جارچي شماره 51-اول خردادماه 90

مجمع عمومی نگین
برابردعوت کتبی عمومی روز پنجشنبه 15/2/90  ساعت 21 جلسه مجمع عمومی نوبت دوم شرکت تعاونی نگین با حضور 58 نفر در محل مسجد جامع مارکده تشکیل شد. نخست آقای محمود عرب مدیرعامل گزارشی از فعالیت سه ساله شرکت برای حضران بیان و درخواست نمود افراد دلسوز و با اطلاع کاندید هیات مدیره شوند و از اینکه افراد کمی در جلسه حضور پیدا کرده¬اند اظهار تاسف نمود و گفت: جلسه با حضور افراد کم برای انتخاب اعضا هیات مدیره کارآمد که بتوانند شرکت مهمی مانند نگین را اداره کنند زیر سوآل است. آقای احمد عرب فرزند آقارحیم گفت: برای اینکه کار شرکت تعاونی خوب پیش برود باید افراد دلسوز را برای هیات مدیره برگزید و اطلاع رسانی خوب نبوده و این جلسه قانونی نیست و باید منحل و یک جلسه¬ی دیگر با اطلاع رسانی بیشتر برگزار گردد. آقای سید جعفر هاشمی گفت: من امروز صبح به درِ تمام خانه¬های مردم روستا دعوت نامه کتبی داده¬ام بنابر این اطلاع رسانی دقیق و فراگیر بوده و این حرف شما درست نیست. آقای رمضان عرب فرزند علی¬آقا گفت: پیشنهاد می¬کنم جلسه را به تاریخ 30/7/90 موکول نمایید چون کسی هم کاندید نشده و شناخت نداریم در این فرصت عده¬ای خود را کاندید کنند تا بیشتر روی موضوع و کاندیدها بیندیشیم و با فراغت از کارهای کشاورزی جلسه پر جمعیت¬تر برگزار و افراد کارآمدتری را برگزینیم.  محمدعلی شاهسون گفت: جلسه برابر اساسنامه شرکت قانونی است چون نوبت اول مجمع 30/1/90 بوده که برای اطلاع رسانی هم اطلاعیه به در و دیوار زده شده و هم حدود 400 پیامک روی موبایل¬ها ارسال شده ولی جمعیت به حد نصاب نرسید. جلسه دوم برای 15 روز بعد که امروز باشد برنامه ریزی شد. امروز صبح هم تعداد 400 دعوت¬نامه کتبی به درِ خانه¬ی همه¬ی مردم مارکده داده شده است و اکنون هم می¬بینید حدود 50-60 نفر حضور دارند پس برابر اساسنامه شرکت این جلسه قانونی است کسی نمی¬تواند به بهانه¬ی قانونی نبودن، این جلسه را به هم بزند. ولی اگر می¬گویید بهتر است اطلاع رسانی بیشتر و بهتر صورت گیرد تا افراد بیشتری در جلسه شرکت نمایند و در آن جمعِ زیاد، افراد بیشتر و کارآمدتری خود را کاندید نمایند، اگر همه¬ی حاضران در جلسه چنین خواستی دارند من مخالفتی ندارم.
که پس از بحث و گفتگو توافق گردید جلسه¬ی نوبت دوم مجمع عمومی نوبت دوم برای انتخاب هیات مدیره روز پنجشنبه 19/3/90 ساعت 21 با اطلاع رسانی فراگیرتر توسط مدیر عامل آقای محمود عرب از جمله؛ ارسال دعوتنامه کتبی به درِ خانه¬ها، ارسال پیامک و نصب اطلاعیه به در و دیوار و نیز اعلام شفاهی از بلندگوی مسجد در روز قبل، در محل مسجد جامع مارکده تشکیل گردد.         
                                                                                          گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
جلسه فردوس
جلسه شرکت تعاونی باغداری فردوس مارکده در تاریخ 25/2/90 ساعت 21 با حضور آقایان: محمود عرب، محمدرضا شاهسون، علیرضا عرب، رمضان عرب، ابوطالب عرب و محمدعلی شاهسون در محل دفتر شرکت تشکیل گردید.
محمود عرب گفت: بازرس شرکت نسبت به عمل مدیریت فردوس اعتراض دارد که اعتراض خود را کتبا بدین شرح نوشته است. « اخیرا مشاهده شده یکی از اعضا هیات مدیره به عنوان دلال، یک ربع آب بدون زمین از یکی از سهامداران خریداری کرده¬ و به یک نفر بیرون از فردوس فروخته¬ است. این عمل در طرح باغداریی اتفاق افتاده که مشخص نیست سهم آب یک نفر چقدر است و تقسیم عادلانه آب بین سهامداران همیشه تنش¬زا بوده است چون آبِ موجود طرح همزمان در چند جا تقسیم و چند نفر با هم مشترک آب می¬گیرند. با این وجود درختان فروشنده¬ی آب هم سرجای خودشان هستند و آبشان را هم کما فی¬السابق می¬خورند.  می¬پرسم چگونه می¬توان در چنین طرحی آب خرید و فروش کرد؟ از طرفی اعضا محترم هیات مدیره می¬دانند که آب و زمین شرکت باغداری فردوس استیجاری و فروش آن غیر قانونی است یکی از وظایف اعضا هیات مدیره شرکت هم رعایت قانون است وظیفه دیگر آنها محافظت از منافع سهامداران است عمل دلالی و خرید و فروش آب توسط اعضا هیات مدیره عملی است خلاف قانون و خلاف منافع سهامداران و آغازی است برای هرج و مرج در شرکت.
اینجانب به عنوان بازرس شرکت بنا بر وظیفه، نخست بدینوسیله به شما اخطار می¬دهم که این معامله فسخ و آب به سهامدار بازگردانده شود در غیر این صورت ناگزیر موضوع از طریق مجاری قانونی پیگیری خواهد شد.»
علاوه بر موضوع مطرح شده توسط بازرس، برابر مصوبه مجمع عمومی، ما نباید به کسانی که بدهی وام دارند آب بدهیم تا وام¬شان را تسویه کنند. همچنین با برآوردی که کرده¬ام هر سهم در سال جاری 300 هزار تومان هزینه دارد که باید در باره این سه موضوع تصمیم بگیریم.
محمدعلی شاهسون گفت: آب و زمین فردوس استیجاری است و برابر قانون هیچ¬کس حق خرید و فروش ندارد. حال که این کار غیر قانونی عرف شده، این انتظار هست که شما هیات مدیره برای جلوگیری از هرج و مرج و حفظ منافع سهامداران حد اقل نظمی به این بی¬قانونی بدهید.
پس از بحث و گفتگو موارد زیر مصوب صورت جلسه و به امضا رسید.
1-  هیچ یک از سهامداران شرکت فردوس حق خرید و فروش زمینِ بدون آب و آبِ بدون زمین ندارند چون به زمینِ بدون آب خریداری شده، آب داده نمی¬شود و آبِ بدون زمین خریداری شده هم تحویل نمی¬گردد.
2- هیچ یک از سهامداران حق بردن آبِ باغ خود در شرکت فردوس را به بیرون از باغ فردوس ندارند.
3- در صورتی که سهامدار فردوس به هر دلیل بخواهد همه¬ی سهم و یا جزئی از آن را بفروشد فقط می¬تواند ربع سهم، نیم سهم، سه ربع سهم و یا یک سهم بفروشد حتما باید زمین و آب توام باشد در غیر این صورت هیات مدیره با خریدار همکاری نخواهد کرد و آن را به رسمیت نخواهد شناخت.
4- از این به بعد زمین موسوم به طرح توسعه جزئی از سهم سهامدار است و سهامدار باید بگوید 5/7 جیریب زمین دارم و در قباله¬های خرید و فروش نباید طرح توسعه قید گردد بلکه ربع سهم، نیم سهم و یا یک سهم قید شود. 
5- تمام سهامدارانی که وام بدهکارند باید تا 15/3/90 با مراجعه به هیات مدیره وام خود را تسویه نمایند در غیر این صورت بنا بر مصوبه مجمع عمومی بعد از 15/3/90 آب به آنها تحویل داده نخواهد شد.
 6- هزینه¬های جاری شرکت فردوس در سال جاری 80 میلیون تومان
برآورد گردید که مقرر شد به سهامدان اخطار داده شود که از هم اکنون تا
 حد اکثر 15/7/90 هر سهم مبلغ 300 هزار تومان بپردازند.
