده روستا دچار مشكلات فراوان عمراني خواهد شد. تقاضاي ما اين است كه موضوع با مقامات عالي استان مطرح و راه حلي انديشيده شود.

2- قسمت انتهايي خروجي خيابان اصلي روستاي ماركده به سمت گرمدره كم عرض و پرتگاه است و نياز به ساخت ديوار حائل دارد تقاضاي ما اين است كه بنياد مسكن نسبت به ساخت ديوار حائل اقدام نمايد.

آقاي مهندس علايي در هر دو مورد قول دادند كه تلاش خود را خواهند نمود.

قول مجدد مدير كل راه

ساعت 9 صبح مورخه 17/3/86 آقايان مسعود شاهسون و محمدعلي شاهسون اعضا شورا ، با آقاي مهندس كريمي مدير كل اداره راه و ترابري استان ملاقات حضوري داشتند و راجع به قول داده شده مبني بر اتمام باقي مانده آسفالت جاده محور پل زمان خان به قراقوش در قسمت روستاهاي ماركده و گرمدره مذاكره نمودند. آقاي مهندس كريمي گفت : « ما روي قولمان هستيم و آسفالت جاده امسال به اتمام خواهد رسيد ». و طي يادداشتي به آقاي مهندس خدابخشي ، مهندس ناظر اين اداره در آمور آسفالت جاده پل زمان خان به قراقوش ، دستور دادند كه باقي مانده آسفالت جاده يادشده در قسمت روستاهاي ماركده و گرمدره در اولويت قرار داده شود.

 ضمن صحبت با آقاي مهندس خدابخشي ، ايشان هم قول مساعد دادند كه در طي چند روز آينده عمليات زير سازي خيابان هاي اصلي روستاهاي ماركده و گرمدره آغاز و به دنبال آن آسفالت ريخته شود.

مخالفت با ايجاد شعبه بانك

ساعت 10 مورخه 17/3/86 آقايان مسعود شاهسون و محمدعلي شاهسون با آقاي مهندس اسفندياري مديركل بانك كشاورزي استان ملاقات و تقاضاي ايجاد شعبه بانك كشاورزي در ماركده را نمودند. مهندس اسفندياري با ذكر اينكه ايجاد شعبه جديد منوط به مجوز بانك مركزي است و در حال حاضر سياست هاي اين بانك چنين اجازه اي را نمي دهد. گفت : « علارغم تقاضاهاي فراوان در سطح استان ما اجازه ايجاد شعبه را نداريم ».

صدور اسناد ثبتي براي ابنيه هاي قديمي

طي يك گفتگويي كه آقايان مسعود شاهسون و محمدعلي شاهسون اعضا شوراي روستا با آقاي آذري كارشناس اداره بنياد مسكن در امور صدور اسناد ماكليت منازل مسكوني در تاريخ 17/3/86 ساعت 30/8 صبح داشتند ، ايشان اعلام نمود طبق برنامه ريزي روزهاي 23 و 24 و 25/5/86 گروه بررسي كننده اسناد مالكيت ابنيه قديمي به روستاي ماركده خواهند آمد تا اسناد قديمي منازل را با مالكيت و متصرفات موجود بر آن زمينها شناسايي ، تطبيق و سپس صدور سند نمايند.

 شوراي اسلامي ماركده از همه همشهريان كه در قسمت ابنيه هاي قديمي خانه و مالكيت دارند تقاضا مي نمايند نسبت به تفكيك و مشخص نمودن مالكيت خود با ديگر شركا و آماده نمودن اسناد مالكيت خود اقدام ، تا كارها به راحتي پيشرفت كند.

شرايط بهره گيري از تسهيلات بانكي

بخشداري سامان طي نامه شماره 717 مورخه 8/3/86 از شوراي اسلامي خواسته كه مفاد نامه زير به اطلاع مردم رسانده شود. « به استناد نامه شماره 1128/27 مورخه 27/2/86 سازمان فني و حرفه اي استان و نامه شماره 7/3198 مورخه 1/3/86 فرماندار محترم شهرستان شهركرد ، تسهيلات بانكي فقط با داشتن شرايط ذيل قابل پرداخت مي باشد.

1 – گواهي فني و حرفه اي يا گواهي آموزشكده فني.  2 – پروانه كسب صنفي يا مجوز و مكان صنفي.  3 – بكارگيري حد اقل 3 نفر نيروي كار. »

اخذ پروانه كسب

بخشداري سامان طي نامه شماره 726 مورخه 9/3/86 خطاب به دهياري روستا نوشته : « مقتضي است به كليه صنوف فعال فاقد پروانه كسب و بدون مجوز قانوني بالاخص دفاتر و مكانهايي كه در آنها خريد و فروش املاك صورت مي گيرد و مغازه هاي داراي پروانه كسب كه تاريخ اعتبار آنها به اتمام رسيده است كتبا ابلاغ گردد ، نسبت به اخذ پروانه كسب معتبر اقدام نمايند در غير اين صورت ليست اسامي آنها را به اين بخشداري ارسال تا موضوع از طريق مراجع ذيصلاح پيگيري و در مورد تعطيلي آنها اقدام شود ، تاكيد مي گردد به تمام مشاورين املاك ابلاغ نمايند خريد و فروش اراضي منابع طبيعي كه به صورت اجاره واگذار گرديده خلاف قانون است و با عوامل خريد و فروش مال غير برخورد قانوني خواهد شد ضمنا بعد از اتمام مدت زمان اجاره اراضي منابع طبيعي قطعا سند ثبتي بنام خريدار صادر نخواهد شد ».

زنان كار آفرين

بخشداري سامان طي نامه شماره 304 مورخه 8/3/86 ،  اطلاعيه شماره 12/987 مورخه 29/1/86 فرمانداري شهرستان شركرد را به اين شورا ابلاغ و درخواسته شده كه به اطلاع مردم رسانده شود.

« با توجه به اينكه در نظر است كميته امور بانوان نمايشگاهي از توانمندي ها و دست آوردهاي زنان كار آفرين برگزار نمايد ، لذا مقتضي است دستور فرمائيد جهت مشاركت فعال زنان هنرمند آن بخش در نمايشگاه اطلاع رساني لازم معمول گردد و افراد متقاضي به اين فرمانداري معرفي شوند. زمان برگزاري نمايشگاه متعاقبا اعلام مي گردد ».                    سيد سعيد زمانيان ، فرماندار

شوراي اسلامي روستاي ماركده از بانوان كار آفرين روستا در خواست مي نمايد آمادگي خود را به شورا اعلام تا با تنظيم ليست به بخشداري سامان ارسال گردد.

جلسه با هيات مديره شركت تعاوني فردوس

به دنبال امضا طومارتوسط 107 نفر از اعضا شركت تعاوني مزرعه فردوس ماركده مبني بر درخواست ارائه گزارش مالي توسط هيات مديره و برگزاري مجمع عمومي و انتخابات جديد، و ارسال آن به اداره تعاون ، از شوراي اسلامي خواسته شد كه موضوع پيگيري گردد ، پيگيري انجام شد و در تاريخ 20/3/86 ساعت 12 با همآهنگي قبلي آقاي مهندس ولي پور كارشناس اداره تعاون به ماركده آمد و جلسه اي با حضور آقايان : اكبر عرب فرزند احمد رئيس محترم هيات مديره شركت ، عبدالمحمد عرب فرزند فضل الله عضو هيات مديره ، مديرعامل ، منشي و حسابدار شركت ، قربانعلي عرب فرزند لطفعلي عضو هيات مديره شركت و آقايان : مسعود شاهسون و محمدعلي شاهسون اعضا شوراي اسلامي روستا در محل دفتر دهياري تشكيل گرديد. كه خلاصه و اهم مطالب گفته شده را در زير مي خوانيد.

نخست آقاي ولي پور گفت : دوره هيات مديره شركت 3 سال است و شما 5 سال است كه درهيات مديرگي مانده ايد و در اين 5 سال هم هيچگونه تراز و صورت حساب مالي به اداره تعاون نفرستاده ايد و مجمع عمومي برگزار نكرده ايد و گزارش مالي خود را به سمع اعضا نرسانده ايد.در تاريخ 24/5/85 جلسه اي با حضور آقايان اكبر عرب و عبدالمحمد عرب در محل اداره تعاون تشكيل و شما در آن جلسه تعهد نموده ايد كه صورت هاي مالي خود را به اداره ارسال و به دنبال آن با همآهنگي اداره تعاون جلسه مجمع عمومي برگزار و ارائه گزارش به مردم نماييد.در تاريخ 6/6/85 طي نامه اي به شما اخطار داده شده كه حد اكثر تا پايان شهريور ماه 85 صورت هاي مالي شركت را تهيه و به اداره تعاون بفرستيد مجددا در تاريخ 26/11/85 به شما اخطار داده شده در اسرع وقت صورت هاي مالي شركت را به اداره بفرستيد دوباره در تاريخ 20/12/85 اخطار داده ايم ظرف 20 روز پس از رويت اخطار صورت هاي مالي را تنظيم و به اداره تعاون بفرستيد مجددا در تاريخ 19/1/86 به شما اخطار داده شده كه 107 نفر از اعضا طي امضا طوماري درخواست كرده اند صورت هاي مالي شركت در مجمع عمومي گزارش شود ولي شما به هيچ يك از اين اخطار ها توجه نكرده ايد دوباره در تاريخ 22/2/86 طي نامه پيرو نامه هاي قبلي و با ياد آوري مواد قانوني وظايف هيات مديره و بازرسان شركت از شما خواسته شده در اسرع وقت تراز مالي شركت را فراهم و به اداره ارسال كنيد تا پس از بررسي مجمع عمموي برگزار و به اطلاع اعضا برسد.علارغم اين همه اخطار شما هيچ اقدامي نكرده ايد و اين درحالي است كه شما برابر شرح وظايفتان در دستورالعمل شركت بايد ساليانه تراز مالي را تهيه و مجمع عمومي برگزار و صورت هاي مالي شركت را به اطلاع اعضا برسانيد. خوب حالا چه پاسخي داريد ؟

مدير عامل گفت : من به عنوان كسي كه تا حدودي با اصول حسابداري آشنايي دارم و چند سال است كه در اين زمينه كار مي كنم عرض مي كنم كه هر شركتي به منظوري و رسيدن به هدفي تشكيل مي گردد هدف از تشكيل شركت تعاوني پرداختن به اعداد و ارقام نيست هدف انجام كار است و ما به اين نتيجه رسيده ايم كه چندان هم نياز نيست به اعداد و ارقام پرداخت. به علاوه هيات مديره مرا با زور و اجبار انتخاب كرده اند و من چندان راضي به مدير عاملي هم نبودم ام مرا مجبور كردند. حساب ها و دفاتر هيات مديره قبلي ناقص بوده و ما نتوانستيم كار حساب و كتاب را ادامه دهيم لذا دفاتر همان گونه دست نخورده باقي مانده اند ما هدفمان انجام كار بوده نه ارائه اعداد و ارقام بدين جهت اقدام به كارهاي … و ما حد اقل تا پايان شهريور ماه وقت مي خواهيم تا بتوانيم حساب هاي مالي شركت را درست كنيم.

ولي پور : هيات مديره قبلي تراز مالي خود را تنظيم و به اداره تعاون داده و توسط حسابرسان اداره مورد تاييد قرار گرفته و هيات مديره فعلي هم آن دفاتر و حساب ها را تحويل گرفته و امضا كرده اند و اين نمي تواند بهانه اي براي عدم ارائه و تنظيم صورت هاي مالي شما باشد به علاوه شما از اينكه كاركرده و يا مي كنيد قابل تقدير است و اين نافي عدم ارائه حساب نمي تواند باشد چون شما هيات مديره و مدير عامل كارهاي اجرائي را مي كنيد و حسابدار شركت هست كه دفاتر را مي نويسد و صورت هاي مالي را تنظيم مي كند لذا تنظيم حسابهاي شركت توسط حسابدار نه تنها هيچ لطمه اي به كار نمي زند بلكه باعث نظم كار و حساب ها هم مي شود بنابر اين ، اين آخرين گفتگو و اخطار از طرف اداره به شما است و شما موظف هستيد حد اكثر تا تاريخ 31/4/1386 تراز مالي خود را به اداره تعاون ارائه دهيد در غير اين صورت اداره تعاون ، كار را از طريق مراجع قانوني پيگيري خواهد كرد.   مسعود شاهسون گفت : من يكي از اعضا هيات مديره قبلي شركت تعاوني هستم صورت ها و تراز مالي شركت را تنظيم و پس از بررسي توسط حسابداران اداره تعاون و رفع اشكال ، تمام حسابها و اموال و دفاتر را تحويل هيات مديره جديد داديم  صورت جلسه اش هم موجود است.

اكبر عرب گفت : من مي پذيرم كه بايد هرساله ترازمالي ارائه مي داديم و دليل اينكه اين كار را نكرده ايم كم اطلاعي ماست من به عنوان رئيس هيات مديره هيچ نمي دانم وظيفه ام چه بوده است ؟.  قربانعلي عرب گفت : من به عنوان هيات مديره اصلا نمي دانم تراز مالي يعني چه ؟.  محمدعلي شاهسون گفت : من به عنوان عضو شورا بنا به در خواست تعدادي از مردم اين پرونده را پيگير هستم و بر اين باورم و اميد وارم كه همين گونه هم باشد كه علت بوجود آمدن اين كاستي ها هيچ قصد و غرضي در كار نبوده و نيست و صرفا دليل آن كم اطلاعي و پايين بودن آگاهي مان نسبت به وظايفمان است كه به اينجا رسيده ايم و از اعضا محترم هيات مديره تقاضا مي كنم هرچه زودتر تراز مالي را تهيه و مجمع عمومي برگزار و ضمن ارائه گزارش مالي انتخابات مجدد هم برگزار گردد تا اين تنش ها و سوء ظن ها فروكش كند.

در پايان ، صورت جلسه اي توسط آقاي ولي پور تنظيم و مقرر گرديد به عنوان آخرين اخطار ، هيات مديره تا 31/4/86 صورت هاي مالي و ترازنامه را تنظيم و به اداره تعاون ارائه دهد تا پس از بررسي و تاييد ، مجمع عمومي برگزار و به اطلاع اعضا رسانده شود.

