جارچی شماره 26- پانزدهم اردیبهشت 1389

پرخاشگری
 هریک از ما در طول زندگی و در پیرامون و محیط اجتماعی خودمان به آدم هایی برخورده ایم و یا می شناسیم که پرخاشگرند.
 پرخاش در لغت، حرفِ سرزنش امیز است که با صدای بلند، لحنی تند و گاهی خصمانه گفته شود. پرخاشگر از نظر دستور زبان فارسی صفت فاعلی است یعنی پرخاش کننده. و اگر بخواهیم با زبان ساده روستایی خودمان ویژگی های آدم پرخاشگر را بازگو کنیم باید بگوییم: آدم هایی که دهان لق هستند، آدم هایی که چشم و رو ندارند، و اصطلاحا می گوییم دهان شان کِلیدُ و کُلون ندارد و یا می گوییم چشم هایش را بست و دهانش را باز نمود و هرچه به دهانش آمد گفت. آدم پرخاشگر خیلی راحت با کوچکترین بهانه ای به دیگری و یا پدر و مادر و یا دیگر بستگان او ناسزا می گوید یا از ضعف ها و نا راستی های کسی کوهی ساخته و با صدای بلند فریاد می زند و یا اسرار زندگی وخصوصیات شخصی کسی را به منظور تخریب او فریاد می زند و یا اتهام های نا روا به کسی نسبت می دهد.
پرسشی در اینجا مطرح می شود که؛ خوب، چرا بعضی آدم ها این چنین اند؟ گذشتگان ما بدون این که تحقیق کنند و یا بیازمایند صفات خوب و بد آدمی را ذاتی می پنداشتند که از پدر و مادر به فرزند به ارث می رسد در این زمینه اصطلاحاتی هم در جامعه جاری و ساری بود مثلا می گفتند علف از روی ریشه سبز می کند. گرچه سبز کردن پاره ای از علف ها از روی ریشه درست است ولی اطلاق این واقعیت به انسان یک مغالطه است چون این دو موضوع یک سان نیستند که بشود به یکدیگر تعمیم شان داد انسان موجودی است دارای شعور وگیاه فاقد شعور است و نکته ای دیگر که باید دانست، ذات انسان نمی تواند بد باشد بلکه ذات ها خوب و خوب تر است این فرهنگ، و جامعه است که آدمی را بد بار می آورد. مورد دیگری را که در بوجود آمدن صفات بد و  منفی در آدمی مؤثر می دانستند لقمه بود و منظور از لقمه این بود که قبل از این که نطفه بچه تشکیل می شود پدر و مادر غذایی را که خورده اند از روش درست و با زحمت به دست نیامده حاصل دست رنج خودشان نبوده و اصطلاحا می گفتند حرام بوده است بر اساس همین باور اتلاق لقمه حرام به کسی فحش تلقی می شد این ها حرف های عامیانه بود که زده می شد و همه هم به آن ها باور داشتند و اگر از گوینده ای می پرسیدی چگونه و به چه دلیل صفت پرخاشگری از پدر و مادری به صورت ژنتیک به فرزند می رسد؟ کسی پاسخ روشنی نداشت و اگر فرزندی را می شناختیم که بر خلاف پدر و مادرش پرخاشگر نبود در توجیه تناقض می گفتند لقمه اش حلال بوده. به همین جهت در طول هزاران سال این حرف های عامیانه زده شده از نسلی به نسل دیگر هم منتقل شده بدون این که دقیق ریشه یابی گردد و چاره جویی شود دلیل آن هم روشن است اصولا توده مردم جامعه ی ما زحمت اندیشیدن به خود را نمی دهند با آموزه های علمی هم که انس ندارند.
اما ببینیم اندیشمندان چه می گویند.  از گذشته های خیلی دور اندیشمندان درباره انسان دو نظریه داشتند که خیلی با هم متفاوت بود یک گروه از اندیشمندان که به آن ها بدبین می گویند فکر می کردند؛ انسان ذاتا شرور و میل به ویرانگری و تخریب دارد حال اگر به حال خود رهایش کنی موجب نابودی محیط و اطرافیان می گردد پس باید آدم مقتدری در خانواده و سپس مدرسه و در جامعه بالای سرش باشد تا از ترس دست به ویرانگری نزند.