 در پایان محمدعلی شاهسون پیشنهاد نمود؛ چون آب شرکت فردوس مشترک است عدالت حکم می¬کند؛ 1- تغییر مالکیت و خرید و فروش سهامداران بر اساس اعضا اولیه در دفتر قید گردد تا 271 سهم اولیه فردوس بیشتر نشود.  2- در هنگام زمستان یک بار دیگر زمین تصرفی و نیز تعداد درختان سهامداران پیمایش و شمارش گردد و زمین و درختان اضافی هر سهامدار حذف شود.    
                                                                                         گزارش از محمدعلی شاهسون مارکده 
جلسات شورا
جلسه نخست شورا در تاریخ 14/2/90 ساعت 30/20 در محل دفتر دهیاری مارکده تشکیل شد.
آقای کریم شاهسون دهیار ضمن ارائه نامه شماره 1054 مورخ 11/2/90 شفاهی هم گفت:
  1- هزینه جمع¬آوری زباله¬ها با توجه به شرایط جدید افزایش یافته که تقاضا دارم مبلغ اضافه دریافتی هزینه جمع¬آوری زباله را مصوب نمایید.
2- اجازه انعقاد قرارداد با دهیاری یاسه چاه به منظور جمع¬آوری زباله را تصویب و به دهیاری ابلاغ نمایید.
3- اجازه انعقاد قرارداد با حسابدار سال قبل آقای بیاتی را مصوب نمایید ضمنا با توجه به حجم بالای کار حسابداری دهیاری مارکده آقای بیاتی مبلغ 45 هزارتومان ماهیانه حقوق پیشنهاد داده است با توجه به اینکه کار آقای بیاتی بسیار دقیق است من ترجیح می¬دهم حسابدار دهیاری آقای بیاتی باشد.
اعضا شورا پس از بحث و گفت¬وگو به اتفاق آرا مصوب نمودند:
 1 دهیار موظف هست ریز صورت حساب دریافتی و پرداختی جمع¬آوری زباله روستا در سال 89 را تدوین و جهت بررسی به اعضا شورا تحویل دهد.
 2- دهیار موظف است میزان هزینه¬های جمع¬آوری زباله به صورت متمرکز را بررسی و به شورا ارائه دهد.
 3- اعضا شورا پس از بررسی صورت حساب گذشته و آینده در صورتی که هزینه¬های جمع¬آوری زباله کمتر گردد با جمع¬آوری متمرکز موافقت خواهد نمود و در صورتی که هزینه جمع¬آوری بالاتر گردد زباله¬ها به صورت جداگانه جمع¬آوری و به محل دفن بهداشتی زباله¬ها در صحرای صادق¬آباد حمل خواهد شد.
 4- اعضا شورا پس از بررسی صورت حساب¬ها، هزینه¬های سال جاری برآورد و درباره افزایش و یا عدم افزایش دریافتی هزینه¬ها از مردم، اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
 5- با توجه به دقیق بودن کار حسابداری آقای حسن بیاتی، به دهیار اجازه داده می¬شود با حد اکثر مبلغ چهل(40) هزار تومان حق¬الزحمه در ماه با آقای حسن بیاتی حسابدار قرارداد تنظیم نماید.
6- آقای مسعود شاهسون گفت: مدت اعتبار هیات رئیسه شورا به اتمام رسیده که باید مجددا هیات رئیسه انتخاب نماییم و چند سال است که من مسئولیت رئیس شورایی را داشته¬ام از شما دو نفر تقاضا می¬کنم که یکی از شما ریاست را بپذیرید. آقایان محمد عرب و محمدعلی شاهسون گفتند: ما نمی¬پذیریم بهتر است خودشما همچنان مسئولیت را داشته باشی. بنابر این آقای مسعود شاهسون رئیس و محمدعلی شاهسون نایب رئیس و محمد عرب منشی شورا برای مدت یک سال انتخاب شدند و فرم صورت جلسه مخصوص تنظیم و امضا گردید. 
7- آقای محمدعلی شاهسون گفت: طی چند روز اخیر چندین نفر به درِ خانه من مراجعه و می¬گویند: «حواله چند صد کیسه کود شیمیایی به شرکت تعاون روستایی داده شده ولی مسئولان شرکت کودها را به روستا نیاورده و توزیع نکرده¬اند همچنین می¬گویند: چند صد کیسه آرد تتمه سهمیه¬ای با قیمت 400 تومانی به تعاون روستایی داده شده که بین مردم توزیع گردد ولی مسئولان تعاون روستایی آردها را به قیمت 12250 تومان فروخته¬اند» و خواستار رسیدگی و گزارش به مردم شده¬اند. که پس از بحث و گفت¬وگو مقرر گردید؛ روز چهارشنبه 21/2/90 جلسه¬ای با حضور هیات مدیره و مدیرعامل تشکیل گردد. و در پایان جلسه چند تذکر به دهیار داده شد.
الف: دهیار موظف است درخواست تنظیم نقشه میدان روستا را در اداره بنیاد مسکن پیگیری و نتیجه را به شورا گزارش نماید.
ب: دهیار موظف گردید از دهیار یاسه¬چاه که کارگرش فعلا زباله¬های روستای مارکده را جمع¬آوری می¬کند بخواهد که مامور جمع¬آوری، زباله¬ها را باید از درِ خانه¬ها جمع¬آوری نماید و حق ندارد به مردم تحکم نماید که؛ «زباله¬هاتان را سرِ کوچه بیاورید».
پ: چند بار مشاهده شده که مامور جمع¬آوری زباله دهیاری یاسه¬چاه، زباله¬های جمع¬آوری شده را در محل تخلیه قبلی گرم¬دره و مارکده تخلیه نموده، دهیار موظف گردید به دهیار یاسه¬چاه نسبت به این عمل اعتراض و اتمام حجت نماید در صورت تکرار، روستای مارکده جمع¬آوری زباله¬ی خود را جدا خواهد نمود.
ت: از دهیار خواسته شد که سخت مراقب سالم ماندن آسفالت خیابان اصلی باشد هرگاه کسی به ضرورت باید آسفالت را برای عبور لوله بکند باید از دهیار مجوز بگیرد و دهیار موظف است یا هزینه ترمیم آسفالت را بگیرد و اجازه نامه صادر نماید و یا از فرد متقاضی تعهد اخذ کند که در اسرع وقت نسبت به ترمیم آسفالت اقدام نماید.
جلسه¬ی دیگر شورا در تاریخ 21/2/90 با حضور آقای دکتر مصطفی عرب مدیرعامل شرکت تعاون روستایی مارکده در محل دفتر دهیاری تشکیل شد. اعضا شورای اسلامی گفتند: جناب دکتر، اخیرا دو شایعه¬ای قوی در روستا بر سر زبان¬هاست که تعداد چندصد کیسه کود شیمیایی به شما داده شده که در مارکده توزیع کنید ولی کودها به مارکده نیامده است و تعداد چندصد کیسه آرد سهمیه¬ای را شما بجای اینکه بین مردم توزیع کنید به قیمت آزاد فروش کرده¬اید؟ شما چه پاسخی دارید؟
دکتر مصطفی عرب گفت: هیچ یک از اینها بدین شکل که بیان می¬شود واقعیت ندارد. این شایعات را فروشنده قبلی ما از روی کم آگاهی و شاید هم غرض¬ورزی بین مردم پخش نموده است.
کودهای مورد نظر در مهرماه 88 آمده و بین مردم توزیع شده است. فروشنده ما از برج 9 مشغول به کار شده.  ما تا برج 10 حسابدار نداشتیم. سندهای حسابداری 8-9 ماه اول سال شرکت از جمله خرید و توزیع این کودها را در اول برج 10 که حسابدار گرفتیم ثبت کرده¬ایم حال فروشنده قبلی ما که یک پرینت از کامپیوتر جهت بررسی حسابهایش به او داده¬ایم به اشتباه فکر می¬کند این کود در برج 10 خرید و توزیع شده و این برداشت اشتباه خود را بین مردم پخش نموده است فاکتور خرید و فروش ضمیمه سند موجود است شما می¬توانید ببینید.