 جلسه با تمدن نماينده مجلس

ساعت 30/15 مورخه 19/3/86 آقايان تمدن نماينده مجلس ، قرباني بخشدار سامان ، انصاري و علايي مدير كل و رئيس شهرستان بنياد مسكن ، زماني رئيس شركت آب و فاضلاب شهرستان ، جعفري رئيس اداره راه شهرستان ، قاسمي رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان و … به ماركده آمدند. جلسه اي تشكيل و مشكلات روستا به شرح زير مطرح گرديد. مشكل كمبود زمين مسكوني در روستا ، همكاري ادارات با تشكيل تعاوني گردشگري ، آسفالت جاده ، اصلاح پيچ جاده ورودي روستا ، زيرسازي جاده بين مزارع و روستا ، تنسيق زمين مرتع سهم روستا به منظور اجراي طرح طوبي ، برق رساني به مزارع جهت كارهاي جانبي كشاورزي ، مشكل فاضلاب روستا ، كمك به گازرساني ، احداث تصفيه خانه آب آشاميدني روستاي ماركده و قوچان ، مشكل عدم آنتن دهي تلفن هاي موبايل ، انشعاب آب آشاميدني براي گردشگران ، آسفالت جاده قوچان بن و…

ميهمانان پس از صرف ناهار در ساعت 5 بعد از ظهر ، ماركده را ترك كردند

زمين مدرسه

مورخه 20/3/86 ساعت 9 صبح آقاي پارساپور كارشناس اداره آموزش و پرورش سامان از محل زمين پيشنهادي احداث دبيرستان واقع در قسمت غرب مدرسه راهنمايي پسرانه فيض بازديد به عمل آورد و آن را مناسب دانست و قرار گرديد شوراي اسلامي ، كروكي به همراه متراژ زمين را تهيه و به اداره آموزش و پرورش ارائه دهد تا در بازديد رئيس اداره از محل ، ضمن تنظيم صورت جلسه ، زمين واگذار گردد.

جلسه طرح گلستان

بنا به دعوت و پيگيري هاي شوراي اسلامي مورخه 22/3/86 ساعت 15 آقاي مهندس قاسمي نماينده اداره منابع طبيعي شهرستان شهركرد به ماركده آمد و جلسه اي با حضور آقايان مسعود شاهسون ، محمدعلي شاهسون ،  اعضا شورا و محمدتقي عرب ، علي عرب ، محمدرضا شاهسون نمايندگان طرح گلستان و امرالله شاهسون و يدالله شاهسون و ذبيح الله شاهسون نمايندگان دامداران مرتع كوه پرپرصحراي ماركده در محل دفتر دهياري تشكيل شد. هدف از اين دعوت و جلسه توافق با دامداران به منظور زير كشت بردن همه زمين هاي باقي مانده صحراي ماركده بود. نخست آقاي قاسمي اطلاعاتي درباره مرتع داري ، حقوق دامداران ، پروانه چرا ، تغيير معيشت دامدار ، اصلاح مرتع داري و استفاده بهينه از عرصه هاي ملي بر اساس استعداد هاي اراضي به اطلاع حاضران در جلسه رساند.  نظر شوراي اسلامي روستا اين بود كه همه زمين هاي باقي مانده صحراي ماركده با توافق دامدار زير كشت طرح طوبي برود. نمايندگان دامداران گفتند كه:  ما بايد با شركاء خود كه برادران و خواهرانمان باشند مشورت كنيم تا بتوانيم تصميم بگيريم. كه مقرر شد شوراي اسلامي با دامدار حد اكثر ظرف دو هفته از تاريخ فوق با هم مذاكره و در صورت دست يابي به توافق همه زمينها و در غير اين صورت سهم شورا از مرتع جدا و تبديل به كشاورزي گردد كه موضوع صورت جلسه شد.كه نمايندگان دامدار از امضا خود داري كردند.

جلسه با رئيس جهاد كشاورزي

بنا به دعوت و پيگيري شوراي اسلامي آقاي مهندس پيام قاسمي رياست محترم جهاد كشاورزي شهرستان شهركرد به همراه آقاي جوان بخت مسئول محترم خدمات كشاورزي بن ساعت 15 مورخه 22/3/86 به ماركده آمدند. و جلسه اي با حضور آقايان : مسعود شاهسون و محمدعلي شاهسون اعضا شوراي اسلامي در محل دفتر دهياري ماركده تشكيل شد. مشكلات و موارد زير توسط اعضا شورا در جلسه مطرح و تقاضاي راه حل گرديد.  1- روستاي ماركده زمين مسكوني كم دارد به همين دليل جوانان ناگزير در زمين هاي كشاورزي خانه مي سازند كه به دادگاه فراخوانده مي شوند . ما حدود 700 هكتار زمين هاي بياباني را زير كشت برده ايم تقاضا داريم از زمين هاي كشاورزي كنار روستا مقدار 3 هكتار به طرح هادي ما اضافه گردد تا مشكل كمبود زمين مسكوني ما حل گردد.   2- به علت كمبود زمين زمين مسكوني مساحت خانه ها روز به روز كوچكتر مي گردد و اولين چيزي كه از زندگي روستايي حذف مي شود دام است از آنجاييكه پرورش دام مكمل كار كشاورزي است تقاضا داريم برق به مزارع ما برده شود تا بتوانيم در كنار مزرعه هايمان با استفاده از برگ درختان و علوفه باغ ، دام هم پرورش دهيم.  3- مزرعه فردوس ما مشكل آبرساني دارد لذا ضرورت دارد برق به درون مزرعه برده شود تا با نصب پمپ فشار داخل سيستم جهت آبياري ايجاد گردد.  4- در كنار روستا زمين جهت ايجاد كارگاه هاي تبديلي محصولات كشاورزي نداريم لذا تقاضا داريم برق به صحرا برده شود تا بتوانيم در گوشه اي از صحرا با احداث شهركي عده اي از جوانان به اين امر مشغول گردند.  5- از جاده بين مزارع روستاي ما  ، يعني فاصله از روستا تا مزارع ، روزانه صدها وسيله نقليه موتور سيكلت ، وانت ، سواري ، كاميون و تراكتور رفت و آمد مي كنند نياز به بازسازي دارد كه تقاضاي ما اين است كه جهاد كشاورزي اين همكاري را بنمايد. كه پس از بحث و مذاكره ، صورت جلسه اي تنظيم و قرار گرديد : 1- شوراي اسلامي مشكل كمبود زمين را از طريق بنياد مسكن پيگيري و جهاد كشاورزي بادادن راي مثبت در كميسيون به حل اين معضل كمك نمايد.  2- در هفته آينده كارشناسان اداره دام جهاد كشاورزي به ماركده اعزام تا با بررسي هاي تخصصي راه حلي مناسي براي برون رفت از اين معضل هم يافت شود.  3- مسئولان شركت فردوس كمبود آب مزرعه فردوس و مشكل عدم فشار لازم در سيستم آبياري تحت فشار را از طريق خدمات كشاورزي بن به جهاد كشاورزي ارسال تا پس از بررسي هاي لازم  جهت حل مشكل كمك نماييم.  4- در خصوص ايجاد منطقه صنعتي شوراي اسلامي نظر و تقاضاي خود را به خدمات كشاورزي اعلام تا بررسي گردد.

المپياد ورزشي

بنا به دعوت آقاي زماني مسئول محترم تربيت بدني سامان جلسه اي مورخه 20/3/86 ساعت 19 در محل دفتر تربيت بدني سامان با حضور قرباني بخشدار و فرمانده محترم نيروي انتظامي سامان و اعضا شوراها و دهياران تشكيل شد. از روستاي ماركده آقايان : مسعود شاهسون و محمدعلي شاهسون در اين جلسه حضور داشتند. هدف از اين دعوت و نشست اعلام برنامه هاي برگزاري اولين مسابقات المپياد ورزشي روستائيان و عشاير بود. جلسه با سخنان آقاي زماني ادامه يافت و قرار گرديد مسئولان هر روستايي با انجام كارهاي اداري و مجهز نمودن تيم هاي ورزشي خود حد اكثر تا پايان ساعت اداري روز چهارشنبه 23/3/86  با معرفي كتبي مسئول ورزشي روستا به تربيت بدني سامان اعلام گردد.  

جلسه ورزشي روستا

بنا درخواست شوراي اسلامي جلسه اي در تاريخ 21/3/86 ساعت 21 با حضور آقايان : مسعود شاهسون ، محمد عرب و محمدعلي شاهسون اعضا شورا ، و ابوالفضل عرب دهيار ، و مهندس غلامعلي عرب مسئول ورزشي روستا و حضور حدود 20 نفر از جوانان و نوجوانان ورزشكار و ورزش دوست روستا در محل مسجد ماركده تشكيل شد. هدف از دعوت و جلسه برنامه ريزي جهت شركت تيم ورزشي روستا در بازيهاي اولين المپياد ورزشي روستائيان و عشاير بود.  كه پس از انعكاس سخنان جلسه تربيت بدني سامان توسط اعضا شورا ، يك مورد انتقاد از عملكرد مسئول ورزشي روستا به عمل آمد و آن اينكه در طول 4 سال متصدي خود بر امور ورزش روستا ، هيچگونه خبر رساني از كارهاي ورزشي روستا جهت اطلاع عموم نكرده است اين انتقاد مورد پذيرش قرار گرفت كه مقرر گرديد:  1-  مسئول ورزش روستا خود و يا نفر ديگر را مسئول تنظيم گزارش كارها و مسابقات ورزشي نمايد تا با انعكاس آن در نشريه روستا همگان از آن مطلع شوند.  2- مسئول ورزش روستا به همراه دهيار وسائل مورد نياز ورزش كاران را جهت شركت در بازيهاي فوق خريداري نمايند.  3- مسئول ورزش روستا ضمن انتخاب اعضا تيم ورزشي ، سرپرستي و مسئوليت تيم را در بازيها به عهده داشته باشد. در پايان از افراد حاضر در جلسه به صورت شفاهي نسبت به مسئول ورزش روستا نظر خواهي شد كه به اتفاق موافق تداوم كار آقاي مهندس غلامعلي عرب شدند و شوراي طي نامه اي مجددا ايشان را به تربيت بدني سامان معرفي نمود.

بررسي تخلفات ساختماني

جهت رسيدگي به تخلفات ساخت و ساز در سطح روستا آقاي مهندس ارژنگ معاونت عمراني بخشداري سامان ساعت 9 صبح روز 23/3/86 به ماركده آمد و به همراه دهيار و اعضا شوراي اسلامي از موارد و تخلفات در سطح روستا ، شامل كساني كه اقدام به ساخت و ساز كرده ولي پروانه ساخت نگرفته اند ، كساني كه عقب نشيني لازم را هنگام ساخت انجام نداده اند و كساني كه بالكن غير مجاز به ساختمانشان داده اند را مشاهده ، اندازه گيري و با نقشه طرح هادي روستا تطبيق نمودند و قرار گرديد موارد تخلف را طي گزارشي جهت رسيدگي به دادگاه ارجاع دهند.

سخنان مدير كل منابع طبيعي

بنا به دعوت و برنامه ريزي اداره منابع طبيعي شهرستان شهركرد همآيشي در تاريخ 20/3/86 ساعت 15 در محل سالن اجتماعات اين اداره با حضور بخشداران ، شهرداران ، دهياران و اعضا شوراهاي اسلامي شهرستان شهركرد تشكيل گرديد. هدف از اين دعوت و نشست يادآوري اهميت حفظ منابع ملي و توسعه فضاهاي سبز و آشنايي بيشتر با قوانين درخواست واگذاري زمين ، قانون زمين هاي ملي و مستثنيات و… بود. از روستاي ماركده آقايان مسعود شاهسون و محمدعلي شاهسون اعضا شوراي اسلامي حضور داشتند.

اولين سخنران آقاي مهندس قائدي رياست محترم اداره منابع طبيعي شهرستان شهركرد بود كه نكاتي پيرامون اهميت حفظ طبيعت ، به عنوان ثروت ملي و امانتي كه از نسل هاي گذشته به ما رسيده است ، توسعه فضاهاي سبز يادآوري نمود و از شوراهاي اسلامي درخواست همكاري نمود. سخنران بعدي آقاي حيدري بخشدار محترم مركزي بود كه نكاتي چند پيرامون ايجاد تعاوني هاي اقتصادي به منظور توسعه فضاي سبز و حفظ طبيعت ايراد كرد. آنگاه آقاي سرداري مديريت محترم اداره كل منابع طبيعي استان به ايراد سخن پرداخت كه خلاصه شده اي از سخنان ايشان در اينجا نقل مي گردد.

در چهارمحال و بختياري متاسفانه سالانه 1000 هكتار جنگل از دست مي دهيم سالانه 1000 هكتار مرتع از دست مي دهيم اين اعداد كميت تخريب را نشان مي دهد از نظر كيفيت و تنوع گياهان بيشتر از اينها به طبيعت آسيب مي زنيم. بايد دانست هر هكتار جنگل 68 تن گرد و غبار هوا را جذب مي كند يعني مواد سمي طبيعت را مي گيرد و اكسيژن به طبيعت باز مي گرداند. زمين داراي پوشش گياهي قدرت جذب رطوبتش 40  برابر بيشتر از زمين لخت است. نشانه هايي مانند كم شدن گياهان ، كم شدن جنگل ، پايين رفتن سفره هاي آب زير زميني ، شوره زار شدن بعضي دشت ها اين را نويد مي دهد كه ما متاسفانه به سمت بياباني شدن پيش مي رويم و دليل آن هم برداشت و بهره برداري بي رويه از منابع طبيعي است بعضي ها اين را دليل ضعف مديريت اداره منابع طبيعي مي دانند ولي بايد دانست توان اين اداره بيش از اين نبوده است. ما مي خواهيم  منابع طبيعي را حفظ و از آن خوب بهره برداري كنيم بدين جهت از شما دعوت كرده ايم تا در اينجا با هم گفتگو ،رفع ابهام و در نهايت همكاري كنيم.

يكي از درگيري هاي مردم با اداره منابع طبيعي اين است كه ؛ بسياري از مردم فكر مي كنند اداره منابع طبيعي زمين مستثنياتشان را منابع ملي اعلام نموده است راه كار چيست ؟ سال 1341 قانون گذار وقت قانوني تصويب نمود كه ؛ تا اين تاريخ تمام عرصه هاي اين كشور ملي و متعلق به دولت است بجز جاهايي كه تا اين تاريخ مردم روي آن كشت و كار و زراعت و باغ و تاسيسات ايجاد كرده اند و حتا اگر جاهايي كه كار رويش نشده ولي سند ثبتي هم داشته باشند سند باطل است. مرجع تشخيص منابع ملي و مستثنيات را هم اداره منابع طبيعي تعيين كرد. شكل كار هم بدين منوال اعلام شد كه ماموران و كارشناسان اداره منابع طبيعي با مراجعه به محل مشخص نمايند كه فلان محل چه مقدار زمين دارد ، چه مقدار آن مستثنيات و چه مقدار آن منابع ملي است و اين يافته خود را آگهي نمايند و اين آگهي بايستي توسط ماموران انتظامي به محل برده شوند و بين مردم توزيع شوند و 6 ماه به مردم مهلت داده شود تا هركه به اين تشخيص اعتراضي دارد در طي اين 6 ماه اعتراض خود را به اداره ارائه دهد تا رسيدگي شود و اگر اعتراضي نشد تشخيص ماموران و كارشناسان اداره منابع طبيعي قطعي تلقي و سند بنام دولت صادر خواهد شد. اين قانون اجرا شد.