 این نظر عمومیت یافته و باور همگانی و جزئی از فرهنگ مان شده بود و استدلال می کردند تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر. حال گاو و خر چه ارتباطی با انسان دارای عقل و خرد دارد؟ کسی درباره اش نمی اندیشید. براساس همین باور پدران در خانواده وظیفه ایفای قدرت و ترساندن را به عهده داشتند آموزگاران در جامعه می گفتند جور استاد به ز مهر پدر و می دیدیم در مکتب خانه رابط بین مکتب دار و بچه مدرسه ای چوب بود و فلک. و بر اساس همین نظر و باور، مستبدان، جباران و دیکتاتورها در طول تاریخ ستم های خود را توجیه می کرده اند و می گفتند رابطه حاکم و مردم باید مبتنی بر ترس باشد و اگرترس نباشد سنگ روی سنگ بند نمی شود و یا می گفتند اگر مردم از حاکم نترسند یکدیگر را می خورند.
  اندیشمندان هم در توجیه نظر خود که چرا می گوییم انسان ذاتا شرور است جنگ ها، غارت و تجاوز هایی را که در طول تاریخ انسانی بوقوع پیوسته مثال می آورده اند می دانیم در هر جنگی دو گروه انسانی بدون این که همدیگر را بشناسند و بدون این که از هر یک گناهی و خطایی سر زده باشد فقط به تحریک سران شان به جان هم می افتادند و همدیگر را می کشند آنگاه گروه پیروز بازماندگان گروه شکست خورده را به اسارت و بردگی می برد اموال شان را به غارت می بردند و به زنان و دختران آن ها تجاوز می نمودند از این نمونه ها که باید ننگ بشریت نامید شان در طول تاریخ بسیار رخ داده به این نتیجه می رسیدند که خشونت و پرخاشگری جزء ذات و طبیعت آدمی است.
 نظر دیگری که در همین راستا مطرح بوده است کشش مرگ و زندگی بود می گفتند در همه ی سلول ها و در وجود آدمی دو نیرو و کشش وجود دارد کشش و یا شور مرگ یا به زبان عامیانه خودمان مرده پرستی و یا مرگ پرستی، و کشش و شوق به زندگی. و می پنداشتند شور و یا کشش مرگ ذاتی و طبیعی و به همین جهت قوی تر است این است که آدمی دست به خشونت و پرخاشگری می زند.
گروهی دیگر از اندیشمندان که خوشبین نامیده می شوند بر این نظر بودند که بشر ذاتا نیک فطرت و نیک سیرت است و این اجتماع و شرایط محیط پرورشی و فرهنگی و اقتصادی و عاطفی است که او را به ویرانگری سوق می دهد. اگر ما محیط را تغییر دهیم و شرایط سالم و  مناسبی ایجاد کنیم آدم ها هم به نیکی می گرایند و برای ادعای خود هم انسان های مهرورز و نوع دوست در طول تاریخ و موجود در جامعه را نمونه ارائه می داده و می دهند.
  اخیرا هم مطالعات زیادی روی رفتارهای آدمی پیرامون خوی و خصلت های انسان صورت گرفته است یافته های جدید اندیشمندان نظر گروه اندیشمندان خوش بین را تایید می کند که خشونت و پرخاشگری ذاتی انسان نیست بلکه آموخته و شرطی شده ی محیط اجتماعی است.
خشونت و پرخاشگری  نتیجه تاثیر نا مناسب محیط و فرهنگ در دوران نوزادی و کودکی آدمی و احیانا محیط کنونی است باید دانست سلامتی و بیماری روانی آدمی به میزان زیاد بستگی و تحث تاثیر عوامل دور بر ما، دوران رشد ما هست اگر در یک محیطی باشیم که جنگ و جدال و کشمکش باشد آن را می آموزیم و اگر در محیطی باشیم که دروغ، ناسزا، بدبینی، نفرت از یکدیگر و تجاوز به حریم خصوصی دیگری است این گونه می آموزیم و اگر در یک محیط امن قرار داریم که در آن محیط، محبت و عشق و خدمت و ارتباط صمیمانه است بی گمان این ها را می آموزیم و بعدا هم آموخته های خود را به کار می گیریم.   
اگر نیک بنگریم شواهد زیادی می یابیم که انسان از حیوان هم ویرانگر تر وخشن تر است مثلا حیوانات هم نوع خود را آزار نمی دهند و نمی کشند ولی می بینیم خیلی از انسان ها بیماری سادیستیک دارند و همنوع خود را آزار و  شکنجه می کنند، به همنوع خود آسیب می زنند، همنوع خود را می کشند، اموال همنوع خود را بالا می کشند، بر علیه همنوع خود خبر چینی و دسیسه چینی می کنند، نمونه بارز آن جنگ ها، غارت ها و تجاوز های بیشمار تاریخ است.