 حدود 200 کیسه آرد سهمیه کسانی بوده که هنوز طلبکارند مقداری از آن را بین کسانی¬که طلب داشتند توزیع کرده¬ایم تعدادی هم مانده چون به دلیل ماندگی و نا مطلوب بودن انبار در حال خراب شدن هستند تعدادی از آنها را به قیمت رسمی فروخته¬ایم با این نیت که هرگاه طلبکاران سهمیه-ای مراجعه کردند از آردهای خرید آزاد با قیمت سهمیه¬ای طلب¬شان را بدهیم تعدادی از آنها هم هنوز در انبار هست و دارد خراب می¬شود و ما به دلیل همین شایعه از فروش آنها خودداری کرده¬ایم.
در پایان جلسه قرار شد مدیرعامل تعاونی گزارشی کتبی در باره دو موضوع فوق به شورای اسلامی بدهد. 
                                                                                           گزارش از محمدعلی شاهسون مارکده
گزارش مالی مؤسسه خیریه
با دعوت کتبی هیات مدیره مؤسسه خیریه حضرت زهرا(س)مارکده از عده¬ای از مردم، روز 16/2/90 ساعت 21 جلسه¬ای به منظور «بررسی میزان فعالیت و ارائه گزارش سالیانه» در محل مسجد تشکیل گردید. آقای دکتر مصطفی عرب در این باره سخن گفتند که صدا توسط آقای رمضان عرب ضبط و خلاصه سخنان را در اینجا درج می¬کنیم.
مؤسسات خیریه کل کشور زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت می¬کنند ما هر سه ماه یک¬بار و نیز سالیانه باید گزارشی از حساب¬ها و فعالیت¬های¬مان به بهزیستی ارسال کنیم و آنها حساب¬ها و فعالیت ما را چک و کنترل می¬کنند. مدیریت محلی مؤسسه خیریه زیر نظر یک هیات امنا فعالیت می¬کند تعداد اعضا هیات امنا محدودیتی ندارد می¬تواند 10-20-40 نفر هم باشد هیات امنا هر سال یک جلسه برگزار می¬نماید. هیات امنا پنج نفر اعضا هیات مدیره را انتخاب می¬کند. رئیس هیات مدیره کنونی آقای سید ابراهیم حسینی است آقای مسعود شاهسون مدیرعامل است بنده به عنوان نایب رئیس هستم آقایان محمدرضا شاهسون و حسین شاهسون و کریم شاهسون دیگر اعضا اصلی هستند جناب آمحمود و سید اسماعیل حسینی هم بازرس و جناب اکبرآقا هم متصدی هستند. هدف از برگزاری این جلسه این هست که یک گفت¬وگویی داشته باشیم و اگر ایراداتی به نظر آقایان می¬رسد بشنویم و اگر پیشنهادی برای بهتر شدن کارها هم هست آن را هم بشنویم اگر هم کسی ایرادی می¬بیند و یا پیشنهادی دارد و نمی-خواهد در اینجا شفاهی و رو در رو بگوید می¬تواند مکتوب بنویسد ما پاسخش را خواهیم داد. جا دارد از کمک¬های مردم به مؤسسه تشکر و قدردانی کنم. یکی از راه¬های دریافتی کمک¬های مردم قلک¬هایی هست که توی اغلب خانه¬ها هست راه دیگر خیراتی است که بسیاری برای برکت مال و زندگی¬شان دارند و نقدا تحویل مؤسسه می¬دهند از کسانی که توانایی مالی دارند درخواست می¬کنیم اعتباراتی را به صورت امانت با مدت مشخص و نیز نا مشخص در اختیار مؤسسه بگذارند و مطمئن باشند هر لحظه که پول¬شان را بخواهند بازپس داده خواهد شد این شیوه همکاری با مؤسسه به ما این امکان را می¬دهد تا بتوانیم مبالغی در قالب وام در اختیار نیازمندان قرار دهیم. کمک¬هایی که مؤسسه به مردم می¬کند بیشترش در مارکده است ولی در روستاهی اطراف هم کمک کرده¬ایم یک شکل کمک به مردمِ نیازمند، کمک¬های بلاعوض هست و شکل دیگرش در قالب قرض دادن است. من همینجا از مراجعان عذر خواهی می¬کنم چون نتوانسته¬ایم برابر نیازشان کمک در اختیارشان بگذاریم. مثلا اگر 500 هزار تومان نیاز داشته ما 100 هزار تومان به وی پرداخت کرده¬ایم چون بودجه و اعتبار و توان مالی مؤسسه بسیار کم ولی حجم نیاز نیازمندان بسیار بیشتر است. باید به دنبال تشکر از کمک¬های مردم گلایه¬ام را هم بگویم و آن این است که ما مردم مارکده خیلی بهتر و بیشتر از این می-توانیم مؤسسه را کمک کنیم. گزارشی که می¬خواهم ارائه بدهم از 1/1/89 تا 29/12/89 است.
 مانده حساب ما در پست بانک از سال قبل 2420555 تومان بوده است.
طلب مؤسسه از مردم که به صورت قرض¬الحسنه در دست مردم بوده 2350000 تومان بوده. کمک¬های مردم به صورت متفرقه 971900 تومان بوده. کمک از طریق صندوق¬های صدقات خانگی و ماشینی 4729120 تومان. کرایه ظروف 2431600 تومان. کرایه تابلو خوش¬آمدی 127000 تومان. درآمد از طریق تاج¬گل 1579300 تومان. و جمع کل درآمدها با مانده از سال قبل 14609475 تومان بوده است.
تعداد افرادی که در طول این سال به مؤسسه جهت پرداخت کمک و یا دریافت کمک مراجعه کرده¬اند 713 نفر است.
هزینه¬های مؤسسه (به علاوه خرید ظروف و نیز با مبلغ 300 هزار تومان که برای شام حضرت فاطمه¬زهرا در سال قبل هزینه شده) مبلغ 2924012 تومان. هزینه پرداخت حقوق پرسنلی 1600000 تومان. مبلغ پرداختی کمک¬های بلا عوض به نیازمندان 4402400 تومان بوده که 17 نفر کمک دارو و درمان، 4 نفر کمک برای ازدواج و فراهم آوردن جهیزیه، 4 مورد کمک آموزشی و مبلغ 1100000 تومان هم شب عید نوروز بین 45 خانواده توزیع شده است. پرداخت وام قرض¬الحسنه به 63 نفر 15750000 تومان. مبلغ 12250000 تومان از مبلغ وام¬های قرض¬الحسنه به مؤسسه برگشته است. مبلغ جمع¬آوری فطریه 720000 تومان بوده به انضمام 120 کیلو برنج که بین 37 خانواده نیازمند توزیع شده است. جمع کل هزینه¬ که در بالا توضیح دادم مبلغ 124264125 ریال می¬گردد. مانده در حساب مؤسسه برای سال 90 مبلغ 2343625 ریال است.
                              تدوین کننده گزارش: محمدعلی شاهسون مارکده در حضور محمدرضا عرب،
جوان نوآور روستا
به پیشنهاد آقای رمضان عرب فرزند علی¬آقا، روز 20/2/90 ساعت 21 به منظور بازدید از نوآوری¬های آقای محمدرضا عرب فرزند اسدالله به خانه ایشان رفتیم. محمدرضا عرب نوآوری¬هایش را برای¬مان شرح داد که چکیده¬ی توضیحات را برای خوانندگان گزارش می¬کنم.
«یک دستگاه مراقبت ازکودک درست کرده¬ام که چند کار می¬تواند بکند. یکی از کارهایش این هست که؛ وقتی بچه در خانه خواب است و مادر قصد دارد از خانه دور شود قسمت وصل کننده دستگاه را که همانند یک لوله خودکار است به بازوی کودک خواب رفته می¬بندد و دستگاه به تلفن خانه وصل و شماره موبایل مادر به حافظه داده می¬شود وقتی کودک بیدار شد و دست خود را بالا آورد قسمت خودکار دستگاه که روی بازوی کودک است وصل و تلفن خانه موبایل مادر را شماره گیری و گوشی مادر زنگ می¬زند مادر می¬تواند صدای گریه کودک را بشنود و به خانه برگردد و یا تدبیر دیگری بیندیشد.
با استفاده از همین دستگاه، مادر می¬تواند به تلفن خانه زنگ بزند و تلفن خانه بدون صدا وصل و صدای کودک را بشنود.