در سال 1367 قانون گذار وقت با اين پيش فرض كه ؛ ممكن است كشاورزي از تصويب و اجراي اين قانون خبر دار نشده باشد و لذا حقش پايمال شده باشد و يا مامور اداره منابع طبيعي خوب دقت نكرده باشد و اشتباهي رخ داده باشد ، قانوني را تصويب نمود كه اعتراضات در اين موارد مي تواند در كميسيوني تحت عنوان كميسيون ماده واحده بيايد و بررسي شود. اعضا اين كميسيون عبارتند از يك قاضي و 4 نفر كارشناس. كه كارشناسان نظر كارشناسانه خود را اعلام و قاضي حكم صادر مي كند. پس ما وظيفه داريم اين اطلاعات را به مردم بدهيم كه اگر احساس مي كنند حقشان ضايع شده چگونه مي توانند حقشان را بگيرند. اگر كسي اين شرايط را ندارد وقت خود را و وقت كاركنان دولت و دستگاه قضايي را تلف نكند. چون هيچ مقامي بجز مقام قضايي حق ندارد يك سانتيمتر از اراضي ملي را مستثنيات و يا عكس آن اعلام كند. يعني من مدير كل اداره منابع طبيعي اگر برايم مسجل شد كه فلان زمين منابع ملي مستثنيات بوده و به اشتباه ملي اعلام شده اين حق را ندارم كه حكم صادر كنم ، استاندار هم اين حق را ندارد ، وزير هم اين حق را ندارد رئيس جمهور هم نمي تواند چون قانون گذار اين حق را فقط به قاضي داده است. حال اگر كسي نسق زراعي دارد ، سند دارد بايد به اداره منابع طبيعي مراجعه نمايد و اسناد و مدارك خود را ارائه دهد آنگاه كارشناسان و قاضي نظر خواهند داد. و اگر سند و مداركي ندارد نخست بايد به داگستري مراجعه و مالكيتش را ثابت كند و بعد به اداره منابع طبيعي مراجعه نمايد. اين يك قانون كلي است به جز اين هم هيچ راهي ندارد پس هركه سند و نسق زراعي اش به قبل از سال 1341 بر مي گردد و حقي از او ضايع شده مي تواند اقدام نمايد در غير اين صورت كاري از پيش نخواهد برد.

واگذاري زمينهاي منابع ملي تا مرداد ماه 1385 با اداره منابع طبيعي و از اين تاريخ به بعد با اداره امور اراضي است رئيس كميسيون واگذاري زمين به طرح هاي كشاورزي با رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان است و رئيس كميسيون واگذاري زمين به طرح هاي صنعتي با شخص استاندار است.

در استان 17000 خانوار دامدار داريم كه پروانه چرا گرفته اند و تعدادي در همين حدود دامدار بدون پروانه داريم از نظر ما  منابع طبيعي ها دامداري سنتي روي مرتع اقتصادي نيست چون دامداري كه 250 راس دام كمتر داشته باشد و مرتع او كمتر از 560 هكتار باشد اين دامداري مقرون به صرفه نيست با اين فرض ظرفيت منابع ملي ما پذيرش 2000 خانوار دامدار را دارد. به همين دليل تلاش اين است كه دامداران را از دامداري با باغداري برسانيم. بنابر اين در تغيير معيشت دامدار در واگذاري هاي زمين اولويت اول با دامدار است اولويت دوم با افراد بيكار همان محل است و اولويت سوم با فارغ التحصيلان كشاورزي همان محل است و اولويت چهارم با كشاورزان كم زمين همان محل و اگر زميني ماند به بقيه داده خواهد شد. لذا جا دارد اعضا محترم شوراهاي اسلامي با ادارات بويژه با اداره منابع طبيعي همكاري تنگاتنگي داشته باشند. فقط با همكاري شوراهاي اسلامي با ادارات ذيربط مي توان قانون را درست اجرا كرد ، عدالت را خوب اجرا كرد ، به ايجاد اشتغال واقعي رسيد پس وقتي از شوراهاي اسلامي استعلام مي گردد بايد دقت فراوان داشته باشند و نظر دقيق بدهند چون در كميسيون هاي واگذاري روي نظر شوراهاي اسلامي استناد مي گردد.

واگذاري زمين در احداث طرح هاي كشاورزي استيجاري است يعني دولت اجاره دهنده و كشاورز اجاره گيرنده است تا زمين به بهره برداري برسدپس از بهره برداري زمين به صورت قطعي به كشاورز فروش خواهد شد. در تغيير معيشت دامدار از دامداري به كشاورزي تا دو برابر عرف مي توان به دامدار زمين مجاني داد و پروانه اش را باطل كرد اين در صورتي است كه دامدار خود راضي باشد در صورت عدم رضايت راه كار هاي ديگري براي ابطال پروانه چرا وجود دارد.

آقاي سرداري تشكيل يگان ويژه حفاظت از منابع ملي را اعلام نمود. برابر اطلاعيه اي كه بين حاضران توزع شد « … يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري ، كه تشكيلاتي است متمركز با سلسله مراتب خاص و تحت امر فرمانده يگان سازمان كه براي انجام وظايف خود مي تواند برابر قوانين و مقررات از سلاح استفاده نمايد از تاريخ 1/9/85 تشكيل گرديده تا با اعزم و اراده جدي و استفاده از اختيارات قانوني توام با مشاركت مردم و همكاري مراجع محترم قضايي و انتظامي ، در راستاي حفاظت عرصه و اعيان منابع طبيعي گامهاي مؤثري برداشته شود … جهت تحقق مشاركت مردم در امر حفاظت از منابع طبيعي شماره تلفن 09696 تحت عنوان مركز امداد جنگل و مرتع و به صورت شبانه روزي اختصاص يافته و به گونه اي طراحي شده است كه مردم عزيز در هر منطقه از استان اين امكان را دارند كه در صورت مشاهده تخلف در عرصه هاي ملي با استفاده از تلفن مذكور و به صورت رايگان موارد را با فرماندهي يگان حفاظت و مسئولين منابع طبيعي استان در ميان بگذارند ».                     

 حرفهاي مردم

__ در حاشيه جلسه تعاوني آقاي قربانعلي عرب به درج درددلهاي كشاورزان فردوس در نشريه آوا اعتراض نمود و گفت : هدف از درج اين مطالب نادرست ودروغ ،  شايعه پراكني و خط دهي است و تشويق مردم است كه پول هايشان را ندهند. كجا ما 40 ميليون از جهاد كشاورزي گرفته ايم كه تو نوشته اي ؟

__ وقتي از جلسه ورزشي روستا از مسجد بيرون آمديم يك نفر گفت : تو امشب يك خطايي مرتكب شدي و آن اينكه از مهندس غلامعلي عرب ، مسئول ورزش روستا ، نخواستي كه گزارش كار چهارساله خود را ارائه دهد تا ديگر مسئولان هم سرمشق بگيرند كه براي مسئوليت خود بايد پاسخگو باشند. ايشان طي 4 سال گذشته هيچگونه گزارشي به ورزشكاران نداده و آنگونه كه من مي شناسمش با اطمينان مي گويم در سالهاي آينده هم همينگونه خواهد شد.

جلسه مشترك

جلسه اي درتاريخ 28/3/86 ساعت 21 به منظور رسيدگي به شكايت هيات مديره شركت تعاوني فردوس ماركده بر عليه عباس شاهسون نماينده طرح باغداري همت آباد مبني بر اينكه ؛ مقداري از زمين هاي حريم مزرعه فردوس را شخم و شيار و تصاحب نموده ، با حضور آقايان : رمضانعلي عرب ، محمدتقي عرب ، علي عرب ، محمدرضا شاهسون ، ابوطالب عرب و عباس شاهسون نمايندگان طرح گلستان و آقايان مسعود شاهسون و محمدعلي شاهسون اعضا شورا تشكيل شد و پس 30/5 ساعت گفتگو تصميمات زير اتخاذ گرديد.

1- طرح همت آباد فقط زمين هايي را كه واگذاري گرفته و در نقشه اين طرح آمده بگيرد و بقيه آن را رها نمايد در غير صورت شوراي اسلامي از كارشناسان ادارات ذيربط دعوت تا به محل اعزام و تعيين حدود زمين طرح همت آباد را مشخص نمايند.

2- هيات مديره شركت تعاوني فردوس ضمن محافظت از زمين هاي پيرامون اين مزرعه هيچگونه حق دخل و تصرف و شخم و شيار اين زمين ها را ندارد.

3- هيات 7 نفره انتخاب شده براي طرح گلستان و زمين هاي باقي مانده صحرا ، ضمن پيگير و اجراي بند 3 صورت جلسه مورخه 26/1/86 بخشداري سامان مبني بر شناسايي و بررسي زمين هاي تجاوزي و نيز پيگيري درخواست شماره 29 مورخه 13/2/86 شوراي اسلامي و همچنين پيگير و اجراي طرح گلستان روي باقي مانده زمين ها ، مقدار زمين هاي واگذاري مردم را بالانس نمايند.

جلسه كميته سلامت بخش

جلسه اي در تاريخ 30/3/86 ساعت 10 صبح به دعوت  مركز بهداشت شهرستان و با حضور آقايان : دكتر بابائيان مسئول مركز ماركده ، قرباني بخشدار سامان و نمايندگان ادارات و دهياران و روستاهاي بخش سامان و اعضاي شوراي اسلامي ماركده در محل مركز بهداشتي درماني ماركده تشكيل شد.  آقاي مهندس امان الهي كارشناس مركز بهداشت شهرستان با ياد آوري ماده 688 قانون گفت : « هر اقدامي كه تهديد كننده بهداشت عمومي باشد جرم محسوب مي گردد » بنابر اين مسائل بهداشتي بايد در اولويت كارها قرار گيرد

در اين جلسه  پيرامون مسائل بهداشتي از جمله كشتار بهداشتي دام ، فاضلاب ، آب آشاميدني ، آسفات خيابان ، جمع آوري زباله ، تخليه چاه هاي فاضلاب ، اتلاف سگ هاي ولگرد ، قطعي برق و .. صحبت شد. از جمله آقاي مهندس امان الهي كارشناس مركز بهداشت شهرستان با ياد آوري ماده 688 قانون گفت : « هر اقدامي كه تهديد كننده بهداشت عمومي باشد جرم محسوب مي گردد »

 مقرر شد سيستم جمع آوري زباله با قوت در همه روستاها اجرا شود و كساني كه سرانه هزينه زباله خود را نمي پردازند براي اولين بار اخطار كتبي و در صورت تكرار آن از طريق مركز بهداشت به دادگاه معرفي گردند.

گزارش شد گفته مي شود يك نفر در روستاي ماركده در منزل ، مخفيانه دام بيمار ذبح و از طريق بعضي قصابان به فروش مي رساند كه مقرر شد مسئولان امر شديدا مراقبت كنند در صورت صحت اين شايعه از طريق معرفي شخص خاطي به مراجع قضايي سخت برخورد گردد.

نماينده شركت آب و فاضلاب روستايي گزارش داد طرح مقدماتي مطالعاتي سيستم جمع آوري فاضلاب روستاهاي حاشيه زاينده به پايان رسيده و طرح آماده اجرا هست و بودجه آن 20 ميليارد تومان برآورد شده كه در صورت تخصيص بودجه كار آن آغاز خواهد شد.

 گزارش نمايندگان

اولين گزارش نمايندگان منتخب مردم جهت پيگيري طرح گلستان و اتخاذ تصميم براي زمين هاي باقي مانده روستا بدينوسيله به اطلاع  مردم مي رسد.

از تاريخ 27/11/85 چندين مرتبه به ادارات جهت پيگيري طرح مراجعه شده است.

در تاريخ 26/1/86 جلسه اي در محل بخشداري با بخشدار و نمايندگان ادارات منابع طبيعي و امور اراضي و شوراي اسلامي و دامداران تشكيل گرديد در اين جلسه پيشنهاد شد شوراي اسلامي و دامدار توافق نمايند همه زمين مرتع در قالب يك طرح تبديل به كشاورزي گردد نظر مسئولان اين بود كه دو الا سه برابر عرف محل به دامدار زمين داده شود در صورت عدم توافق زمين سهم روستا تفكيك و طرح اجرا گردد.  در تتاريخ ا/3/86 به اداره منابع طبيعي مراجع داشتيم و قرار بوده جلسه اي تشكيل گردد كه به روز ديگر موكول گرديد. كه به همت و پيگيري شوراي اسلامي نماينده  اداره منابع طبيعي به محل آمد و طي جلسه اي با نمايندگان طرح گلستان و شوراي اسلامي و دامدار مقرر گرديد ظرف دو هفته آينده دو طرف با هم گفتگو و توافق نمايند كه همه زمين زير كشت برود. دو جلسه براي رسيدگي به تجاوز عباس شاهسون به زمين هاي منابع ملي تشكيل داديم كه جلسه اول به علت نيامدن عباس بي نتيجه ماند و در جلسه دوم تصميم گرفته شد كه طرح عباس برابر نقشه و واگذاري خود زمين بگيرد و شركت فردوس هم هيچ گونه دخل و تصرف و شخم و شياري روي زمين هاي پيرامون نداشته باشد. موضوع زمين هاي برادران محمد و عليرضا عرب فرزندان لطيف در حال پيگيري است كه پس از روشن شدن موضوع به آگاهي عموم خواهد رسيد. ضمنا آقاي عباس شاهسون نماينده منتخب مردم تا كنون هيچ فعاليتي در هيات نداشته است. و در آخر مي گويم : اگر من و شما ما شويم حق به حقدار مي رسد.

                                                       گزارش از : رمضانعلي عرب

دو درخواست از مردم ماركده

به منظور جمع آوري و حفظ اشيا قديمي به عنوان ميراث بازماندگان و سر انجام در سال هاي آتي تشكيل موزه اي ، از همه مردم خوب و فهيم روستاي ماركده درخواست مي شود هرگونه اسباب ، اشيا ، وسايل ، ابزار ، ظروف و … كه از گذشتگان مانده و مي تواند نشان دهنده گوشه اي از زندگي نياكان ما باشد را ، در اختيار دارند با اينجانب رمضان عرب فرزند علي آقا تماس بگيرند تا ضمن شناسايي ، ليست برداري در جهت حفظ و نگهداري آن با هم گفتگو نماييم و در ليست آثار روستا ثبت گردد.

2- به منظور حفظ نام ها ، ياد و خاطره شخصيت ها ، شكل و بافت خانه ها ، كوچه ها ، خيابان ها ، مراسم ها ، سنت ها ، شكل زندگي ، پوشش ها ، آرايش ها ، نشستن ها ، خوراك ها و … از همه همشهريان خوب و مهربان و فهيم ماركده تقاضا مي شود هر گونه عكسي از گذشته ماركده ، اشخاص ، خانه ها ، مراسم ها دارند آن را جهت كپي برداري در اختيار اينجانب محمدعلي شاهسون عضو شورا قرار دهند بديهي است پس از كپي برداري عين عكس به صاحبان برگشت داده خواهد شد غرض از اين درخواست اين است كه يك مجموعه اي از آثار گذشتگان  و گذشته ماركده در قالب آلبومي به عنوان سند تاريخي و شناسنامه روستا فراهم گردد.   