 ولی امروزه تقریبا همه ی اندیشمندان بر این نظر متوفق القولند که میل نیکی و زندگی و شادی و عشق ورزی و نوع دوستی و همچنین میل به ویرانگری و تخریب و دگر آزاری به صورت بالقوه در انسان هست این شرایط محیطی و فرهنگی و سختی های زندگی و محرومیت ها در دوران کودکی است که انسان را بی رحم بار می آورد و اثر تخریبی بر ضمیر و ذهن انسان بر جای می گذارد و انسان را به مرگ پرستی و زنده و شادی ستیزی سوق می دهد اگر ما بتوانیم شرایطی و محیطی مناسب و سالم درست کنیم انسان می تواند باروش و منش خوب تربیت شود و  دارای شخصیت سالمی باشد مثلا اگر دقت کنیم برای ترغیب انسان به جنگ وکشتن همنوع خود این رهبران هستند که با تهییج، تلقین و مغز شویی می قبولانند که مورد تجاوز و تهدید قرار گرفته ایم به ارزش ها و مقدسات ما بی احترامی شده و مردم را آماده جنگ می کنند اگر این شیوه را در پیش نگیرند کمتر کسی حاضر به کشتن همنوع خود و به خطر انداختن زندگی خویش می گردد.
    اگر طبقات بالای اجتماع را با طبقات پایین اجتماع مقایسه کنیم خشم و پرخاشگری در طبقات پایین اجتماع بیشتر است چرا؟ چون از شادکامی کم بهره برده اند محرومیت شان بیشتر است سطح آموزش پایین تر است بخاطر وجود سختی ها و محرومیت ها و فقر اقتصادی و فرهنگی روابط کمتر عاطفی و اخلاقی است این است که حالات سادیستیک ( دگر آزاری ) در این طبقه بیشتر رشد می کند آنگاه می بینیم خشم و پرخاشگری فراوان تر است.   
البته یک پرخاشکری طبیعی در همه ی افراد، حتی آدم های سالم هست وآن وقتی است که انسان مورد تهدید و ستم قرار گیرد یا منافعش به خطر افتد ناگزیر به دفاع می شود و ممکن است با شیوه های پرخاشگری و خشونت واکنش نشان دهد. بروز خشم و پرخاشگری از طرف یک ادمی با شخصیت سالم با یک آدمی با شخصیت سادیستیک متفاوت است آدم سالم به ندرت چنین واکنش از خود بروز می دهد و دفعات آن هم در طول زندگی نادر خواهد بود ولی آدم سادیستیک خشم و پرخاشگری جزء منش و شیوه زندگی و جزئی از شخصیت او است و به فراوانی و در بیشتر زمان و مکان از اوسر می زند.        
                                                     محمدعلی شاهسون مارکده 17/11/88
کوچ بهاره
بخشداری سامان اطلاعیه شماره 15/31873 مورخه 8/12/88 اداره منابع طبیعی را برای این شورا ارسال و درخواست شده اطلاع رسانی گردد. در این اطلاعیه چرای زود هنگام دام در مراتع ییلاقی را موجب تخریب مراتع دانسته و زمان ورود دام به مراتع ییلاقی را اول خرداد ماه 89 و زمان خروج را 10/6/89 اعلام نموده است یعنی دامداران فقط حق دارند در طول سال همین 100 روز را در مراتع چرا داشته باشند. چرای قبل و بعد از این تاریخ  دام ها در مراتع غیر قانونی است و در خواست شده مراتب تخلف را به شماره تلفن 09696 اطلاع داده شود.
جلسه شورا
شورای اسلامی در تاریخ 5/2/89 جلسه داشت و موارد زیر به تصویب رسید.
1-  با اینکه چند ماه به پایان قرارداد دریافت همیاری گازرسانی مانده است اعضای شورای اسلامی مارکده به اتفاق توافق نمودند که طی نامه ای به شرکت گاز بن اعلام نمایند؛ شهروندان مارکده ای متقاضی انشعاب گاز، نیازی به تاییدیه شورای اسلامی ندارند.