همچنین این دستگاه کاربرد دزدگیر را هم دارد می¬توان در هر اتاق خانه میکروفون کوچک نامرئی نصب نمود و هنگامی که در مسافرت و یا دور از خانه هستیم به خانه زنگ می¬زنیم و تلفن خانه بدون صدا به میکرفون-ها وصل و اگر صدایی از خانه شنیده شد می¬توان از همسایه درخواست نمود که خانه را کنترل نماید.
کاربرد دیگر دستگاه این هست که یک حس¬گر به پای کودک وصل می-گردد و دستگاه گیرنده¬ای هم به بازوی مادر بسته می¬شود هنگامی که کودک ادرار نماید مادر در هرکجای خانه که باشد دستگاه گیرنده روی بازوی او با ایجاد لرزه و ویبره ادرار بچه را به مادر خبر می¬دهد قدرت گیرندگی این دستگاه تا 2 کیلومتر است یعنی اگر مادر در فاصله 2 کیلومتری خانه هم باشد این خبر به او می¬رسد. همچنین می¬توان این دستگاه گیرنده را به آیفون خانه وصل نمود و هرگاه خانم خانه با جارو برقی و یا ماشین لباسشویی کار می¬کند و ممکن است صدای زنگ خانه را نشنود با لرزشی که در بازوی خانم خانه وارد می¬شود او را مطلع نمود. اکنون قصد دارم این نوآوری را به نام خود به ثبت برسانم»
                                                                          گزارش از محمدعلی شاهسون مارکده          
جلسه برای تقسیم کار کارشناس باغات
 به دعوت هیات مدیره شرکت باغداری فردوس، جلسه¬ای روز 18/2/90 ساعت 21 با حضور آقایان محمود عرب، رمضان عرب، علیرضا عرب فرزند علی¬میرزا، محمدرضا شاهسون و محمدعلی شاهسون در محل دفتر دهیاری تشکیل شد. آقای محمود عرب گفت: برابر توافق قبلی، شرکت فردوس با گیاه پزشکی بن قراردادِ اعزام کارشناس باغ هفته¬ای یک روز امضا نموده است اکنون از شما نمایندگان طرح دعوت کرده¬ایم تا در این جلسه درباره چگونگی تقسیمِ ساعات کار کارشناس را بین طرح¬ها گفت-وگو کنیم که متاسفانه آقایان: عباس شاهسون نماینده طرح دره¬امام و دیپلمه¬ها، امیدعلی عرب نماینده مهدی¬آباد پایین و علیرضا عرب فرزند لطیف نماینده ولی¬عصر و یدالله عرب نماینده قلم¬قوچاتی به جلسه نیامده-اند. آقای علیرضا عرب به من مراجعه و اظهار می¬دارد؛ «سردانگ¬های ما می¬گویند؛ کارشناس در باغ فردوس هر نظری درباره بیماری¬ها داد ما ان را در مزرعه¬ی ولی¬عصر هم اجرا می¬کنیم» با این حال من مطمئن هستم که می¬توان با گفت¬وگو نماینده بقیه طرح¬ها را هم راضی به مشارکت نمود ولی حتا اگر طرح¬های دیگر حاضر به همکاری هم نشوند برای شرکت فردوس این ارزش را دارد که کارشناس همه¬ی وقتش را در باغ فردوس آموزش رو در رو و عملی به باغدار بدهد تا بتوانیم آگاهی باغداری با اصول علمی را خوبتر فرابگیریم و از زحمات خودمان بهره بهتری ببریم.
آقای محمدرضا شاهسون گفت: شرکت فردوس برابر توافق قبلی با نمایندگان طرح¬ها در سطح 600 هکتار با کارشناس قرارداد بسته است از قرائن چنین پیداست که حدود 300 هکتار روی توافق قبلی پای¬بندند بقیه دارند شانه خالی می¬کنند بنابر این عدالت حکم می¬کند ساعات کار کارشناس و نیز هزینه¬های تعهد شده بین این 300 هکتار توزیع و تقسیم گردد.
محمدعلی شاهسون گفت: من و رمضان نماینده علی¬آباد و ملاگلی آمده-ایم و روی توافق قبلی¬مان هستیم ولی با هکتاری 9 هزارتومان. اگر بقیه افرادی که توافق قبلی را امضا نموده¬اند بخواهند از تعهدی که داده¬اند شانه خالی کنند و باعث افزایش سهمه ما گردد بی گمان ما نمی¬توانیم تامین کنیم و باید راهی دیگر پیدا کرد.
آقای رمضان عرب گفت: اگر طرح¬های دیگر نخواستند روی قول و توافق-شان بایستند و همکاری نکردند شرکت فردوس قرارداد را تغییر و کارشناس  دو هفته یک روز به مارکده بیاید.
که پس از بحث و گفتگو مقرر گردید کارشناس گیاه پزشکی حد اقل دو سه هفته به همه¬ی طرح¬ها خدمات دهد و آقای علیرضا عرب فرزند علی-میرزا مدیریت تقسیم ساعات کار کارشناس باشند و همگی از جمله آقای محمود عرب نمایندگان دیگر طرح¬ها را دعوت به همکاری نماید و بعد از دو سه هفته، جلسه¬ای برگزار و با توجه به اینکه چند طرح حاضر به همکاری¬اند اتخاذ تصمیم گردد.  
                                                                                               گزارش از محمدعلی شاهسون مارکده
گردهم¬آیی حفاظت از منابع آب
با دعوت کتبی مدیر امور منابع آب شهرستان شهرکرد، گردهم¬آیی حفاظت از منابع آب، روز 19/2/90 ساعت 9 صبح با حضور جمعی از مردم بخش سامان در محل سالن شهرداری سامان برگزار شد. هدف از برگزاری این گردهم¬آیی شنیدن نظرات مردم عنوان شد. چند نفر سخن گفتند، انتقاد نمودند، پرسش کردند.  آقای مهندس فاطمی رئیس اداره هم پاسخ گفتند که چکیده¬ای از سخنان و پاسخ مسئولان  را با هم مرور می¬کنیم.