   گزارش فعاليتهاي 4 ساله دومين دوره شوراي اسلامي ماركده از تاريخ 9/2/82  الي 9/2/86

1 : اعضا شورا

 اعضاء دومين دوره شوراي اسلامي ماركده، در اولين نشست خود، رئيس شورا را برگزيد. معيار گزينش اكثريت آرا مردم در نظر گرفته شد. بدين ترتيب آقاي عبدالمحمد عرب كه بيشترين آرا را كسب كرده بود رئيس و آقاي سيد اسماعيل حسيني نايب رئيس و آقاي محمدعلي شاهسون منشي شورا انتخاب شد و در تاريخ 25/1/82 در محل بخشداري سامان ضمن اعلام سمت هاي انتخاب شده و تنظيم فرم صورتجلسه رسمي، متن سوگند نامه توسط اعضا شورا قرائت و در حضور بخشدار امضا گرديد و از تاريخ 10/ 2/ 82 رسما كار خود را شروع نمود و در تاريخ 17/2/84 در جلسه اي در محل بخشداري سامان كه به منظور انتخاب مجدد هيات رئيسه تشكيل شد آقاي سيد اسماعيل حسيني به عنوان رئيس شورا و آقاي عبدالمحمد عرب نايب رئيس و آقاي محمدعلي شاهسون منشي شورا برگزيده شدند. در تاريخ 11/1/85 آقاي عبدالمحمد عرب از عضويت در شوراي اسلامي استعفا نمود در تاريخ 15/1/85 در جلسه شورا استعفاي ايشان بررسي و پذيرفته نشد و از آقاي عبدالمحمد عرب درخواست شد كه به همكاري خود ادامه دهد كه نامبرده هم نپذيرفت و سرانجام در تاريخ 8/2/85 ناگزير استعفاي نامبرده پذيرفته شد و در تاريخ 12/2/85 جلسه اي در محل بخشداري سامان به منظور تعيين عضو اصلي تشكيل گرديد و از آقاي محمد عرب فرزند لطيف ، عضو علي البدل ، دعوت به عمل آمد كه مسئوليت عضو اصلي را بپذيرد كه مجدد انتخابات هيات رئيسه به عمل آمد در نتيجه آقاي سيد اسماعيل حسيني به عنوان رئيس و محمدعلي شاهسون نايب رئيس و محمد عرب منشي شورا تعيين شدند.

2 :  انتخاب دهيار.

 شوراي اسلامي در تاريخ 20/2/82 آقاي محمد عرب را به اتفاق آرا به عنوان دهيار روستا انتخاب نمود. نامبرده توسط شوراي دوره اول نيز به عنوان اولين دهيار ماركده انتخاب شده بود و شوراي دوره دوم نيز با انتخاب خود ايشان را ابقا نمود. نامبرده در تاريخ 29/12/84 استعفا نمود. كه شوراي اسلامي آقاي ابوالفضل عرب فرزند خداداد را به عنوان دهيار به بخشداري پيشنهاد كرد كه پس از انجام كارهاي اداري در تاريخ 8/3/85 رسما كار خود را آغاز نمود.

اعضا دوره دوم شوراي اسلامي ماركده در همينجا از زحمات بي دريغ ، كارداني ، شايستگي و صداقت كاري آقاي محمد عرب فرزند نورعلي كه مدت 4 سال زحمات دهياري روستا را تحمل نمود تشكر و قدرداني مي نمايد.

3 : جمع آوري و دفن بهداشتي زباله

 شوراي اسلامي دوره دوم ماركده يكي از اولويت هاي خود را توجه به بهداشت دانست. در اين راستا برنامه كاري شوراي اول را ادامه داد. شوراي دوره اول جهت جمع آوري، حمل و دفن بهداشتي زباله ها، يك دستگاه تراكتور خريداري نموده بود و شوراي دوره دوم با خريد يك دستگاه تريلر تراكتور رسما كار جمع آوري زباله هاي روستا را از تاريخ 1/7/82 آغاز نمود كه هنوز هم تداوم دارد. بدين ترتيب هر هفته اي دو روز ، روزهاي شنبه و چهارشنبه ، زياله ها جمع آوري و به محل دور از روستا حمل و در آنجا دفن مي گردد. تاثير اين عمل برچهره روستا نمايان و روستا پاكيزه تر و زيبا تر شده است. مقداري از هزينه خريد تريلر تراكتور را مركز بهداشت شهرستان شهركرد كمك نمود و بقيه توسط خودياري مردم تامين شده است. هزينه جمع آوري زباله ها محاسبه و با برنامه ريزي كه انجام شد قرار گرديد مقراري از هزينه هاي جمع آوري را ، بصورت سرانه ، از مردم دريافت نمائيم بدين منظور برگه هاي رسيد چاپ گرديد و هر دو ماه يك بار بر حسب تعداد نفرات هر خانواده محاسبه و دريافت مي گردد. نخست بعضي از خانوار ها از پرداخت كمك خودداري مي كردند كه اين موضوع با صحبت و مذاكره تا حدودي حل شده است. مديريت اجراي اين كار به عهده دهياري روستا واگذار گرديد. زمين جهت دفن بهداشتي زباله ها در نظر گرفته شده بودكه اين شورا با پيگيري كارهاي اداري آن، قرار است زمين از طريق اداره كل منابع طبيعي به دهياري واگذار گردد.

4 : باز سازي حمام عمومي

 شوراي اسلامي در بدو شروع بكار خود در نظر داشت حمام عمومي روستا را بازسازي و آماده بهره برداري مجدد نمايد در اين جهت با كارشناسان مركز بهداشت شهرستان شهركرد و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مشورت شد كارشناسان راه اندازي مجدد حمام را مقرون به صرفه ندانستند و از نظر بهداشتي هم تاييد نگرديد در نتيجه 4 يا 5 خانواري كه حمام خانگي نداشتند توصيه گرديد با اخذ وام نسبت به ساخت حمام خانگي اقدام نمايند و شورا بازسازي حمام را از دستور كار خود خارج نمود.

5  : چاره جويي براي فاضلاب هاي خانگي

 مشكل بهداشتي ديگر روستا، تجمع پسابهاي خانگي در جوي امتداد خيابان اصلي روستا بود. باورود آب آشاميدني بوسيله لوله به درون خانه ها كم كم زندگي ها توسعه يافت و هر خانواده اي آشپز خانه و حمام ساخت و پساب خانگي توليد كرد. نخست اين پسابها در كوچه ها رها مي شد كه در فصل گرما توليد مكس و تعفن مي نمود. شوراي دوره اول با كمك مردم همه كوچه ها را لوله كشي و پسابها جمع آوري و بوسيله لوله به جوي آب در امتداد خيابان اصلي روستا هدايت شد اين بار تجمع انبوه پسابها در جوي امتداد خيابان اصلي باعث تعفن گرديد. علاوه بر به خطر افتادن سلامتي مردم چهره زشتي هم به روستا داده است. شورا اسلامي هدايت اين پسابها را به خارج از روستا در اولويت كاري خود قرار داد بدين جهت از شركت آب و فاضلاب روستايي در خواست نمود موضوع هدايت پسابهاي خانگي را به خارج از روستا مطالعه و نقشه اجرايي تهيه گردد.  اين مطالعه انجام و نخست قرار شد پسابها بوسيله لوله به خارج از روستا هدايت و سپتينگ هايي ايجاد و آبها در آنجا جذب گردد دهياري روستا لوله هاي مورد نياز را نيز خريداري كرد در اين حين طرح مطالعه جامع جمع آوري فاضلاب روستا هاي حاشيه زاينده رود در سطح استان  مطرح گرديد و موضوع هدايت پسابهاي روستاي ماركده در اين هياهو متوقف شد كه مجددا با پيگيري هايي كه توسط شورا انجام شد. از كارشناسان اداره حفظ محيط زيست و شركت آب و فاضلاب روستايي دعوت به عمل آمد تا موضوع معضل تجمع پسابها را به عينه مشاهده و راهكاري براي حل ‎آن بيابند. در تاريخ 5/12/83 مدير كل حفاظت محيط زيست و چند نفر از كارشناسان آن اداره، رئيس شركت آب و فاضلاب روستايي و چند نفر از كارشناسان آن شركت در روستاي ماركده حاضر و پس از استماع گزارش شوراي اسلامي و دهيار به عينه معضل تجمع پسابهاي خانگي را در جوي آب امتداد خيابان اصلي روستا را مشاهده نمودند. و مقرر گرديد موضوع در جلسه اي با كارشناسان محيط زيست، آب و فاضلاب و مركز بهداشت بررسي و راه حلي يافت شود. اين جلسه در تاريخ 15/12/83 در محل بخشداري سامان تشكيل و پس از بحث و مذاكره قرار گرديد با ايجاد كانال پسابها به بيرون از روستا هدايت گردد و شركت آب و فاضلاب مسئول تهيه نقشه اجرايي شد ولي با پر رنگ شدن طرح جامع تجمع فاضلاب هاي روستاهاي حاشيه زاينده رود ، شركت آب و فاضلاب روستايي همكاري خود را با شوراي اسلامي و دهياري ماركده قطع نمود و عملا پيگيري كارهاي اين شورا بي نتيجه ماند و دهياري روستا ناگزير لوله ها را فروخت و معضل تجمع پسابهاي خانگي در جوي آب امتداد خيابان اصلي روستا همچنان ادامه دارد.

6 : مشكل كمبود زمين مسكوني

 مشكل ديگر روستا كمبود زمين ساخت مسكن است. روستاي ماركده از شرق  جنوب به زمينهاي كشاورزي و از شمال و غرب به كوه محدود مي شود. طرح هادي روستا در سال 1380 تصويب شده و در آن محدوده ساخت و ساز را بسيار محدود كرده است از آنجاييكه بيشتر جمعيت روستا جوان است و نيازمند داشتن خانه، كمبود زمين جهت ساخت خانه مسكوني يكي از مشكلات عمده روستا است بدين دليل جوانان ناگزير در زمينهاي كشاورزي در جنوب روستا بدون مجوز خانه مي سازند كه توسط جهادكشاورزي به دادگاه برده و جريمه هاي سنگين مي شوند . شوراي اسلامي موضوع را طي نامه هاي متعدد و نيز در جلسات و حضورا به اطلاع مسئولين بنياد مسكن انقلاب اسلامي رسانده است. رئيس محترم بنياد مسكن شهرستان شهركرد در پاسخ مراجعات حضوري و درخواست هاي كتبي ما مكرر گفته است : « لازمه رفع مشكل كمبود زمين ساخت خانه مسكوني در روستاي ماركده ، توسعه طرح هادي در زمين هاي كساورزي است و ما چند بار تقاضاي شما را با موافقت خودمان در كميسيون مطرح كرده ايم ولي جهاد كشاورزي با تغيير كاربري زمين كشاورزي سخت مخالف است ». به دنبال پيگيري هاي اين شو را در تاريخ 20/12/83 كارشناسان ادارات استانداري، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و بنياد مسكن به اتفاق به ماركده آمدند و پس از استماع گزارش اعضا شورا و دهياري از روستا بازديد و مشكل را به عينه مشاهده كردند و پذيرفتند كه مشكل مطرح شده از طرف شورا واقعيت دارد و تنها راه چاره تغيير كاربري مقداري از زمينهاي كشاورزي به مسكوني است. قرار گرديد شوراي اسلامي گزارشي جامع از چگونگي مشكل كمبود زمين مسكوني و درخواست صدور اجازه تغيير كاربري تهيه و به بنياد مسكن ارائه نمايد تا در جلسه گروه كاري كه متشكل از رؤساي ادارات ذيربط است مطرح و اجازه تغيير كاربري داده شود اين گزارش تدوين و ارائه گرديد ولي جهاد كشاورزي همچنان با تغيير كاربري قسمتي از زمينهاي كشاورزي به مسكوني مخالفت مي ورزد. اخيرا بر اثر پيگيري هاي شوراي اسلامي قرار است قطعه زميني كوچك ، از زمين هاي منابع ملي ، در شرق روستا توسط بنياد مسكن نقشه برداري و به طرح هادي روستا ملحق گردد كه با حركت لاكپشتي بنياد مسكن زمان زيادي طول خواهد كشيد.

7  :  سند دار كردن خانه ها

 خانه هاي مردم ماركده فاقد سندمالكيت ثبتي است. شوراي اسلامي با مكاتبات متعدد و در خواست حضوري، از  بنياد مسكن تقاضا نمود كه ترتيبي اتخاذ گردد تا خانه هاي مردم سند دار گردند بدين جهت در تاريخ 8/7/83 جلسه اي با حضور رئيس محترم بنياد مسكن شهرستان شهركرد و يك نفر از كارشناسان آن اداره و اعضا شورا و دهيار روستا در ماركده تشكيل شد در اين جلسه ضرورت سند دار كردن خانه هاي مردم روستا تصويب و قرار گرديد شوراي اسلامي و دهياري روستا مدارك لازم را از مردم جمع آوري و براي هر يك خانه پرونده اي تشكيل و آن را جهت اقدامات بعدي به بنياد مسكن تحويل دهند كه اين كار انجام و به دنبال آن در اوايل شهريور ماه 84 از كليه اماكن نقشه برداري و جلساتي در تاريخ هاي 10 و 11 و 12/7/84 به منظور بررسي نقشه هاي تهيه شده از خانه هاي مسكوني روستا و مطابقت مالكيت هاي نقشه ها با مالكيت هاي موجود ابنيه قديمي روستا كه در سال 20 –  1318 به ثبت رفته ، با حضور آقايان ولي الله رادفر كارشناس اداره ثبت و اسناد و املاك ، سيد رحيم نوربخش نقشه بردار اين اداره، حشمت الله آذري كارشناس بنياد مسكن ، محمد عرب دهيار و محمدعلي شاهسون عضو شورا تشكيل و موانع و مسائل موجود شناسايي و رفع گرديد و به دنبال آن اسناد مالكيت ثبتي صادر شد و اولين سند آماده شده در تاريخ 25/5/85 تحويل گرديد وتا كنون بيش از يكصد و پنجاه سند آماده و تحويل شده است. هزينه ها توسط شوراي اسلامي و دهياري از مردم جمع آوري و پرداخت شده است. پيگير اعزام كارشناسان اداره ثبت و اسناد و بنياد مسكن به روستا هستيم تا مالكيت هاي فعلي بر زمين ها و ابنيه قديمي تطبيق و سند صادر گردد. 