2- کریم شاهسون دهیار، ضمن تسلیم تقاضایی مبنی بر افزایش دریافت سرانه هزینه جمع آوری زباله، شفاهی گزارش داد؛ برابر مقرارات دهیاری ها، سیستم جمع آوری زباله بایستی تمام هزینه های خود را از مردم دریافت نماید با این وصف دهیاری مارکده هر ساله از دیگر درآمد ها مبلغی صرف کسری هزینه جمع آوری زباله می نماید و من با توجه به میزان افزایش حقوق اعلام شده توسط اداره کار، تقاضای افزایش میزان دریافتی سرانه هزینه های جمع آوری زباله هستم و پیشنهاد هر نفر مبلغ 250 تومان در ماه را دارم. که مقرر گردید دهیار، کل مبلغ هزینه ها و درآمد های جمع آوری زباله را تدوین و به شورای اسلامی ارائه دهد تا با توجه به تورم اعلام شده و نیز کسری درآمد ها در جلسه آینده اتخاذ تصمیم گردد.
                                                     گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
سالن ورزشی
به درخواست بخشدار سامان جلسه ای در تاریخ 12/2/89 ساعت 13 با حضور آقای قربانی بخشدار، مهندس ارژنگ کارشناس عمرانی بخشداری و آقایان اکبر شریفی، شهرام مردانی و ذوالفقار شریفی اعضا شورای اسلامی گرمدره و مسعود شاهسون و محمدعلی شاهسون و محمد عرب شورای مارکده در محل بخشداری سامان تشکیل گردیدکه خلاصه ای از سخنان
بیان شده را با هم می خوانیم.
 نخست آقای قربانی گفت: یک سالن ورزشی از اعتبارات سفرهای استانی رئیس جمهور به بخش سامان داده شده و من تصمیم گرفتم این سالن به 6 روستای انتهایی بخش سامان اختصاص یابد از 6 روستا، روستای مارکده و گرمدره چند سال است که پیگیر احداث سالن هستند در این رابطه علاوه بر نامه نگاری، یک جلسه طولانی در دفتر مدیر کل تربیت بدنی داشتیم در آن جلسه روی محل ساخت به توافق نرسیدید و پیشنهاد گردید با بودجه یک سالن و مشارکت مردمی دو سالن ساخته شود. یکی در مارکده و دیگری در گرمدره. آقای حسین میرزایی مدیر وقت قبول کرد و پیشنهاد را به برنامه ریزی استانداری ارائه نمود که پذیرفته نشد. در این جلسه باز می خواهیم با توافق محل احداث سالن در یکی از این دو روستا انتخاب گردد. این را هم بگویم شوراب با این که مرکز دهستان است هنوز سالن ورزشی ندارد و متقاضی هم هست به علاوه 4 روستای ایلبگی و … درخواست و توافق کرده اند که در یکی از آن روستاها ساخته شود.
مسعود شاهسون گفت: سالن باید جایی ساخته شود که بیشترین استفاده از آن شود شما مسئولان ببینید کجا بیشترین استفاده از آن خواهد شد روستای مارکده بیشترین جمعیت را دارد در مرکز 6 روستا هست به علاوه اگر جاده بن قوچان هم ساخته شود در سر یک چهار راه قرار خواهد گرفت.
سالن که در مارکده ساخته شود جمعیت زیاد مارکده و قوچان از آن استفاده خواهند کرد و گرمده و یاسه چاه و صادق آباد هریک با 4- 5 کیلومتر می توانند بیایند و استفاده کنند ولی اگر در گرمدره ساخته شود دو روستا 10 کیلو متر و دو روستای دیگر 5 کیلومتر باید راه طی کنند و این منطقی و معقول  نیست.
اکبر شریفی گفت: تاریخ گذشته 6 روستا را که بررسی کنیم خواهیم دید که مارگده از چند امکانات دولتی بهره مند شده مثل مرکز بهداشت، مرکز تعاونی روستایی ولی به روستای گرمدره هیچ امکاناتی داده نشده است مارکده ای ها باید انصاف را به خرج دهند و توافق کنند سالن در گرمدره ساخته شود.