سد زاینده رود در حال حاضر 390 میلیون متر مکعب آب دارد در شرایط نرمال در این زمان باید حد اقل یک میلیارد متر مکعب آب ذخیره در پشت سد باشد یعنی ما 60 درصد کمبود آب داریم. در شهرستان کوهرنگ که سرچشمه زاینده رود است باید تا حالا 1200 میلیمتر بارندگی شده باشد که متاسفانه حدود 800 میلیمتر بوده است متوسط بارش ما سال به سال رو به کاهش است و از طرفی دیگر نیاز به آب افزایش می¬یابد ما خشک سالی شدیدی را در پیش رو داریم از آنجایی که خشک سالی¬ها چند سال پی¬در پی بوده منابع آبی رو به کاهش است سطح آب های زیر زمینی ما خیلی پایین رفته مثلا آب زیر زمینی دشت شهرکرد 13 متر افت داشته است، اکنون طرح بارور کردن ابرها را هم مطالعه می¬کنیم این طرح قبلا در یزد و ارومیه اجرا شده چیزی که درباره بارور کردن ابرها باید بگویم این است که این طرح در جهان خیلی جواب نداده است. متاسفانه بارندگی از برف به باران تغییر یافته بارش باران چون به عمق زمین نفوذ نمی¬کند ما زمان کوتاهی کمی آب داریم و یک باره منبع آبی¬مان کاهش می¬یابد و در ماه¬های خشک دچار بحران می¬شویم با این وجود ناگزیریم با این روند کنار بیاییم و در جهت استفاده بهینه از آب موجود بکوشیم. ما هرگونه انشعابی که می¬خواهیم واگذار کنیم باید از وزارت نیرو  تخصیص داشته باشیم. تخصیص ما بعد از استقلال آب استان 50 میلیون متر مکعب برای طرح¬های با نام بوده است یعنی وزارت¬خانه به ما اعلام کرده این 50 میلیون متر مکعب آب را به این طرح¬ها بدهید. بعد از گذشت زمان عده¬ای از این طرح¬های تخصیص داده شده اجرایی نشدند در جلسه¬ای در استانداری تصمیم گرفته شد که طرح¬هایی جایگزین طرح¬های اجرا نشده گردد.  تخصیص جدید به ما داده نشده است با این حال پیگیر هستیم که تخصیص جدید بگیریم. از کشاورزان می¬خواهیم که اسناد انتقال قطعی زمین¬های اجاره¬ای شان را بگیرند زیرا ممکن است برای صدور مجوز بهره برداری از آب اسناد قطعی بخواهند. قنات مزارع قدیمی حریم دارند حریم قنات مال صاحب قنات است مقدارحریم هر قنات بستگی به میزان آب-دهی و عمق قنات دارد. تقاضای ما از کشاورزان این هست که با اجرای سیستم قطره¬ای مصرف آب خود را پایین بیاورند ما بر این باور هستیم که می¬توانیم در همین مقدار آب که در اختیارمان هست 50 درصد صرفه-جویی کنیم. آبیاری قطره¬ای راندمان را تا 70-80 درصد افزایش میدهد. با این روندی که پیش می¬رویم روزی فرا خواهد رسید که قطره قطره¬های آب برای ما ارزش فوق¬العاده داشته باشد اگر دقیق شویم برای آب نمی¬توان قیمت مادی تعیین کرد.  اکنون اعلام شده که امسال آب آشامیدنی 60-70 درصد روستاهای ما جیره بندی خواهد شد. هر طرحی که بخواهد اجرا شود هم باید تخصیص آب بگیرد و هم ردیف اجرایی پس تونلی که در کنار سد تنظیمی اجرا می¬شود هم تخصیص آب گرفته و هم بودجه برایش تامین شده و هم ردیف اجرایی دارد استدلال و دلیلی که برای کندن تونل و بردن آب، از آن طریق، بیان می¬ شود این هست که؛ روستاهای زیادی در مسیر رودخانه زاینده¬رود فاضلاب و زباله¬ها شان را در آب رودخانه رها می¬کنند و رودخانه را می¬آلایند آنگاه چندین میلیون نفر ناگزیر باید این آب آلوده را بیاشامند حال با حفر این تونل آب آلوده نشده را به تصفیه خانه اصفهان منتقل می¬کنیم. بی گمان همه¬ی آب را به تونل هدایت نمی¬کنند چون چندین روستا و کارخانه¬های بزرگ خود استان اصفهان در مسیر زاینده رود از همین آب استفاده می¬کنند یقینا آب سهمیه ما در رودخانه جاری خواهد بود با این حال کم شدن دبی رودخانه برای ما مشکلاتی در پی خواهد داشت چون آلاینده¬ها در مسیر رودخانه روز به روز زیاد می-شوند. ورود توریست¬ها هم به این آلایندگی می¬افزاید. با کم شدن حجم آب آلودگی شدید خواهد بود. اکنون دارد برنامه ریزی می¬شود که با اجرای سیستم، فاضلاب روستاها جمع¬آوری گردد. مابرای جلوگیری از آلودگی رودخانه شدیدا با شیلات¬ها مبارزه می¬کنیم شیلات با این شکل اجرایی آب را آلوده می¬کند قاعده بر این هست که آب شیلات پس از استفاده تصفیه گردد ولی این کار صورت نمی¬گیرد. ببینید بارش ما یک سوم بارش در جهان است ولی رتبه یکم پرورش ماهی¬های سرد آبی را داریم کشورهایی که بارش 3 تا 4 برابر ما دارند پرورش ماهی در آب سرد را بخاطر آلایندگی¬اش کنار گذاشته¬اند با صحبتی که با اصفهان داشته¬ایم شیلات حجت آباد هم جمع خواهد شد. ما هیچگاه روستائیان را کم سواد و یا با فرهنگ پایین¬تر تلقی نمی¬کنیم ما همه را برابر می¬بینیم بنابراین، این قسمت از سخنان آقای شاهسون را قبول ندارم ولی احساس مسئولیت مردم مارکده در جهت پیشرو بودن در آبیاری قطره¬ای و نیز کوشش برای جلوگیری از آلوده نشدن رودخانه قابل تحسین است ما به مارکده می¬آییم و از این فعالیت¬های خوب مردم مارکده فیلمی تهیه می¬کنیم با این وجود سخنان آقای شاهسون یک تلنگری بود بر ما، که ما با دقت بیشتری به قضا بنگریم ما هم بر این عقیده هستیم که هزینه حفر تونل اگر صرف جمع¬آوری و تصفیه فاضلاب روستاهای حاشیه زاینده رود می¬شد و آب از بستر زاینده رود به اصفهان می¬رسید بهتر و عقلانی تر بود. نکته¬ای که هنوز به ما امید می¬دهد این هست که با این همه آلودگی که زاینده رود دارد خوشبختانه هنوز سالم ترین رودخانه کشور است. ما نکاتی را که شما مطرح کردید تدوین و به اطلاع مقامات مسئول خواهیم رساند.       
عباس شاهسون گفت: دولت اعلام نمود که طرح¬¬هایی که می¬خواهند سیستم¬های تحت فشار اجرا کنند تا سقف 2 میلیون تومان در هر هکتار کمک خواهد کرد ولی این قول عملی نشد سال گذشته سازمان جهاد کشاورزی 7 میلیار تومان قرارداد بسته به صورت خود اجرایی ولی تا کنون یک میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار به آنها داده شده است. اولین طرح باغداری قطره¬ای در مارکده مزرعه فردوس بود نخست مردم از این شیوه آبیاری چندان راضی نبودند حتا یک بار می¬خواستند لوله¬هایش را جمع و غرقابی کنند ولی به مرور دریافتند که سیستم قطره¬ای روشی دقیق و درست است و اکنون مزارع قدیمی¬مان را هم سیستم قطره¬ای کرده و می-کنیم. ولی با شناختی که دارم این گرایش به اجرای سیستم قطره¬ای را در منطقه شوراب و سامان ندیدم در این منطقه هنوز اعتقادی به سیستم آبیاری قطره¬ای ندارند و آبیاری¬های این منطقه غرقابی و سنتی است. اکنون همه¬مان قبول داریم که بحران آب داریم پس دولت باید بیش از اینها در این باره هزینه کند سال گذشته قرار بود 14 میلیارد و 400 میلیون تومان برای سیستم¬های تحت فشار استان بودجه اختصاص داده شود بعد اعلام کردند که 8 میلیارد شده اکنون 900 میلیون تومان آمده است. 