8 : در خواست شعبه بانك

 به دليل اينكه روستاي ماركده در مركز 6 روستا قرار دارد و جمعيت خود با احتساب روستاي قوچان قابل توجه است نياز به يك شعبه بانك احساس مي گرديد. بدين جهت شوراي اسلامي با ارسال درخواست هاي متعدد مبني بر ايجاد يك شعبه بانك كشاورزي در ماركده و مذاكره با مسئولان بانك كشاورزي استان در باره آن و نيز پيگيري هاي لازم ، مسئولان بانك تاسيس شعبه را منوط به افتتاح حساب در بانك كشاورزي هوره و سامان توسط مردمان اين روستاها و سپردن پولهاي خود به بانك دانستند ، شوراي اسلامي با دعوت از مردم، موضوع سپردن اندوخته هاي خود را در بانك هاي كشاورزي هوره و سامان مطرح كرد. مردم گفتند :جاده ارتباطي هوره و سامان باريك، داراي پرتگاه و پرپيچ و خم است بنابر اين رفت و آمد صرفا براي سپردن و دريافت پول پرهزينه است بعلاوه  خطر آفرين بودن جاده را هم بايد در نظر گرفت مسئولان بانك كشاورزي به اين موارد هم بايد توجه داشته باشند. گفته ها و نظرات مردم به بانك انعكاس داده شد كه مسئولان بانك در جواب گفتند : بانك يك مؤسسه اقتصادي است تا با برآورد و ارزيابي،  مطمئن نباشد كه در محل پول به اندازه كافي است شعبه ايجاد نخواهد كرد و پاسخ منفي خود را طي نامه شماره 30458/55402/55502 مورخه 6/11/82 به شورا اعلام نمود. بنابر اين همه تلاش هاي شوراي اسلامي بي نتيجه ماند. سر انجام در تاريخ 2/5/85 شعبه اي مقدماتي از پست بانك بنام دفتر ICT  در ساختمان مركز مخابرات روستا افتتاح گرديد كه اميد است مسئولان پست بانك آن را تبديل به يك شعبه مستقل نمايند.

 9 :  ايجاد طرح باغداري براي اشتغال جوانان

 با ايجاد طرح باغداري كشاورزي قصد اين است كه براي جوانان كار ايجاد گردد بدين جهت مقدار 61  هكتار از زمين هاي منابع ملي را با پيگيري و انجام كارهاي اداري درخواست واگذاري نموديم اكنون اين طرح در سازمان آب استان در نوبت تخصيص آب قرار دارد در صورتي كه آب اختصاص داده شود قرار است تعداد  61  نفر  از جوانان روستا كه فاقد شغل و زمين كشاورزي اند در اين طرح مشغول بكار شوند. به علاوه به درخواست مردم با تشكيل چند جلسه عمومي ، در تاريخ هاي 21/11/85 و 26 و 27/11/85 و تنظيم صورت جلسه و امضا آن ، قرار براين شده كه باقي مانده زمين هاي منابع ملي متعلق به مردم ماركده در قالب يك طرح عمومي احداث باغ گردد و هنگام تقسيم زمينهاي اين طرح بين اعضا ، با احتساب زمينهاي واگذاري و تصرفي قبلي ، مقدار و ميزان زمينها دريافتي از منابع ملي بالانس گردد. بنا به در خواست شوراي اسلامي ماركده جلسه اي در محل بخشداري با نمايندگان ادارات امور اراضي و منابع طبيعي و بخشدار و دامدار و نمايندگان طرح گلستان در تاريخ 26/1/86 تشكيل و مقرر گرديد كه سهم روستا از زمين هاي مرتع در قالب طرح گلستان تبديل به باغ گردد.

 10 :پيشنهاد ايجاد قطب صنعتي

 شوراي اسلامي ماركده پيشنهاد دهنده ايجاد و احداث قطب صنعتي مشترك براي ماركده و  روستا ي همجوار بوده است. بدين جهت از اعضا شوراهاي گرمدره، قراقوش، قوچان، صادق آباد و ياسه چاه دعوت به عمل آمد و جلسه اي در تاريخ 27/7/82 ساعت 20 در مسجد ماركده تشكيل شد در اين جلسه ضرورت ايجاد منطقه صنعتي تشريح گرديد. اعضا شورا ها ضمن قبول پيشنهاد قول همكاري دادند شوراي اسلامي ماركده ضمن تسليم درخواست به اداره صنايع روستايي سازمان جهادكشاورزي استان و با پيگيري ، كارشناسان ادارات صنايع روستايي جهاد كشاورزي ، منابع طبيعي و محيط زيست از زمين پيشنهادي بازديد نمودند و محل پيشنهادي مناسب تشخيص داده شد سپس در تاريخ 15/6/84 به درخواست اين شورا جلسه اي با حضور مهندس داودي رياست جهادكشاورزي شهرستان و مهندس رئيسي بخشدار سامان و اعضا شوراي اسلامي 6 روستا در محل ماركده تشكيل و ضرورت احداث شهرك صنعتي در اين محل تصويب و قرار گرديد زمين را اعضا شورا ارائه و مشكلات اجتماعي مربوط به آن را نيز حل و جهاد كشاورزي با اختصاص بودجه تاسيسات زير بنايي را ايجاد و آماده نمايد. پرونده اكنون در جهاد كشاورزي شهرستان شهركرد است و در حال حاضر راكد مانده است.

 11 : جمع آوري قبوض برق و آب و تلفن

به علت نبود بانك در محل ، مردم ناگزير براي پرداخت وچه قبوض آب و برق و تلفن خود هر دو ماه يكبار بايستي به بانك هوره مركز دهستان مراجعه مي كردند اين شورا نخست با ادارات برق، تلفن و شركت آب و فاضلاب مكاتبه و درخواست نمود كه موافقت نمايند دهيار روستا وچه قبوض را دريافت و سپس وچه همراه با ته قبض ها را به اداره مربوطه تحويل دهد كه متاسفانه هيچ يك از ادارات مذكور اين پيشنهاد شورا را نپذيرفتند ناگزير اين شورا با بانك كشاورزي هوره مذاكره و قرار گرديد دهيار وچه قبوض را جمع آوري ويكجا به بانك تحويل دهد تا مردم فرد فرد ناگزير به مراجعه به بانك نباشند و براي هر برگ قبض مبلغ 500 ريال كارمزد دريافت دارد. اين روش تا افتتاح دفتر ICT  پست بانك در ماركده ادامه داشت. پس از بازگشايي پست بانك ، اعلام شد كه شركت برق قراردادي براي جمع آوري وجوه قبوض برق با اين بانك ندارد لذا ناگزير اين شورا با نامه نگاري و مراجعات مكرر به شركت برق استان اصفهان ،پست بانك استان و شركت برق استان ، پس از دوماه ، اين مشكل نيز حل و از تاريخ 1/9/85 قبوض برق نيز همراه ساير قبضها دريافت گرديد و اين مشكل براي هميشه حل شد.

12 :  پوشش تصوير تلويزيوني شرق ماركده

 رله تقويت و پوشش تلويزيون كه چند سال قبل در غرب روستاي قوچان نصب شده بود محله شرقي ماركده را پوشش نمي داد و مردم ناراضي بودند. باپيگيريهاي مردمي و نيز شوراي دوره اول ، قرار براين شده بود كه دستگاه مربوطه جابجا و روي كوه مزرعه قابوق روبروي روستاي ماركده نصب گردد محل توسط كارشناسان سازمان راديو و تلويزيون مشخص و با فرد مدعي زمين معامله شده بود و زمين با قيمت بالايي خريداري و مبلغي هم پرداخت مي شود و اتاقكي با همكاري مردم ساخته مي شود. باپيگيري هايي كه مردم و نيز شوراي دوره دوم نمود دستگاههاي مربوطه توسط سازمان راديو تلويزيون نصب و را ه اندازي شد. و مبلغ باقي مانده  قيمت زمين با همكاري شوراي روستاي قوچان حل، و فرد صاحب زمين از ادعاي خود مبني بر دريافت بيشتر بابت قيمت زمين چشم پوشي كرد.

13 : معرفي معتمدين محل براي شوراي حل اختلاف

 بنا به درخواست بخشداري سامان مبني بر اينكه تعداد حد اقل 20 نفر از معتمدين محل به عنوان كانديد شوراي حل اختلاف معرفي شوند شوراي اسلامي ماركده طي مذاكره اي كه با چندين نفر از معتمدين محل انجام داد 13 نفر را در دو مرحله در تاريخهاي 20/4/82 و16/6/82 به بخشداري معرفي نمود. در اين حين ايده تشكيل شوراي حل اختلاف واحد و مشترك با روستاي قوچان در شوراي ماركده مطرح گرديد. جهت تحقق اين طرح از شوراي قوچان و تعدادي از معتمدين هر دو روستا دعوت به عمل آمد و جلسه اي مشترك در تاريخ 22/7/82 در روستاي ماركده تشكيل شد در اين جلسه ايده پيشنهادي شوراي ماركده به اتفاق آرا تصويب شورا و معتمدين حاضر در جلسه از هر دو روستا شد ( و توافق شد اين امر مقدمه اي باشد براي حركت به سوي وحدت دو روستا در آينده ) كه موضوع صورت جلسه و به امضا حاضرين رسيد و به بخشداري ارسال شد. در شهريور 83 قرار بود كه اين شورا افتتاح و شروع بكار نمايد كه از طريق بخشداري تلفني ابلاغ شد « جايي و مكاني براي اين شورا فراهم گردد » شوراي اسلامي ساختمان حمام عمومي را كه استفاده اي از آن نمي شود را به صورت موقت در نظر گرفت و قرار گرديد دهيار اين محل را تعمير جزئي و آماده براي دفتر شوراي حل اختلاف نمايد كه تعداد معدودي از مردم با اين تصميم شورا مخالفت كردند و به دنبال آن رئيس محترم شورا علارغم موافقت قبلي خود، مخالفت خود را با شوراي حل اختلاف مشترك با قوچان اعلام و راسا تصميم به برهم زدن آن گرفت و شخصا تقاضا نمود كه شوراها جدا از هم تشكيل گردد بدين علت تشكيل شورا به تعويق افتاد و مجددا از طريق بخشداري درخواست شد كه تعدادي ديگر از معتمدين به عنوان كانديد معرفي شوند كه شوراي اسلامي روستا در جلسه مورخه 7/8/83 تعداد 6 نفر انتخاب و معرفي نمود. از آن تاريخ تا كنون بارها و بارها حضوري و كتبي درخواست تشكيل شوراي حل اختلاف شده ايم ولي تاكنون به نتيجه نرسيده است اين درحالي است كه همه روستاهاي پيرامون ما از جمله روستاي قوچان داراي شوراي حل اختلاف است.

14 : سامان دهي رفت و برگشت ميني بوسها

 سامان دهي رفت و برگشت ميني بوسهاي مسافربري يكي ديگر از اقدامات شوراي اسلامي ماركده بوده است. از روستاي ماركده روزانه دو دستگاه ميني بوس در خط نجف آباد و دو دستگاه در خط شهركرد سرويس دهي مي نمايند كه مشكلات و نابساماني هايي داشته و هنوز هم وجود دارد. شورا نخست در نظر داشت با هماهنگي با شوراي قوچان ميني بوسهاي دو روستا را تحت يك مديريت واحد در آورد و سرويس دهي بيشتر و منظم تر بوجود آيد اين امر در جلسه مشترك مورخه 18/5/82 شوراهاي دو روستا به تصويب رسيد ولي به علت مخالفت و عدم همكاري يكي از رانندگان ماركده اي با شكست روبرو شد سپس شورا پيشنهاد كرد بجاي دو سرويس كه همزمان صبح به سمت نجف آباد حركت مي كنند يك سرويس صبح و ديگري بعد از ظهر سرويس دهي نمايند كه باز هم با مخالفت همان راننده روبرو شديم. سرانجام با كمك گرفتن از آقاي سيداسماعيل حسيني يك سرويس در ساعت يك بعد از ظهر به سمت نجف آباد داير شد و به دنبال آن با دعوت از ديگر رانندگان ، سرويس صبح و بعد از ظهر بين آنها گردشي شد سرويس هاي شهركرد را هم نظم دهي و قرار گذاشته شد يكي از ميني بوسها ساعت 12 و ديگري ساعت 2 بعد از ظهر از شهركرد برگشت نمايند. اين روند كم و بيش هنوز ادامه دارد. مشكل ديگري در اين زمينه از ابتدا تا كنون وجود داشته است و آن عدم رعايت كرايه هاي مصوب از طرف رانندگان است و استدلالشان هم اين است كه : « روزانه ناگزير يك سرويس كار مي كنيم ، مسافر هميشه به اندازه كافي وجود ندارد ، و مبلغ مصوب براي ما صرفه اقتصادي ندارد » از ارائه سرويس سرباز مي زنند اين موضوع همچنان مورد اعتراض مردم بوده و هست و شوراي محل هيچ راهي نتوانسته براي آن بيابد.

15 : همكاري با آموزش و پرورش

 دبيرستان دخترانه قوچان قرار بود كه اول مهر ماه سال 82 شروع به كار نمايد دانش آموزان اين دبيرستان از دختران روستاهاي قراقوش، گرمدره، قوچان، ماركده، صادق آباد و ياسه چاه تشكيل مي گرديد . متاسفانه در بين مردم اين روستاها از جمله ماركده شايع شده بود كه مسير رفت و برگشت دختران به مدرسه امن و سالم نيست. پدران و مادران نسبت به امنيت رفت و برگشت دختران خود نگراني داشتند بدين جهت عده اي تصميم گرفته بودند دختران خود را از مدرسه رفتن بازدارند و تعدادي هم هوره را بر قوچان ترجيح مي دادند. شوراي ماركده پيش قدم شده در تاريخ 26/6/82 جلسه اي با پدران دانش آموزان دختر دبيرستاني و نيز معتمدين روستاي ماركده تشكيل و ضمن توضيح و بيان دلايل ضرورت همكاري با شروع به كار دبيرستان، نسبت به نگراني آنها تضمين هايي داد سپس با شوراي قوچان و تني چند از معتمدين روستاي قوچان در تاريخ 27/6/82 جلسه اي مشترك تشكيل و نگراني مردم و علل آن را گوشزد و از آنها قول همكاري و تضمين گرفته شد و سر انجام جلسه اي مشترك با شوراهاي صادق آباد و ياسه چاه در تارخ 28/6/82 تشكيل و درخواست شد مردم را تشويق نمايند تا دخران دانش آموز دبيرستاني خود را در دبيرستان قوچان ثبت نام نمايند و براي رفع نگراني آنها نيز تضمين داده شد و دبيرستان از اول سال تحصيلي آغاز بكار نمود.

 انجمن اوليا و مديرمدرسه راهنمايي دخترانه روستاي ماركده از شوراي اسلامي درخواست نمودند بابت هزينه رنگ آميزي مدرسه كمك نماييم كه با تصويب و موافقت شوراي اسلامي مبلغ يكصد هزار تومان توسط دهياري به اين واحد آموزشي پرداخت شد. همچنين به علت تخريب ساختمان همسايه شرقي اين مدرسه بدون ديوار ماند كه در تاريخ 14/12/84 با همكاري اداره آموزش و پرورش سامان ، مدير مدرسه  و اوليا دانش آموزان ديوار اختصاصي براي مدرسه احداث گرديد.

