آوای مارکده شماره 60 – يکم آذرماه 1384

انتقاد صريح، پاسخگويي صريح

در ادامه انتقاد هاي خودم كه شايد درست و سازنده باشند شايد هم باعث رنجش ديگران و موضع گيري به عملكرد مسئولان محترم روستا( شوراي اسلامي و دهياري) مي پردازيم. انتقاد از اين عزيزان به منزله ضعف مديريتي آنان نيست بلكه از زاويه ديد مردم مي نگريم نه از ديد خود مسئول. چون مسئول هر پستي، نگاهش به مسئله با نگاه مردم برابري نمي كند. ببينيد دوستان عزيز در روستاي ماركده زمينه براي كارهاي عمراني و آباداني روستا بسيار فراوان است. روستا آنچنان مشگل دارد كه تا پنچ ساله دهم حل شدني نيست. در اين ميان بايد نخست مشكلات ويژه و درشت را حل كرد و بعد مشكلات و معضلات ريزتر و جزئي تر را. مسئولين روستا اعم از شوراي اسلامي و دهياري خصوصا دهيار محترم بايد سنجيده تر عمل نمايد كارهاي عمراني اساسي تر را پيگير باشد. چگونه؟ بيان مي كنم. در اين چند ماهه هر جا كه صحبت مي شده يا بحثي به ميان مي آيد اولين مورد كانال برداري و ديوار چيني حول و حوش حمام پاييني يا بهتر بگويم مخروبه تاريخي روستا ورد زبان ماست كه چرا هزينه هنگفتي خرج شد البته بر روي آن خاك ريخته شد. چه سود و فايده اي داشت؟ حال من مبلغ هزينه شده را نمي دانم اما مسلما زياد بوده. چرا بدون برنامه و نقشه قبلي شروع به كار مي كنند و بعد گفته مي شود كه اشتباه شده است؟ اشتباه به چه قيمتي؟ همين مبلغ مي توانست براي مرمت و بهسازي توالت هاي عمومي روستا( توالت هاي مسجد) هزينه گردد. ما هر شهر يا روستايي كه صاحب سبك و كلاس است رفته ايم حد اقل توالت هاي عمومي در خور توجه داشته اند. منتظر پاسخ مسئولان هستيم. نكته ديگر اينكه ابهامات را در جهت كارهاي عمراني روستا بر طرف كنيد. بدين معنا كه شفاف سازي را در دستور كار خود قرار دهيد. جايي صحبت مي شد كه ديوار چيني انجام شده بسيار خوب و جالب بوده است. اما آيا فقط به همين جا بسنده مي كند يا ادامه دارد؟ اگر همين است پاركينگ خوبي شده است اگر نه كه در جلسه اي همه مسائل را بيان كنيد. عزيزان مسئول هر چند ماه يكبار و شايد هم ماهيانه بايد پاسخگوي سئولات مردم باشند. يك مورد را در اين زمينه شاهد بوديم و تمام.                  

                        اسدالله عرب ماركده 26/8/84