محمدعلی شاهسون گفت: شما دولتیان در برخورد با ما روستائیان این درخواست را دارید که ما در زمینه¬ی آب صرفه جویی کنیم و رودخانه را نیالاییم ولی من با توجه به تجربه خودم از روستای مارکده می¬خواهم بگویم ما روستائیان کم سواد که ممکن است فرهنگ¬مان هم پایین¬تر تلقی گردد از شما دولتیان در زمینه¬ی صرفه جویی آب و نیز آلوده نکردن رودخانه جلوتریم و شما مسئولان از مردم عقب مانده¬اید با این تفاوت که شما ادعا دارید، بودجه دولتی دارید و می¬توانید تصمیم بگیرید و تبلیغات کنید ولی ما کارهای¬مان را بدون ادعا، بدون تبلیغات و سر و صدا و با بودجه اندک شخصی¬مان انجام می¬دهیم. ببینید ما مارکده ای¬ها 10 سال قبل سیستم آبیاری قطره¬ای برای¬مان ناشناخته بود نخست استقبال نکردیم حتا می¬خواستیم لوله¬های مزرعه¬ی فردوس را جمع و غرق¬آبی کنیم ولی بعد از یکی دو سال پی بردیم که سیستم آبیاری قطره¬ای روشی بسیار مفید است بنابر این، همه طرح¬های باغداری¬مان را در طی این 6-7 سال گذشته با بودجه جیب¬مان و بدون چشم¬داشت از شما دولتیان، قطره-ای کردیم و بی گمان تا یکی دو سال آینده تمام مزارع قدیمی و سنتی¬مان را هم قطره¬ای خواهیم کرد.  برای جلوگیری از آلوده نشدن رودخانه، سال-ها است که داد می¬زنیم؛ « فاضلاب روستای گرم¬دره مستقیم توی رودخانه می¬ریزد و دو سه کیلومتر پایین¬تر، همین آب مخلوط شده با فاضلاب پمپ می¬شود و با زور کلر بنام آب آشامیدنی به خورد ما داده می¬شود ولی گوش شنوایی نیست» شما به عنوان مسئول مستقیم آب بگویید برای جلوگیری از ریزش فاضلاب روستای گرم¬دره کدام داد را زده-اید؟ یا کدام اقدام را کرده¬اید؟ حتا آقای قربانی بخشدار سامان مرا توی جلسه کمیته سلامت بخش در هوره تهدید کرد که؛ «تو با گفتن و تکرار این حرف می¬خواهی جو سازی کنی!» در سال 83-84 ما مسئولان روستای مارکده تصمیم گرفتیم با بودجه خودمان جمع¬آوری فاضلاب روستا را اجرا کنیم از شرکت آب و فاضلاب درخواست کردیم که نقشه¬ای برای این کار فراهم و نظارت بر اجرا هم داشته باشد ولی علا¬رغم ترسیم نقشه به بهانه¬ی اینکه؛ «ممکن است در آینده مسئولیتی متوجه شرکت آب و فاضلاب گردد» از همکاری با ما خودداری نمود این در حالی بود که ما لوله¬ها را هم خریده بودیم. اکنون هم که قرار است فاضلاب روستاها جمع¬آوری گردد باز ما پیشگام بوده¬ایم با وجود کمبود و گران بودن زمین در مارکده 2 هزار متر زمین برای احداث تصفیه خانه فاضلاب در اختیار شرکت آب و فاضلاب قرار داده¬ایم ولی تا کنون هیچ خبری از اجرا نیست. ببینید ما با داشتن مشکل عظیم در زمینه فاضلاب کوشیده¬ایم که فاضلاب روستا توی رودخانه نریزد اگر قدری وجدان¬مان را زیر پا می-گذاشتیم می¬توانستیم بدون سر و صدا فاضلاب را توی رودخانه رها کنیم. دو سال قبل با ادارات مختلف مکاتبه کردیم که گردشگران زباله¬های¬شان را در منطقه رها می¬کنند و بیشترین آلودگی به رودخانه وارد می¬شود ما اعضا شورا و دهیار روستا حاضریم این زباله¬ها را در ساحل رودخانه جمع کنیم و مقداری از هزینه¬ی این کار را هم تقبل می¬کنیم از شما ادارات ذیربط هم تقاضا داریم دست ما را بگیرید و قدری به ما در این امر کمک کنید. شما فکر می¬کنید چه پاسخی شنیدیم؟ متاسفانه هیچ!  اصلا پاسخ نامه¬¬های ما را هم ندادند. شما دولتیان فقط ادعا و تبلیغات  دارید بسیاری از کارهای¬تان هم نادرست هست و فقط پول هزینه می¬کنید می¬پرسم این همه هزینه می¬شود تونل زده شود تا آب سالم به اصفهان برسد اگر هزینه تونل را صرف سیستم جمع¬آوری ¬و تصفیه فاضلاب روستاهای حاشیه زاینده رود می¬کردند عقلانی¬تر نبود؟
                                                                                      گزارش از محمدعلی شاهسون مارکده
مبارزه با آفات نباتی
به دعوت شرکت آفتاب¬گردان دیمه یک دوره کلاس آموزشی مبارزه با آفات و بیماری¬های باغی به مدت 4 روز از تاریخ 19/2 تا 22/2/90 در محل جهاد کشاورزی بن با عنوان مبارزه تلفیقی(IPM) آفات و بیماری باغی برگزار گردید در پایان دوره از شرکت کنندگان امتحان گرفته شد و به قبول شدگان از طرف جهاد کشاورزی گواهی داده خواهد شد. در این کلاس آموزشی سرکار خانم مهندس بهروز تدریس نمودند از روستای مارکده آقایان: صادق عرب، ولی¬الله عرب فرزند قلی، علیرضا شاهسون فرزند اکبر و رمضان عرب فرزند علی شرکت نمودند. که چکیده¬ای از مطالب بیان شده را برای بالا بردن سطح آگاهی همشهریان در اینجا با هم مرور می¬کنیم.
IPM به استفاده درست از روش¬های مختلف برای کنترل آفات و بیماری را می¬گویند در این روش به گونه ای عمل می¬شود که کمترین خسارت را به محیط و بیشترین خسارت به آفات وارد شود. برای مثال؛ استفاده از روغن ولک در پایان زمستان در باغات است که بر بسیاری از آفات فصل بهار غلبه می¬نماید. و اگر خواسته باشیم یک تعریف علمی از IPM بدست بدهیم باید بگوییم ترکیبی از روشهای کنترل آفات به صورت بیولوژیکی،
زراعی و ژنتیکی.
در مدیریت مبارزه با آفات به روش IPM مبارزه طبیعی و محیطی در درجه و گام نخست قرار دارد و استفاده از سموم آخرین مرحله است باید دقت شود که هدف مبارزه صد در صد با عوامل خسارت نیست بلکه کنترل آفات تا زیر آستانه خسارت است.
در روش کار به شیوه IPM چهار اصل وجود دارد که باید رعایت گردد. نخست نظارت است. نظارت به بررسی کامل، ردیابی آلودگی یا عوامل خسارت زا توسط باغدار یا گروه تحقیقاتی را می¬گویند.
مرحله دوم تعیین سطح و میدان عملیات است در این مرحله روش باغدار و یا گروه اجرا کننده کنترل آفات وسعت و میدان شیوع آفات را تعیین و با مبارزه از شیوع آن در مناطق دیگر جلوگیری می¬کنند.
در مرحله سوم مبارزه¬ی ما باید چند جانبه و یا تلفیقی باشد بدین منظور که مبارزه با آفات باید کمترین خطر را برای انسان، محیط زیست و دشمنان طبیعی آفات داشته باشد از طرفی تاثیر این مبارزه تداوم داشته باشد و مبارزه برای آفات غیر هدف سمیت کمی داشته باشد.
مرحله چهارم ارزشیابی است پس از انجام سه مرحله بالا آغاز و نتیجه کارمان را بررسی می¬کنیم اگر کارمان را دقیق انجام داده باشیم باید بهترین نتیجه با کمترین خسارت را در پی داشته باشد.
در کنار این روش باید کنترل همه جانبه بر باغ¬مان داشته باشیم مثلا علف¬های هرز باغ و اطراف آن را از بین ببریم چون علف های هرز میزبان اصلی شته¬ها و کنه¬ها می¬باشند. همه¬ی ما مشاهده کرده¬ایم که در یک باغ مثلا درختان بادام سفید ما تعدادی پربار تعدادی کم بار و تعدادی هم اصلا بار ندارند علت اینها به اصل ژن درخت یا پیوندک و یا ریشه درخت در جذب مواد غذایی از خاک بر ¬می¬گردد. کار دیگری که باید بکنیم شخم و شیار باغ برای از بین بردن تخم آفات در عمق خاک است و کار دیگری که باید کرد این است که از موجودات زنده برای کنترل آفات سود بجوییم مثل استفاده از کفش¬دوزک برای کنترل شته¬ها.
اگر همه¬ی ما به روش IPM با آفات مبارزه کنیم محیط زیست را کمتر آلوده کرده¬ایم سموم و مواد شیمیایی کمتر استفاده کرده¬ایم آفات را قبل از رسیدن به مرحله خسارت شناسایی کرده و با کمترین هزینه از شیوع آن جلوگیری کرده¬ایم.
با این وجود روش IPM عیوبی هم دارد یکی اینکه بسیار گران و هزینه بر است دیگر اینکه باید همگان مهارت مبارزه با آفات را داشته باشند. همه¬ی باغداران باید نقش فعال و در مبارزه شرکت داشته باشند.
                                                                                                رمضان عرب مارکده 25/10/90       
کلاس آموزش اصلاح باغ بادام
روز 15/2/90 کلاس آموزش اصلاح باغ بادام ساعت 9 صبح با حضور جمعی از مردم مارکده در محل چوقوردره توی باغ سید اسماعیل حسینی برگزار و سرکار خانم مهندس بهروز مطالبی بیان نمود که خلاصه¬ای از گفته¬ها را با هم می¬خوانیم.