همچنين شوراي روستا مصوب نمود كه دهيار يك دستگاه ويدئو سي دي خريداري و در اختيار دبستان دخترانه و پسرانه قرار دهد

15: همكاري با اداره راه

 مسئولان راهداري از شوراي ماركده خواستند كه با مذاكره با صاحبان زمين كنار پيچ تند و خطر آفرين دره امام ، رضايت آنها را جلب تا پيچ اصلاح گردد. شورا با دعوت از صاحبان زمين محل پيچ جاده واقع در دره امام ، جلسه اي در تاريخ 3/8/82 در محل مسجد تشكيل و موضوع را و اهميت جاده در پيشرفت روستا و نيز تامين امنيت رفت و برگشت مسافرين مطرح و از آنها درخواست نمود كه موافقت خود را با واگذاري زمين و اصلاح پيچ جاده اعلام دارند. اين موافقت حاصل و موضوع صورت جلسه و به امضا رسيد و براي اداره راه ارسال و درخواست شد بر روي دره امام به علت سيل خيز بودن پل زده شود كه بدون توجه به درخواست هاي مكرر شورا جاده بدون پل هموار گرديد و سرانجام بر اثر اصرار و پيگيري هاي شورا ناگزير پذيرفتند كه پل احداث نمايد كه موافقت خود را طي نامه شماره 397 مورخه 4/3/85 به بخشداري و شورا اعلام نمود.

به منظور قطع شاخه هاي مزاحم درختان در فضاي راه كه باعث محدود شدن ديد رانندگان مي گرديد به درخواست اداره راه اين شورا نهايت همكاري را در سال 1383 با اداره راه نمود و در طول يك هفته همراه ماموران اداره راه با كشاورزان گفتگو و رفع مشكل مي نمود.

اين شورا با مذاكره موافقت دو نفر از كشاورزان را اخذ نمود تا به منظور اصلاح پيچ راه قبل از پل ورودي روستا مقداري از زمين كشاورزي به راه ضميمه گردد اين كار در تاريخ 5/12/85 انجام و همزمام با افتتاح پل ، جاده هم تعريض گرديد كه بنابر نظر كارشناسان راه اين تعريض كافي نيست و نياز به تعريض بيشتري هست. بنابه درخواست اين شورا جلسه اي با مسئولان اداره راه ، بخشداري ، اداره برق ، آموزش و پرورش و اعضا شوراي اسلامي به منظور اصلاح پيچ ورودي روستا در تاريخ 13/12/85  در ماركده تشكيل و راجع به چگونگي همكاري مذاكره و تقسيم كار گرديد و قرار شد مقداري از زمين مدرسه به راه منضم گردد و دو عدد تير برق جابجا شود و شوراي اسلامي با اهداء زمين جبران زمين مدرسه را به آموزش و پرورش نمايد كه موضوع صورت جلسه شد. 

آسفالت جاده محور پل زمان خان به قراقوش از 6 سال قبل نا تمام مانده است و شوراي اسلامي دو دوره همواره پيگير اتمام آن بوده است بخشداري سامان طي نامه شماره 3021 مورخه 29/11/81 اعلام نموده اتمام آسفالت اين جاده تامين اعتبار شده و در سال آتي آسفالت خواهد شد و با آغاز به كار دومين دوره شوراي اسلامي مكاتبات متعدد و مراجعات مكرر به اداره راه و نيز دعوت از مسئولان به محل موضوع را پيگيري نموده است. از جمله در تاريخ 3/11/82 رئيسي نماينده وقت مجلس و محمديان مدير كل وقت راه استان به اتفاق رئيسي بخشدار سامان به محل دعوت و ضمن بازديد آقاي محمديان قول اكيد داد كه در سال 83 آسفالت جاده اتمام خواهد شد. تاريخ 29/2/84 ساعت 14 مهندس محمديان مدير كل و تعدادي از كارشناسان اداره راه و ترابري باتفاق رئيسي بخشدار در مدرسه گرمدره با اعضا شوراهاي اسلامي 6 روستا جلسه داشت كه مجددا اعلام گرديد در همين امسال آسفالت جاده به اتمام خواهد رسيد. در تاريخ 23/4/85 تمدن نماينده مجلس به اتفاق كريمي مديركل راه و جعفري رئيس راه شهرستان و رئيسي بخشدار سامان به محل آمده و ضمن بازديد گفت  بودجه كافي داريم و قول اكيد داد كه در همين يكي دو ماه آينده باقي مانده جاده پل زمانخان به قراقوش آسفالت خواهد شد.

در تاريخ 13/10/85 جلسه اي با سليماني رئيس اداره راه بن باتفاق رئيسي بخشدار در مسجد قوچان تشكيل كه آقاي سليماني گفت بودجه كافي داريم سال 86 صد در صد آسفالت جاده كامل خواهد شد. مجددا در جلسه تاريخ 13/12/85 آقاي جعفري رئيس اداره راه شهرستان كه به منظور اصلاح پيچ ورودي روستا در جلسه در محل دهياري روستاي ماركده حضور داشت گفت : آسفالت جاده محور پل زمان خان به قراقوش و نيز محور آپونه به صادق آباد تامين اعتبار شده و سال 86  آسفالت خواهد شد.

علارغم اتلاف نيرو و انرژي اعضا شورا به منظور پيگيري كارها هنوز كار آسفالت جاده اتمام نشده و مردم روستا همچنان زمستان شاهد گل و لاي و تابستان شاهد انبوه گرد خاك هستند و مسئولان هم سفت و سخت به ميزهاي خود چسبيده اند و اعضا شورا هم غر و لند مي شنوند.

17 :     پيشنهاد ايجاد مجموعه هاي تفريحي

 شوراي اسلامي ماركده از بدو شروع بكار خود در نظر داشت به منظور استفاده بهينه از صنعت توريسم در محل بالاي كوه مزرعه عاشق آباد بالا يك مجموعه سياحتي تفريحي ايجاد نمايد و از زمين آده كنار رودخانه واقع در پايين كوه به عنوان ساحل اين مجموعه استفاده شود. بدين منظور از كشاورزان مزرعه عاشق آباد دعوت به عمل آمد و دو جلسه در تاريخهاي 9/9/82 و17/ 9/82 در محل مسجد تشكيل شد در اين جلسات اعضا شورا ضمن تشريح موقعيت جغرافيايي و طبيعي محل و نياز به بهره گيري درست از اين موقعيتها در جهت رشد اقتصادي و اجتماعي و اشتغال تعدادي از مردم روستا و نيز جذب سرمايه ها و بهره گيري از آمد و شد گردشگران سخن گفتند و درخواست گرديد اجازه داده شود كه از زمين آده كه تاكنون هيچگونه در آمدي براي كشاورزان نداشته و ندارد بهره برداري توريستي شود و در ايجاد مجتمع نيز اولويت سرمايه گذاري و شريك شدن با كشاورزان اين مزرعه باشد ولي متاسفانه چند نفر از كشاورزان از جمله آقايان محمدعلي شاهسون فرزند باقر و قلي عرب فرزند احمد و احمد عرب فرزند لطيف و…سخت با شورا مخالفت كردند و عملا اين برنامه متوقف گرديد. شورا ناگزير با دعوت از كشاورزان زمين هاي باتلاقي سر آسياب قديم ماركده وارد مذاكره شد بدين منظور با دعوت و تشكيل جلسه از آنها خواست كه اين زمين باتلاقي را به صورت اجاره و يا سرمايه گذاري در اختيار شورا قرار دهند تا در اين محل يك تفريگاه ساحلي ايجاد گردد كه متاسفانه چند نفر از كشاورزان از جمله آقاي رجبعلي فرزند صفرعلي و … با آوردن بهانه هايي با شورا همكاري نكردند. به دنبال اين شكستها شوراي اسلامي با پيشنهاد گروهي از جوانان روستا مبني بر احداث كمپينگ روي كوه عاشق آباد پايين موافقت نمود. اين موافقت نيز با مخالفت و اعتراض گروهي از مردم مواجه گرديد سرانجام براي چاره جويي جلسه اي عمومي در تاريخ 21/11/85 در محل مسجد تشكيل و شوراي اسلامي پيشنهاد تشكيل تعاوني گردشگري با عضويت همه مردم را به منظور احداث مجتمع هاي گردشگري را داد كه مورد توافق مردم حاضر قرار گرفت به دنبال اين توافق از مسئولان اداره تعاون دعوت به عمل آمد و جلسه اي در تاريخ 24/11/85 با حضور مسئولان و نمايندگان اداره تعاون ، بخشدار ، اداره منابع طبيعي، جهادكشاورزي و با حضور گسترده عموم مردم در محل مسجد تشكيل و موضوع تشكيل شركت تعاوني گردشگري مطرح و مسئولان ميهمان قول مساعدت و همكاري را به مردم دادند كه در ساعت 20 همان روز با اجتماع مردم در محل مسجد سه نفر نماينده به عنوان هيات موئسس انتخاب و در حال حاضر پيگير كارهاي اداري تاسيس هستند و قرار گرديد شركت تعاوني با عضويت همه مردم به منظور ايجاد و احداث مجتمع هاي تفريحي و پذيرايي از گردشگران در زمين هاي مشرف به رودخانه تاسيس گردد.

18 – تشويق و كمك به ورزش كاران

.شوراي اسلامي روستا به منظور توسعه و تقويت ورزش در روستا دو جلسه در تاريخ هاي 25/ و 27/9/82 با ورزش كاران و علاقمندان به ورزش روستاي ماركده تشكيل داد. در اين نشست ها ورزش كاران مشكلات خود را بيان كردند از جمله؛ در خواست ايجاد زمين جهت بازي فوتبال گل كوچك شدند و شورا با صرف هزينه اي زمين كنار گورستان روستا را بدين منظور هموار نمود كه مورد قبول ورزش كاران قرار نگرفت. در آخرين جلسه آقاي مهندس غلامعلي عرب به عنوان مسئول ورزش روستا از طرف ورزش كاران انتخاب و توسط شوراي اسلامي طي نامه شماره 270/2 مورخه 11/11/82 به نمايندگي تربيت بدني سامان معرفي گرديد و قرار شد باهمكاري ورزش كاران و كمك گرفتن از شورا مسائل ورزشي را حل نمايد. در طي چهار سال گذشته دهياري روستا با تصويب شورا جوايزي و وسايل ورزشي تهيه و در اختيار ورزش كاران قرار داده است بعلاوه استفاده از سالن ورزشي هوره را نيز براي آنها هموار نموده است.

 شوراي اسلامي در تاريخ 10/10/85 با دعوت عمومي از جوانان روستا و تشكيل جلسه در نظر داشت كه روي مسائل و مشكلات فرهنگي و ورزشي جوانان روستا با جوانان گفتگو نمايد كه در همان ساعت اول جلسه سه نفر آقايان رمضانعلي عرب ، رضا عرب و محسن شاهبندري با به انحراف كشاندن گفتگوها جلسه منجر به نتيجه نشد.

جوانان ورزش كار روستا همواره خواهان و خواستار احداث سالن ورزشي در روستا

 بوده و هستند براي تحقق اين خواسته شوراي اسلامي تقاضايي احداث سالن ورزشي همراه با كروكي زمين به تربيت بدني سامان ارائه و ضمن صحبت با آقاي زماني قرار شده كه همراه با مدير كل از زمين پيشنهادي بازديد و برنامه ريزي گردد.

19 – تهيه دفترچه راهنماي تلفن

.چند سالي است كه از آغاز به كار مخابرات (تلفن ) روستاي ماركده و قوچان مي گذرد و هرسال نيز تعدادي بر شماره هاي تلفن افزوده مي شود از اين رو لازم و ضروري بود كه هر خانواده به آساني شماره تلفني را كه مي خواهد در دسترس داشته باشد. علاوه بر نياز به دسترسي به شماره تلفن هاي داخلي دو روستا دسترسي به شماره تلفن بيمارستان ها و ديگر مكان هاي عمومي در بخش و شهرستان و نيز شهر هاي همجوار يكي از ضروري ترين نيازمندي روزانه مردم بود شورا اين نياز را احساس نمود نخست با اداره مخابرات سامان مكاتبه و درخواست شد كه دفتر چه راهنماي تلفن چاپ و در دسترس مردم قرار داده شود. اداره مخابرات سامان برآورد هزينه حداقل 500 جلد دفتر چه را 300000 تومان يعني هر دفتر چه را 600 تومان به شورا ابلاغ نمود و متذكر شد هزينه بايد پيش پرداخت شود اين در حالي بود كه ما حد اكثر 400 جلد لازم داشتيم. شوراي اسلامي در سال 1382  با استفاده از كامپيوتر يك جلد دفترچه راهنماي تلفن تهيه و تعداد 300 جلد زيراكس نمود و با قيمت هرجلد 250 تومان در اختيار مردم ماركده و قوچان قرار داد اين دفتر چه برخلاف رويه معمول برحسب حروف الفباي اول نام ( نه فاميل ) افراد تنظيم شده است افراد داراي دو نام در دو محل قيد گرديده و علاوه بر شماره هاي داخلي دو روستاي ماركده و قوچان تلفن هاي ضروري كلانتري ها، اورژانسها، بيمارستانها، ادارات و كد بسياري از شهرها از جمله شهر و شهرك هاي كوچك منطقه نيز آورده شده است.

20 – چراي دام در مرتع

 بين مردم شايع شده بود كه اداره منابع طبيعي همه زمينهاي باقي مانده منابع ملي صحراي ماركده را به فردي گوسفند دار به عنوان مرتع اجاره داده است و مردم روستا حق چراي دامهاي خود را در صحرا ندارند كه موجب بروز تنش شده بود شورا با نامه نگاري هاي متعدد و نيز حضوري و مذاكره با مديريت محترم اداره كل منابع طبيعي موضوع را حل نمود و اداره كل منابع طبيعي طي نامه شماره 7/31350 مورخه 15/10/82 اعلام نمود « مرتع فوق در سال 1366 مورد مميزي قرار گرفت كه مساحت آن در كارت شناسنامه مرتع 2825 هكتار به نام آقاي عبدالله شاهسون با تعداد 250 واحد دامي و شوراي اسلامي به نمايندگي از طرف كل دامداران روستا با تعداد 300 واحد دامي مجاز قيد گرديده است. كه با كسر واگذاريها، كسر حريم روستا و كسر واكذاريهاي اراضي مساعد درختكاري براي سطح مابقي به مساحت 61/593 هكتار مرتع داري بنام عبدالله شاهسون و شوراي اسلامي ( دام لودر روستا ) تهيه گرديده است »

21 –  رسيدگي به شكايتهاي مردم

اين شورا در حل و فصل اختلافات بسيار موفق بوده است و در غياب شوراي حل اختلاف در طول  4  سال گذشته اقدام به حل و فصل بيش از 200  مورد اختلاف محلي بزرگ و كوچك ، كتبي و شفاهي نموده است. كه تعدادي از اينها داراي پرونده در دادگاه بوده اند و يا از پاسگاه به شورا ارجاع داده شده اند از جمله پرونده اختلاف ملكي با داشتن 4 نفر طرف دعوا و بيش از 6 سال قدمت در داگستري و سه بار حضور كارشناس دادگستري در محل همچنان اختلاف سرجاي خود باقي بود كه اين شورا با درايت آن را حل و فصل نمود و پرونده مختومه شد . شيوه حل و فصل اختلافات ملكي بدين صورت بوده كه پس از شنيدن اظهارات دو طرف دعوا چند نفر كارشناس محلي به انتخاب دو طرف تعيين و به همراه اعضا شورا در محل زمين مورد منازعه حاضر و پس از بررسي و شنيدن اظهارات و ديدن موارد اختلاف با توجه به عرف محل اختلاف حل و فصل و صورت جلسه اي مبني بر شكل و موارد توافق تنظيم و به امضا مي رسد. اختلافات كوچك و جزئي با حضور در محل به صورت شفاهي حل و فصل مي شد. با اين همه چند مورد نيز جهت رسيدگي به دادگاه ارسال شده است.

به علاوه چند مورد اختلاف خانوادگي بوده كه به شيوه كدخدا منشي و درايت خاص حل و فصل شده است از جمله پرونده اختلاف خانوادگي در آستانه صدور حكم طلاق بوده كه با تشكيل چند جلسه منجر به حل اختلاف گرديد و زندگي خود را از سر گرفتند

اختلاف ملكي شهروندان ماركده با شهروندان روستاهاي همجوار از جمله روستاي قوچان و گرمدره داشته اند كه با همآهنگي با شوراي آن روستا و حضور باتفاق در محل، حل و فصل نموده ايم.

22 –  فراهم آوردن زمين براي مدرسه

 مدرسه راهنمايي دخترانه ماركده قديمي، كوچك، نامناسب و درحال تخريب است بدين جهت شورا طي چندين نامه از آموزش و پرورش در خواست تجديد ساختمان نمود. آموزش و پرورش سامان در آبان ماه 83 اعلام نمود فرد نيكو كاري حاضر به پرداخت قسمتي از هزينه ساختمان مدرسه است. و اگر روستا زمين مناسب در اختيار قرار دهد نوسازي مدارس اقدام به ساخت مدرسه جديد خواهد كرد . شوراي اسلامي دو محل را به نوسازي مدارس پيشنهاد نمود يك محل همان ساختمان قديمي با افزودن مقداري زمين بر آن، ديگري يك محل جديد كه كارشناس نوسازي مدارس آقاي مهندس عباسي با ارزيابي دو محل پيشنهادي محل جديد را برگزيد. شورا جهت خريد اين زمين با چند نفر صاحبان زمين وارد مذاكره شد و سر انجام توافق شد زمين با قيمت كارشناسان محلي به شورا واگذار گردد كه اين كار انجام و حدود 1100 متر زمين به حدود 23 ميليون تومان قيمت گذاري شد. شورا براي فراهم آوردن خودياري جهت پرداخت بهاي زمين جلسات متعددي با مردم برگزار نمود و از راه هاي دريافت كمك هاي مردمي وجوه مورد نياز را فراهم و به صاحبان زمين پرداخت نمود.

 آقاي اسدالله عرب فرزند ولي الله يك قطعه زمين در محل مدرسه به مساحت 85 متر مربع اهدا نمود. آقاي حسن عرب  فرزند احمد يك قطعه از زمين هاي قريه بدين منظور هديه نمود. آقاي غلامرضا خسروي فرزند غلامحسين از طرف خود و نيز به نيابت از طرف خواهران و برادران  ، احمد عرب فرزند نعمت الله ، خانم گلبس عرب فرزند حسينعلي هر يك قطعه زميني در مزرعه سكوي چمبالا جهت كمك به مدرسه اهدا نمودند. طرح هاي كشاورزي فردوس ، ولي عصر ، مهدي آباد پايين ، وحدت هريك مقداري سهم آب در اختيار شوراي اسلامي جهت كمك به ساخت مدرسه قرار داده اند. كه شوراي اسلامي از يكايك آنها كمال تشكر را دارد. تعدادي هم كمك هاي نقدي نموده اند كه توسط دهيار روستا ليست كمك هاي نقدي بايد اعلام گردد.

 زمين مدرسه نخست بصورت قباله عادي و بدنبال آن پس از اخذ استعلام از ادارات مختلف در دفتر خانه و به صورت ثبتي به آموزش و پرورش سامان انتقال داده شد . و به منظور دريافت مجوز تغيير كاربري از ادارات برق، مخابرات، آب و فاضلاب، مركز بهداشت، منابع طبيعي، محيط زيست، امور آب ، اداره ثبت و اسناد، جهاد كشاورزي، امور اراضي و اداره راه و ترابري استعلام لازم اخذ و به كميسيون حفظ تغيير كاربري ارائه و پس از صدور مجوز تغيير كاربري از كشاورزي به فضاي آموزشي توسط كميسيون حفظ تغيير كاربري استان، اداره نوسازي مدارس طي نامه اي ساخت مدرسه را به شوراي اسلامي اعلام نمود.

« شوراي محترم اسلامي روستاي ماركده، سلام عليكم. احتراما، پيرو در خواست شماره 54371 – 11/12/1384 مبني بر در خواست احداث فضاي آموزشي به استحضار مي رساند كه توسط فرد خير پروژه مدرسه 5 كلاسه راهنمايي در دو طبقه در حال احداث مي باشد، لذا مراتب جهت اطلاع اعلام مي گردد. مدير كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان، ابوالقاسم علي ياري، از طرف اكبر غلامي».

كلنگ ساخت مدرسه در تاريخ 1/5/84 با حضور معاون اداره نوسازي

مدارس استان و كارشناسان آن اداره، رئيس اداره آموزش و پرورش سامان و ديگر همكاران، كارشناس سياسي اجتماعي بخشداري و اعضا شوراي اسلامي روستا و دهيار  و نيز جمعي از مردم روستا، توسط خير مدرسه ساز به زمين زده شد. سفتكاري اين مدرسه در دو طبقه انجام شده است.

23 – بالا بردن سطح فرهنگ بهداشتي.

 شوراي اسلامي و دهياري ماركده جهت گسترش بيشتر فرهنگ همكاري و همياري مردم در امر بهداشت روستا اقدام به ديوار نويسي شعارهاي بهداشتي نمود بدين منظور چندين نقطه محل ديد مردم در سطح روستا در نظر گرفته شد و پس از رنگ آميزي و با كمك گرفتن از مركز بهداشت شهركرد جهت گزينش شعارها اقدام به نوشتن شعارهاي بهداشتي نمود كه جلوه خاصي به روستا داد در همين راستا شورا و دهياري اقدام به سفارش ساخت تعدادي سطل زباله جهت نصب در معابر روستا نمودند كه پس از ساخت، در 10 نقطه مناسب روستا نصب و هفته اي دو بار همگام با جمع آوري زباله هاي روستا آنها نيز تخليه مي گردند.

24- تهيه قطعه هاي بتني جهت گورستان.

 جهت رفاه حال مردم هنگام دفن مردگان ، شورا و دهياري اقدام به سفارش ساخت قطعه هاي بتني نمود اين قطعه هاي بتني جهت آسانتر پوشاندن لحد به كار مي رود. تعدادي از اين بتن ها فراهم و به محل گورستان حمل گرديد و در دسترس مردم قرار گرفت.

25- تشكيل جلسات شورا ياري.

شوراي اسلامي ماركده بنا به هر موضوعي كه پيش مي آمد و مطرح مي گرديد جهت مشورت با مردم و يافتن راه حل مناسب تر و مردمي تر، اقدام به تشكيل جلسات شورا ياري مي نمود در طول 4 سال شوراي دوره دوم ، تجاوز از 40 جلسه شورا ياري تشكيل شده است كه در هر جلسه بنابر موضوعي كه مطرح بوده از 15 تا … نفر كتبي و يا تلفني دعوت شده اند و تعداد بيشتري از جلسات شورا ياري نيز دعوت عمومي بوده است كه در بعضي از جلسات متجاوز از 200 نفر شركت كرده اند. اعضا شورا موضوع را با مردم در ميان گذاشته و پس از بحث و مذاكره سر انجام مردم حاضر يا موافقت خود را اعلام يا تغييري در پيشنهاد اعضا شورا داده اند يا در بعضي مواقع هم مخالفت كرده اند و شورا خود را ملزم به اجراي آن تصميم نموده است.

26- جلو گيري از تجاوز به حريم راه.

در تاريخ 4/3/82 تعدادي از مردم روستا به شوراي اسلامي مراجعه و اظهار داشتند دو نفر از كشاورزان با كاشت يك رديف درخت در طول حدود 300 متر به حريم راه اصلي بين روستا و مزارع تجاوز نموده اند و خواستار جلوگيري شدند. شورا دو نفر را به جلسه دعوت و دليل تجاوز را جويا شد كه با ارائه كپي نقشه اي مدعي شدند اداره منابع طبيعي زمين را تا كنار راه واگذار كرده و اجاره آن را مي گيرد. موضوع صورتجلسه و طي نامه اي از طريق بخشداري سامان از  اداره منابع طبيعي شهرستان شهركرد خواستار رسيدگي شديم كه طبق معمول اين اداره پاسخي نداد در اين مورد در طي 2 سال گذشته علاوه بر زمان و انرژي كه مصرف شده بيش از 30 برگ نامه نگاري بين شورا، بخشداري، اداره منابع طبيعي، جهادكشاورزي و خدمات كشاورزي بن انجام شده است دو بار از محل توسط مسئول خدمات كشاورزي بن و مامور منابع طبيعي بازديد شده، كروكي برداري شده و تجاوز دو نفر به حريم راه توسط ماموران جهادكشاورزي و اداره منابع طبيعي محرز و سرانجام در تاريخ 6/11/83 يكي از افراد متجاوز به حريم راه در جلسه شورا حاضر و ضمن مطالعه نامه اداره منابع طبيعي مبني بر محرز بودن تجاوز متعهد شده كه درختان را جابجا و حريم راه را رها نمايد.

27- زير سازي جاده مزارع

.در تاريخ 2/3/82 شورا اولين درخواست خود را مبني بر زيرسازي و آسفالت جاده بين روستا و صحراي ماركده را از طريق بخشداري به جهاد كشاورزي ارسال نمود از آن تاريخ تا كنون درخواستهاي متعدد از طريق بخشداري، مستقيم و نيز از طريق مركز خدمات كشاورزي بن به جهاد كشاورزي ارسال و در خواست فوق تكرار شده است  مسئول محترم خدمات كشاورزي بن از جاده فوق بازديد و ضمن تاييد اين درخواست موضوع را نيز پيگيري نموده و در حال حاضر پرونده در جهاد كشاورزي شهرستان است مسئولان جهاد كشاورزي با عنوان اينكه 70 درصد هزينه جاده هاي بين مزارع بايستي توسط همياري مردمي تامين شود و دولت تنها 30 درصد را متقبل خواهد شد اين تقاضا راكد ماند.

28- ساخت ديوار حائل

به منظور اجرا و ساخت ديوار حائل در خيابان اصلي روستا لازم بود كه 5 اصله درخت گردو قطع گردد بدين منظور با  5  نفر از كشاورزان مذاكره و گفتگو شد و موافقت آنها جهت قطع درختان فراهم گرديد درختان گردو توسط كارشناس محلي به مبلغ يك ميليون تومان ارزيابي گرديد اخذ گرديد با وساطت اعضا شوراي اسلامي اين مبلغ به دهياري روستا   اهدا شد.

29- اطلاع رساني

شوراي اسلامي ماركده در زمينه اطلاع رساني بسيار موفق بوده است زيرا با چاپ و توزيع خبرنامه داخلي شوراي اسلامي، در هر دو هفته يكبار، اطلاع رساني به صورت مطلوب صورت مي گيرد. بدين شكل كه خلاصه گفتگوهاي جلسات با مسئولان و نتيجه گيري جلسات، مصوبات شورا، بخشنامه هاي ادارات در رابطه با روستا، اطلاعيه هاي ادارات مربوط به روستا، خبرهاي مربوط به بخش ، حرفها و درد دلهاي مردم ، اعتراض هاي مردم ، انتقاد هاي مردم به اعضا شورا و دهيار در نشريه چاپ و توزيع شده است.

30- سرويس بهداشتي عمومي

به منظور ساخت سرويس بهداشتي براي گردشگران ، چندين فقره با اداره ميراث فرهنگي نامه نگاري شده، مراجعات مكرر داشته ايم، كه دوبار كارشناس اداره و نيز يك بار مديريت محترم استان، از محل زمين مورد نظر بازديد و ضرورت ايجاد سرويش بهداشتي تاييد گرديد كه سر انجام طي جلسه اي در محل دفتر مديريت سازمان در تاريخ 28/6/85 توافق به عمل آمد كه اداره ميراث فرهنگي در زميني كه شوراي اسلامي در روستاي ماركده در اختيار مي كذارد يك سرويس بهداشتي در زمين جلو مسجد جامع به منظور استفاده گردشگران از بودجه سال 1386 بسازد كه موضوع صورت جلسه و به امضا رسيد. بعد از آن تاريخ شوراي اسلامي با نامه نگاري و مراجعات اين قول را يادآوري و درخواست اجرا نموده است.

31– همكاري جهت نوسازي ساختمان

در سال 1385 تعداد زيادي از مردمان روستا ، همه يا قسمتي از ساختمان قديمي و فرسوده خود را به منظور نوسازي تخريب نمودند كه شوراي اسلامي روستا با تاييد سند خانه و نيز معرفي متقاضي به بنياد مسكن ، توانسته اند از تسهيلات وام  مقاوم سازي ساختمان استفاده نموده ، درحال ساختمان سازي هستند و يا در نوبت دريافت وام قرار دارند. در فرآيند اين همكاري شوراي روستا با مردم به منظور نوسازي ، چنانچه ساختمان عقب نشيني نيز داشته مالك ملزم به انجام آن شده كه قسمتي از مشكلات معابر عمومي نيز به آهستگي حل مي گردد.

32-  همكاري با نهضت سواد آمزي

اين شورا به منظور با سواد شدن خانم هاي بيسواد روستا نهايت همكاري را با نهضت سواد آموزي، كه مركز يادگيري محلي در اين روستا داير نموده، داشته است. زنان روستا در اين كلاس ها علاوه بر آموزش خواندن و نوشتن ، كارهاي هنري مثل خياطي، گلدوزي، آرايشگري و… نيز مي آموزند ياد آوري مي گردد به علت  همكاري بالايي كه اين شورا با نهضت سواد آموزي داشته و نيز پيشنهاد هايي به منظور بالا بردن كيفيت آموزش ارائه داده ،  اين نهاد، شوراي ماركده را به عنوان شوراي نمونه استان كه، بيشترين همكاري را داشته، معرفي نمود.

33- همكاري با مؤسسه خيريه

اين شورا با مؤسسه خيريه حضرت زهرا(س) ماركده نهايت كمك و همكاري را داشته است. براي استقرار موقت اين مؤسسه ، حمام قديمي را در اختيار قرار داده ايم. گفتگو نموده و قول مساعد داده ايم كه يك قطعه زمين از زمين هاي عمومي روستا را براي ساخت ساختمان و استقرار دائمي در اختيار بگذاريم.