بادام در بیشتر استان¬های ایران کشت می¬شود بادام تابستان¬های گرم و خشک را دوست دارد و زمستان¬های سرد را تا حدی می¬تواند تحمل کند مقاومت درخت بادام به سرما از درخت هلو کمتراست درخت بادام نسبت به کم¬آبی و خشکی مقاوم¬تر است همین¬طور پرآبی هم به او آسیب می¬زند ریشه درخت بادام تا عمق سه متری هم اگر خاک مناسب باشد می¬تواند نفوذ کند اگر در لایه¬های زیرین خاک رطوبت و آب بیش از حد داشته باشیم رشد درخت متوقف و درخت خواهد خشکید برای نمونه خاک رسی آب را زمان زیادتری در خود نگه ¬می¬دارند همین ماندن آب درخاک ممکن است برای بسیاری از درختان مفید باشد ولی برای بادام چندان مفید نیست ریشه¬ی درخت بادام به خاکی نیاز دارد که به اندازه کافی منافذ ورود هوا درش باشد تا ریشه بتواند تنفس کند یعنی خاک شنی رسی. خاک خیلی شنی هم چندان مناسب نیست چون آب داده شده به زمین خیلی سریع از دسترس ریشه خارج می¬شود و مواد غذایی را از زمین می-شوید و با خود می¬برد و فقر مواد غذایی در زمین ایجاد می¬کند. خاک¬های سفید مقدار آهکش زیاد است درلایه زیرین این زمین¬های یک لایه آهکی است که برای رشد ریشه درخت مناسب نیست درختان هلو، آلوچه، گیلاس در زمین¬های آهکی زود واکنش نشان می¬دهند یعنی وقتی ریشه این درختان به لایه آهکی برسد می¬خشکند درخت بادام نسبت به زمین آهکی مقاوم¬تر است و واکنش کمتری نشان می¬دهد. شما باید بتوانید میزان 1800 کیلو بادام از رقم شاهرود 21 در هر هکتار برداشت کنید و از رقم شاهرود 12 باید حد اقل 3600 کیلو در هکتار برداشت کنید. برای دست یابی به این میزان باردهی ناگزیر باید تمام اصول را رعایت کنید از همان لحظه کاشت تا آخر. دامنه¬های جنوبی زمین گرمای تابستان را می-گیرد بدینجهت برای کشت درخت مناسب است ولی همین دامنه¬های جنوبی یک عیبی هم دارند و آن این است که خطر سرمای چوم بهاره در این دامنه¬ها بیشتر است برای دامنه¬های شمالی رقم بادامی که انتخاب می¬کنید باید دیر گل باشد تا خطر سرمای چوم بهاره را کاهش دهید حتما برای ایجاد باغ باید خاک را آزمایش تا کمبودهایش را بدانیم و با تامین کمبودها خاک¬مان را اصلاح بعد درخت بکاریم زمین¬مان را شخم عمیق بزنیم تا لایه¬های سفت زیر خاک را بشکنیم در باغ بادام خاک سطحی چندان مهم نیست خاک عمقی مهمتر است چون ریشه بادام رشد عمیقی دارد. نهال را از جای مطمئن فراهم کنید و از سلامتی نهال اطمینان پیدا کنید زمان کشت نهال باید مناسب باشد حمل و نقل نهال مهم است که ریشه¬ها هوا نخورد و زخمی نشود.
                                                                                     گزارش از محمدعلی شاهسون مارکده   
عاق والدین
برای من فهم و هضم این کلمه¬ی عاق والدین بسیار سنگین است و هنوز نتوانسته¬ام بفهمم که چرا و به چه دلیل یک پدر و مادری:
 اولا این حق را دارند که فرزندی که رفتارهایش باب میل آنها نباشد عاق که همان نفرین ( بد خواستن از بارگاه خدا برای دیگری)خودمانی باشد، بکنند.
 دوما برای من غیر قابل قبول است که دستگاه و بارگاه خداوند به این بزرگی و عظمت گوش به فرمان یک پدر و مادری باشد، که معلوم نیست دانا و آگاه و دارای روان سالم هم هستند یا خیر، آنگاه تا فرزند نافرمان را نفرین کردند مامورهای  اجرایش مشغول عمل شوند!؟
 سوما از کجا معلوم که خواسته¬ی پدر و مادر از فرزند حتما درست و  نظر فرزند نادرست است؟ این درستی نظر پدر و مادر و نادرستی فرزند در کدام دادگاه صالحه رسیدگی و حکم بر محکومیت فرزند داده شده است؟ که تا پدر و مادر او را عاق کردند ماموران بارگاه باری¬تعالی شرایط موجود را به هم بزنند و زمینه بدی برای فرزند بوجود بیاورند تا فرزند روی خوش نبیند؟ مگر می¬توان برای همه¬ی آدمیان یک حکم کلی صادر کرد؟
حال تاسیس و شکل¬گیری و تکمیل جسم و روان یک انسان را با هم مرور می¬کنیم تا به نقش و تاثیر پدر و مادر و اجتماع در شکل¬دهی شخصیت و سلامتی و یا نا سلامتی روان آدمی پی ببریم.
در گام اول، مرد و زنی برای لذت جنسی با هم می¬آمیزند در این آمیزش از مرد میلیون¬ها اسپرماتوزوئید خارج می¬شود و از خانم یک تخمک آزاد می¬گردد. اسپرماتوزوئیدها به سمت تخمک حرکت می¬کنند و آن¬که از همه زبل¬تر است و زودتر به تخمک رسیده دیواره تخمک را پاره و به درون وارد و تخمک را بارور و نطفه آدمی تشکیل می¬گردد. با وارد شدن اسپرماتوزوئید در تخمک، کروموزوم¬های پدر و مادر با هم ¬می¬آمیزند و قسمت ژنتیک و ارثی آدمی را پی¬ریزی می¬کنند. نکته¬ای که باید دانست این هست که زمینه¬ی بسیاری از بیماری¬های جسمی و روانی از طریق ارث و ژنتیک به فرزند انتقال داده می¬شوند. 
گام دوم مرحله¬ی جنینی در رحم مادر است. بسیاری از حالات جسمی و روانی مادر و نیز تغذیه و خواب و کار و رفتارهای مادر در سلامتی جنین تاثیر مستقیم دارد. برای نمونه؛ اگر مادری دارای بیماری¬های جسمی باشد و یا بدنش دچار بیماری¬های ویروسی و میکروبی گردد و یا مبتلا به بیماری¬های روانی مانند افسردگی، خشم و تنفر، اضطراب و غم و غصه و نگرانی باشد اینها موجب تولید زهر و سمی در بدن مادر می¬شوند این زهر و سم از جفت عبور کرده و به مغز جنین آسیب می¬زنند و یا اگر مادر بدون نظر پزشک داروهایی مصرف کند که برای سلامتی جنین زیان¬بار باشد و یا مادر اعتیاد به مواد مخدر و یا الکل داشته باشد تاثیر مخربی روی مغز و بدن جنین خواهد گذاشت.
گام سوم مرحله زایمان است که خطرات عظیم خودش را دارد. اگر زایمان با اشکال و سختی صورت گیرد مثل؛ پیچیدن بند ناف به گردن کودک، زودتر آمدن جفت، با پا آمدن نوزاد و اینکه افراد کمک زایمان آدم¬های نا واردی باشند و سریع مجرای تنفسی نوزاد را باز نکنند و اکسیژن دورتر به نوزاد برسد می¬تواند به نوزاد آسیب جدی وارد کند که در سلامتی جسمی و سپس روانی شخصیت او اثر گذار خواهد بود. همه¬ی ما شاهد بوده و هستیم بعضی از کودکان کمبود توجه و تمرکز در یادگیری دارند می¬دانید چرا؟ علت آن آسیب مغزی است یکی از علل این آسیب مغزی تولد سخت و آسیب رسیدن به کودک در هنگام تولد است.