34- كمك و همكاري با طرح وحدت و مينو

به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي ، با نامه نگاري و تاييديه هاي مكرر به پيشرفت كار طرح وحدت كمك كرده ايم. به طرح باغداري عمومي مينو با نامه نگاري، تنظيم ليست سهامداران، و تعيين و تاييديه شرايط آنها و تاييد مكرر ضرورت انجام كارهاي مقدماتي و اداري به امور اراضي، اداره منابع طبيعي، امور آب و بخشداري ارسال و نهايت همكاري را كرده ايم

35- همكاري با نيروي انتظامي

به منظور امنيت بيشتر در منطقه و نيز روستا نهايت همكاري را با نيروي انتظامي داشته ايم. بدين جهت مرتب در جلساتي كه در پاسگاه برگزار مي گرديد  شركت كرده ايم، توصيه هاي پليس را به مردم ابلاغ نموده ايم

36- همكاري با پست بانك

اين شورا نهايت همكاري را در تاسيس پست بانك در روستا نمود است ، مردم را به منظور افتتاح حساب و سپردن اندوخته هاي خود تشويق نموديم، از طريق شركت برق استان اصفهان و چهارمحال بختياري و پست بانك،  با نامه نگاري و مراجعات مكرر پي گير صدور مجوز دريافت قبوض برق شديم و اين مجوز صادر شد .

37- پيگيري تعويض لوله فرسوده آب آشاميدني

به منظور تعويض قسمت هاي لوله فلزي فرسوده شبكه آب آشاميدني خيابان اصلي روستا، نامه نگاري و مراجعات مكرر به شركت آب و فاضلاب روستايي داشته ايم و نيز موضوع را در جلسات كميته سلامت بخش مرتب پيگيري كرده ايم كه سرانجام در سال جاري لوله تعويض گرديد.

39- تعديل قيمت كودها

 انعكاس و گزارش اجحاف و گرانفروشي كود هاي شيميايي به كشاورزان توسط مدير عامل شركت تعاوني روستايي و پيگيري تا تعديل قيمت ها.

40- همكاري با مركز بهداشت

به منظور اجراي بيمه همگاني روستائيان در قالب طرح پزشك خانواده با مسئولان مركز بهداشتي درماني روستا و شهرستان همكاري لازم به عمل آمد كه براي حدود 1300 نفر توسط مركز بهداشت  پرونده تشكيل، و توسط شوراي اسلامي اوراق هويت و محل سكونت آنها شناسايي و تاييد گرديد.

41- همكاري با سازمان بيمه تامين اجتماعي روستائيان

به منظور بيمه شدن روستائيان در سازمان بيمه تامين اجتماعي روستائيان و عشاير اين شورا با كاركزاران محلي اين سازمان همكاري لازم را انجام و در اين فرآيند براي حدود 213 نفر پرونده تشكيل و توسط شوراي اسلامي اوراق هويت و محل سكونت آنها شناسايي و تاييد شدند. 

42-  تعداد نامه ها و جلسات

شوراي اسلامي دوره دوم ماركده در طي 4 سال فعاليت خود 1203 شماره نامه در دفاتر انديكاتور خود ثبت و در طي همين دوره 173 جلسه ثبت شده و بيش از يكصد جلسه متفرقه و ثبت نشده داشته است.

43- پيگيري تشكيل مجدد شوراي حل اختلاف

به دنبال انحلال شوراي حل اختلاف در حال تشكيل توسط رئيس وقت شوراي اسلامي – آقاي عبدالمحمد عرب –  در سال 1384 چندين نامه و مراجعات مكرر جهت تشكيل دوباره داشته ايم كه هنوز به نتيجه نرسيده ايم.

44- بازسازي حمام

جهت مرمت و بازسازي حمام قديمي روستا كه، قدمت 150 ساله دارد، به عنوان تنها آثار تاريخي روستا، چندين فقره نامه نگاري با مديريت سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان شده ومراجعات مكرر داشته ايم. بدين جهت آقاي مهندس بابائيان كارشناس آن اداره در تاريخ 29/4/84 از ساختمان در حال تخريب حمام بازديد و قول مساعد نسبت به بازسازي آن داد كه متاسفانه قول عملي نشد كه مجددا به دنبال نامه نگاري و مراجعات اعضا اين شورا  ، آقاي مهندس حيدري پور مديريت سازمان همراه سركار خانم مهندس رياحي معاونت اداره در تاريخ 15/11/85 از محل بازديد نمودند و سرانجام طي نامه شماره 477 – 127 مورخه 25/1/86 نوشت :

 « احتراما بازگشت به مكاتبه شماره 352 مورخه 25/12/85 در خصوص حمام قديمي روستاي ماركده ، مقتضي است نسبت به معرفي بخش خصوصي جهت تغيير كاربري اقدام ، تا ضمن مساعدت از طريق ارائه تسهيلات بانكي ة اقدامات لازم به منظور مرمت و بازسازي حمام فوق الذكر به عمل آيد.

                                             اسفنديار حيدري پور رئيس سازمان ».

45- همكاري با كارگزاران بيمه محصولات كشاورزي

اين شورا طي 4 سال گذشته با ماموران و كارگزاران بيمه محصولات كشاورزي همكاري نموده و نيز نارسيايي ها را با ارسال ده ها نامه گزارش و پي گيري كرده است.

  46- گاز رساني.

شوراي اسلامي ماركده درخواست كننده اوليه و پيگير اصلي كارهاي گازرساني به روستاهاي ماركده ، قوچان ، گرمدره ، قراقوش ، صادق آباد و ياسه چاه بوده است. در اين راستا مراجعات مكرر به شركت گاز ، اداره راه ، شركت در جلسات ، دعوت از كارشناسان به بازديد از محل و نيز دعوت از اعضا شوراهاي روستاهاي همجوار  و تشكيل جلسه بوده است. كه پس از كسب موافقت شركت گاز در تاريخ 29/1/84 با پيمانكار عقد قرارداد شد و پس از دريافت مجوز از اداره راه جهت حفر كانال كار لوله كشي از بن به سمت روستاي قوچان آغاز گرديد و پس از اتمام كار خط انتقال ، لوله هاي خطوط رابط و نيز كوچه و خيابانهاي درون روستاها اجرا شد و سپس كار سه عبور لوله از عرض رودخانه انجام و نيز علمك ها نصب و اكنون در مرحله تزريق گاز هستيم. هزينه اجراي پروژه گازرساني به 6 روستاي يادشده بالغ بر 300000000 تومان برآورد كه به عهده شوراهاي اسلامي روستاهاي يادشه بوده است.  شوراي اسلامي ماركده در اين فرآيند مبالغ زير را به عنوان همياري از مردم جمع آوري و به پيمانكار پرداخت نموده است.

اولين تاريخي كه پول جهت گاز به حساب جاري 2740 شوراي اسلامي در بانك كشاورزي هوره واريز شد 12/5/1383 بود و تا تاريخ 21/4/85 برابر پرينت ارائه شده از حساب فوق ، توسط بانك ، مبلغ :   38909000 تومان به حساب شوراي اسلامي واريز شده است.  برداشت از حساب جاري فوق به شرح زير بوده است

14/1/84   بابت هزينه دسته چك   1200 تومان،  21/1/84 بابت تمبر مالياتي 1000 تومان ، 5/2/84  مبلغ 145000 تومان بابت خريد سفته ،  22/4/84 مبلغ 3200000 تومان پرداخت به آقاي رضا فتحي پيمكانكار ،  6/5/84 مبلغ 1500000 تومان   ، 3/6/84 مبلغ 7000000 تومان  ،   17/6/84 مبلغ 2500000 تومان ، 31/6/84 مبلغ 2600000 تومان ، 7/7/84 مبلغ 3100000 تومان ، 23/7/84 مبلغ 5200000 تومان ،  15/9/84 مبلغ 2000000 تومان ،  29/9/84 مبلغ 2300000 تومان ،  12/10 84 مبلغ 1350000 تومان  ،  3/2/85 مبلغ 4000000 تومان پرداخت به آقاي علي صفايي فر پيمانكار ،  31/2/85 مبلغ 2000000 تومان ، 27/3/85 مبلغ 1000000 تومان ،  24/4/85 مبلغ 1000000 تومان.  باقي مانده در حساب 11800 تومان است.

در اول مرداد ماه 1385 پست بانك ماركده افتتاح و شوراي اسلامي به منظور رفاه حال مردم در هنگام واريز پول گاز حساب قرض الحسنه اي باز نمود و اولين پول واريزي در اين حساب در تاريخ 2/5/85 بوده و تا تاريخ 6/2/86  برابر پرينت ارائه شده يكصد و بيست فقره بوده و جمع كل واريزيها مبلغ :         11800000 تومان.  و تعداد 14 فقره از اين حساب برداشت و به آقاي صفايي فر پرداخت شده جمعا به مبلغ :   11530000 تومان. باقي مانده در حساب پست بانك در تاريخ 6/2/86 مبلغ :    270000 تومان بوده است.  

 47- انتشار نشريه محلي.

شوراي دوره دوم روستاي ماركده در ابتداي شروع به كار خود در ميان اعضا تقسيم كار نمود و مسئول كارهاي فرهنگي شورا با گروهي از جوانان تحصيل كرده روستا اقدام به چاپ نشريه اي محلي با عنوان، آواي ماركده – خبرنامه داخلي شوراي اسلامي – نمودند.

 اين نشريه دو هفته نامه است كه اول و پانزدهم هر ماه منتشر مي شود و تمام خبرهاي شورا و دهياري و ديگر اخبار مربوط به روستا را درج مي نمايد علاوه بر خبرها مقالاتي از مردم روستا بويژه جوانان نيز به چاپ مي رسد شوراي اسلامي با نشر نشريه خبرنامه داخلي شورا، ميداني و زمينه اي مناسب  و مساعد براي جوانان خوش ذوق و با استعداد روستا فراهم نموده تا با طرح مشكلات، معضلات و نابساماني هاي روستا در قالب مقاله و نشان دادن كاستي ها و نقاط قوت، و ارائه راه حل ها و نقد و بررسي كارهاي اجرائي روستا، موجب بالا رفتن سطح آگاهي عمومي، منطقي شدن بيشتر اذهان و در نتيجه ايجاد همبستگي اجتماعي را به همراه داشته است نتيجه و نمونه بارز اين همبستگي و بالا رفتن سطح آگاهي و رشد منطقي، شركت گسترده مردم در انتخابات سومين دوره شورا است كه در مقايسه با دوره هاي قبل بسيار آرام تر، منطقي تر و مسالمت آميز تر صورت گرفت و به تحريكات و تعصبات قومي، محله اي، و فاميلي واكنش نشان داده نمي شد و يا واكنش ها آنقدر كوچك و كمرنگ بودند كه ملموس نبود. چون مشاهده مي شد و همگان اذعان داشتند كه اكثر قريب به اتفاق صرفا نظر خود را، نه سفارش ديگران را، در برگه راي مي نوشتند.

  مطالب نشريه توسط كامپيوتر تايپ، پيرينت و كپي مي گردد تيراژ آن از 30 تا 80 نسخه در نوسان بوده است كه فقط در سطح روستا توزيع مي گردد و تا پايان دوره دوم شوراي اسلامي 93 شماره چاپ شده است به گفته بسياري از خوانندگان يكي از بهترين هايي است كه در سطح روستا مي توان انجام داد.

 در اين باره شادروان احمد شاهپوري روزنامه فروش 65 ساله ماركده اي و اراني  ( رضوانشهر ) تبار مقيم شهر آبادان نوشته است :

          آوا برگ زرين شناسنامه روستاي ماركده است.

هرگونه پرسش نظر و انتقاد خود را درباره مطالب نشريه مي توانيد با شماره تلفن هاي 3562083 (0382) و يا تلفن همراه   09132854112  محمدعلي شاهسون بپرسيد و يا در ميان بگذاريد.

نسيمي از ديار آشتي

باري اگر روز كسي از من بپرسد  /  « چندي كه در روي زمين بودي چه كردي ؟ »  /  من مي گشايم ، پيش رويش دفترم را  /  گريان و خندان بر مي افرازم سرم را  /  آنگاه مي گويم ؛ كه بذري نو فشانده است.  /  تا بشكفد ، تا بر دهد بسيار مانده است  /  در زير اين نيلي سپهر بي كرانه  /  چندان كه يا را داشتم ، در هر ترانه  /  نام بلند عشق را تكرار كردم  /  با اين صداي خسته ، شايد خفته اي را  /  در چار سوي اين جهان بيدار كردم  /  من مهرباني را ستودم  /  من با بدي پيكار كردم  /  « پژمردن يك شاخه گل » را رنج بردم  /  « مرگ قناري در قفس » را غصه خوردم  /  وز غصه مردم ، شبي صدبار مردم  /  شرمنده از خود نيستم گر چون مسيحا  /  آنجا كه فرياد از جگر بايد كشيدن ؛  /  من ، با صبوري بر جگر دندان فشردم !  /  اما اگر پيكار با نا بخردان را  /  شمشير بايد مي گرفتم  /  بر من نگيري ، من به راه مهر رفتم  /  در چشم من شمشير در مشت  /  يعني كسي را مي توان كشت!  /  در راه باريكي كه از آن مي گذشتيم  /  تاريكي بي دانشي بيداد مي كرد!  /  ايمان به انسان ، شبچراغ راه من بود !  /  شمشير دست اهريمن اهر من بود !  /  تنها سلاح من در اين ميدان سخن بود !  /  شعرم اگر در خاطري آتش نيفروخت  /  اما دلم چون چوب تر از هر دو سر سوخت  /  برگي از اين دفتر بخوان ، شايد بگويي،  /  آيا كه از اين مي تواند بيشتر سوخت !؟  /  شب هاي بي پايان نخفتم  /  پيغام انسان را به انسان باز گفتم  /  حرفم نسيمي از ديار آشتي بود  /  در خارزار دشمني ها  /  شايد كه توفاني گران بايست مي بود  /  تا بركند بنيان اين اهريمني ها  /  پيران پيش از ما نصيحت وار گفتند ؛  /  « ديرست … ديرست …  /  تاريكي روح زمين را  /  نيروي صد چون ما ، ندايي در كوير است !  /  « نوحي دگر مي بايد و توفاني ديگر »  /  « دنياي ديگر ساخت بايد  /  وز نو در آن انسان ديگر »!  /  اما هنوز اين مرد تنهاي شكيبا   /  با كوله بار شوق خود ره مي سپارد  /  تا از دل اين تيرگي نوري برآرد ،  /  در هر كناري شمع شعري مي گذارد ،  /  اعجاز انسان را هنوز اميد دارد !

سروده فريدون مشيري شاعر پر آوازه معاصر. نقل از روزنامه ياس نو شماره 188 مورخه شنبه 3 آبان 1382صفحه 11