گام چهارم درست لحظه بعد از تولد آغاز می¬شود. فرض کنید ژن¬های پدر و مادرِ تشکیل دهنده نطفه، سالم باشند و مادر در درازنای 9 ماه حاملگی تمام موارد بهداشتی را هم مراعات نموده و زایمان هم عادی و آسان بوده باشد در این صورت نوزادی خواهیم داشت سالم که پا در محیط خانواده و سپس اجتماع گذاشته است و نخست این پدر و مادر و بعد هم اجتماع هستند که شخصیت سالم و نا سالم او را شکل می¬دهند. جسم کودک نیاز به مواد غذایی و رعایت اصول بهداشتی دارد که همه¬مان بدان آگاهی داریم و اغلب هم می¬کوشیم در حد توان¬مان این¬ها را فراهم نماییم ولی با جرات می¬توان گفت در اغلب خانواده¬های ما طبقه¬ی پایین اجتماع این خواست-های کودک کامل فراهم نمی¬شود و اگر هم بتوان تا حدودی فراهم آورد  مقدار مناسب، چگونگی، زمان و مراحل نیاز را تعداد کمتری از ماها بدان آگاهی داریم همین کمبود امکانات مادی و نیز ندانستن اینکه کودک در چه مرحله به چه نوع و چه مقدار مواد و دیگر وسایل نیاز دارد موجب آسیب جسمی و روانی می¬گردد. حتا اگر نیازهای مادی کودک¬مان را هم فراهم کنیم تقریبا همه¬ی ما از حد و اندازه و چگونگی نیازهای انبوه روانی کودک¬مان یا آگاهی نداریم و یا آگاهی¬مان کم و اندک است. باید دانست مهمترین عنصر حیاتی برای نوزاد بعد از مواد غذایی و بهداشتی آغوش گرم و پر مهر و محبتِ بی قید و شرط مادر در فضای توام با امکانات خانه و محیطی با صفا و و صمیمیت و آرام خانواده است اگر بتوانیم چنین فضای گرم و صمیمی بوجود بیاوریم تا وجود کودک از عشق و مهر و محبت سیراب و لبریز گردد این سیرابی و لبریزی وجود کودک، یک زمینه و ظرفیت و توانایی مناسب و سالم رشد در وجود کودک ایجاد می¬کند. کودک با داشتن این زمینه و ظرفییت خود را خوب و دوست داشتنی می-داند اطرافیان را خوب و مهربان می¬داند پیرامون و محیط را زیبا و خوب می¬داند این دوست داشتن و خوب دانستن و خوب دیدن یک خوشایندی و رضایت¬مندی در وجود کودک پدید می¬آورد که بدان عشق ورزیدن می-گویند این ظرفیت و توانایی عشق ورزی بعدها در بزرگ¬سالی سبب می-شود که رفتاری اخلاقی انسانی با اطرافیانش و از جمله با پدر و مادرش داشته باشد. یعنی قسمت عمده¬ی شخصیت هر آدمی تا سن 8-9 سالگی و بقیه آن هم تا سن 18 سالگی شکل می¬گیرد. اگر نیک بنگریم کودک و سپس نوجوان در این سال¬ها در اختیار پدر و مادر است اگر پدر و مادر نقش و وظیفه خود را خوب ایفا و شرایط رشد مناسب کودک را فراهم کنند کودک و سپس نوجوان شخصیتی سالم خواهد داشت در این صورت نه تنها به پدر و مادر بلکه به هیچکس زیان نمی¬رساند. ولی اگر نیک بنگریم خواهیم دید طبیعت و یا خداوند فرزند سالم و یا آماده برای رشد سالم تحویل ما می¬دهد ولی ما به دلیل نداشتن آگاهی و مهربانی از آنها بیمار ساخته و تحویل جامعه می¬دهیم. در اینجا ممکن است عده¬ای بر من خرده گیرند که همه¬ی پدر و مادر ها نسبت به فرزندشان مهربانند در پاسخ می¬گویم شرط مهربانی دانایی است. چند درصد از پدر و مادرهای جامعه¬ی کنونی ما این شرط را دارند؟ باید دانست مهربانی بدون دانایی چندان سودمند نیست مثالی می¬زنم تا به عمق فاجعه پی ببرید. مادرِ من زنی مهربان نسبت به فرزندانش بود شب هنگام که می¬خواستیم بخوابیم به هریک از ما فرزندان، یک تکه نبات می¬داد و می¬گفت: بگذارید توی دهانتان و بخوابید!   
 اگر قدری با خود روراست باشیم و قدری هم از انصاف برخوردار باشیم و تظاهر را کنار بگذاریم و خودمان را گول نزنیم خواهیم دید بیشتر ماها که ازدواج می¬کنیم، چه زن و چه مرد، و سپس پدر و مادر می¬شویم آگاهی چندانی از شرایط پدری و مادری نداریم. شرایط ابتدایی پدری و مادری، داشتن حد اقل امکانات مادی، داشتن دانایی و آگاهی به نیازها و خواست-های کودک و شرایط رشد و تشکیل شخصیت سالم در او، داشتن روان سالم(یعنی نداشتن اضطراب، نگرانی، خشم، افسردگی، تنفر، وسواس، اختلال عصبی و…) به منظور مهر ورزی و مهربانی بدون قید و شرط است. به دلیل نداشتن شرایط پدری و مادری اغلب به فرزندان¬مان آسیب می¬زنیم آنگاه فرزندان با اختلالات روانی بزرگ می¬شوند و بعضی از رفتارشان خوشایند پدر و مادر نیست حال بجای اینکه ما پدر و مادرها انصاف به خرج دهیم و خود را در شکل دهی این اختلالات سهیم بدانیم و قبول کنیم که به فرزندمان آسیب زده¬ایم و این رفتار ناخوشایند فرزند ناشی از آن آسیب¬ها است، تازه از فرزندمان طلبکاریم و او را نفرین می-کنیم و باور عاق والدین را بوجود آورده¬¬ایم و همانند خوره و لولو خورخورک، بجان فرزندان¬مان¬ می¬اندازیم¬.
نتیجه¬¬ای که می¬خواهم بگیرم این هست که هر یک از ما، در تشکیل نطفه¬مان، هیچ نقشی نداریم این پدر و مادر هستند که بنا بر نیاز جنسی-شان دست به چنین کاری می¬زنند. هنگام بارداری هم که ما به شکل جنین هستیم کامل در اختیار مادر هستیم رفتارهای خوب و بد مادر هست که تاثیرش تا پایان عمر  همراه ما خواهد بود.
هنگام تولد هم که ما هیچ نقشی در زایمان سالم و یا یا نا سالم نداریم آمادگی و سلامتی بدن مادر و نیز دانایی و تخصص و مهارت کمک زایمان ها نقش اصلی را دارد و بعد از تولد هم باز این پدر و مادر هستند که با داشتن امکانات و دانایی و مهربانی و یا نداشتن آنها، تاثیرخوب و بد عمده¬ای در شکل دهی شخصیت سالم و نا سالم ماها دارند.
یعنی انتخاب، رفتار و عمل پدر و مادر موجب ایجاد و چگونگی شکل-گیری شخصیت و در نهایت سرنوشت آدمی است اگر انتخاب و رفتار و عمل پدر و مادر خوب و درست بوده حال ما آدمی هستیم با شخصیت سالم وگر نه آدمی با اختلالات جسمی و روانی خواهیم بود که خودمان رنج می¬بریم و به دیگری از جمله پدر و مادرمان هم رنج می¬دهیم.
حال اگر قدری انصاف به خرج دهیم و از یک حداقلی از سلامت روانی برخوردار باشیم و قدری آگاهی و دانایی هم کسب کرده و اندکی شهامت هم در وجود ما باشد خواهیم دید این کودک و فرزند هست که بر پدر و مادر حق دارد و می¬تواند و باید پدر و مادر نا سالم را عاق کند نه پدر و مادر فرزند را.
 این نتیجه گیری نباید ما را فریب دهد و یک سره خود را حاکم و پدر و مادر را محکوم و از خود سلب مسئولیت کنیم، نه. نکته¬ی ظریفی وجود دارد که همه¬ی ما باید بدان واقف و آگاه باشیم و آن این هست که هر آدمی همیشه مسئول تام و تمام رفتار و تصمیم¬های خود است. اگر نادانی پدر و مادر موجب آسیب به شخصیت من شده و من اکنون دارای شخصیت ناسالم هستم و به خود و دیگران آسیب می¬زنم و یا رنج می¬دهم دلیلی بر بی مسئولیتی من نخواهد بود و من همچنان مسئول تمام و کامل رفتار و تصمیم¬های خود هستم. هر یک از ما، چه از پدر و مادر دانا و آگاه متولد و در خانواده خوب و سالم بزرگ شده و اکنون از سلامتی روانی برخوردار باشیم و چه از پدر و مادر کمدان متولد و در خانواده نا به سامان پرورش یافته باشیم و اکنون دارای شخصیت نا سالم و آسیب دیده باشیم وظیفه¬ی اخلاقی و انسانی و اجتماعی داریم که به دنبال دانایی برویم، خود را بشناسیم و اگر دیدیم دچار اختلال و یا بیماری روانی هستیم با مراجعه
 به روان¬پزشک، روانکاو و روان¬شناس، خود را درمان کنیم.
                                                                            محمدعلی شاهسون مارکده 28/2/90