شهرام مردانی گفت: هرکه سنگ روستای خود را به سینه می زند من هم می گویم مارکده بزرگ تر است ولی بزرگی دلیل نمی شود هرچه امکانات هست به آنجا داد؟ اگر امکانات به نسبت بین همه روستاها تقسیم گردد تعامل بین مردمان روستاها بیشتر خواهد شد چون همه به یکدیگر نیازمند خواهند بود. ببینید الان دولتی سر کار است که شعارش عدالت محور است عدالت حکم می کند هر روستایی از امکانات عمومی سهم خودش بهره مند گردد ما 6 روستا اگر می خواهیم با هم باشیم باید امکانات را به نسبت تقسیم کنیم. مردم گرمدره برای مراجعه به درمانگاه باید به مارکده بیایند و هزینه بپردازند برای دبیرستان به قوچان بیایند و هزینه بپردازند مرکز تعاون روستایی در مارکده است. این بهانه که بعد مسافت باعث می شود که مردمان دیگر روستاها به گرمدره  جهت استفاده از سالن ورزشی نیایند هم امروز اعتبار خود را از دست داده چون وسایل نقلیه بعد مسافت را حل کرده و جوانان ورزشکار خیلی راحت می توانند برای استفاده از سالن ورزشی به محل سالن بروند. همین گونه که در ایام نوروز که مسابقه فوتبال در گرمدره برقرار است تیم های ورزشی فوتبال با شور و شوق از روستاهای پیرامون به راحتی به گرمدره می آیند و هیچ گله و شکایتی هم ندارند. با توجه به این دلایل ما از دوستان مارکده ای می خواهیم که توافق نمایند سالن در گرمدره ساخته شود.
محمدعلی شاهسون گفت: جناب قربانی، به نظر من این جلسه منطقی نیست چون شما دستان ما را بسته اید و می گویید از دیوار بالا بروید. خوب ما از سال 82 طی نامه هایی که موجود است متقاضی سالن بوده ایم. رفت و آمدهای زیادی هم کرده ایم، داد هم زده ایم، جمعیت مان هم که زیاد تر است، روستای مان که در وسط قرار دارد، روستای قوچان هم که به ما چسبیده، حال شما آمده اید و می گویید؛ یک سالن هست و می خواهید یا
ما از خواسته مان چشم بپوشیم و یا گرمدره ای ها؟ و این نشد هست. چون
 هم ما به سالن شدید نیاز داریم و هم گرمدره ای ها. اگر نیاز نداشتیم این
همه پیگیری و نامه نگاری و پا فشاری روی خواسته خود نمی کردیم و طبیعی هست که هیچ کدام نمی توانیم از خواسته خود چشم بپوشیم. صحبت از تیم های ورزشی فوتبال شد. من اصلا این گونه بازی ها را به معنی مطلق ورزش نمی دانم این ها بیشتر هیجان است و عمده ی هدف شان برنده شدن است تا سلامتی جسم و روان شان. من به ورزش همگانی باور دارم که بیشتر مردم، زن و مرد، کوچک و بزرگ با کمترین هزینه به سالن دسترسی داشته باشند و با انجام ورزش، بدن خود را قوی و روان خود را سالم نمایند. حال شما بگویید اگر سالن در روستایی دیگر باشد چگونه بیشتر مردم به آن دسترسی خواهند داشت؟  ببینید من باز هم راه چاره را ساخت دو سالن با مشارکت مردمی می دانم. پیشنهاد می کنم با همین بودجه موجود فونداسیون و اسکلت فلزی و ثقف دوتا سالن ساخته شود بقیه کارهایش را هر روستا با مشارکت مردمی به اتمام برساند و استفاده نماید. بحث توزیع امکانات جهت اجرای عدالت هم که بیان شد از نظر تئوری شاید درست باشد ولی عرف جامعه ی ما و روند کارها این گونه انجام نمی شود ببینید دانشگاه پیام نور در سامان احداث شده، گفتید؛ قرار است دانشگاه آزاد هم تاسیس گردد. خوب، عدالت حکم می کند شعبه دانشگاه آزاد را به هوره بدهید، آیا جناب عالی چنین توافقی خواهید کرد؟ و یا ده ها اداره در شهرکرد متمرکز شده است خوب، عدالت حکم می کند تعدادی از این ادارات در مراکز بخش ها دایر شود چرا چنین نیست؟ ما با مردم گرمدره صدها سال با هم با مسالمت زیسته ایم و می خواهیم فرزندان مان هم با هم به خوبی زندگی کنند ولی شما ما را آورده اید رو در روی هم قرار داده اید خوب طبیعی است مخالفت من باعث رنجش دوستان گرمدره ای و مخالفت آنها باعث رنجش ما می گردد بنابر این، این جلسه منطقی و درست بنظر نمی رسد. من بازهم می گویم راه چاره ساخت دو سالن با مشارکت مردمی است.
جلسه سه ساعت به طول انجامید، بحث و گفتگو های زیادی شد ولی توافق حاصل نشد چون اعضا شورای هر روستایی با استدلال سالن را حق روستای خود می دانستند سر انجام مقرر گردید مسئولان ذی صلاح با توجه به دستورالعمل و موازین قانونی، خود محل ساخت سالن را انتخاب نمایند که موضوع صورت جلسه و به امضا رسید.
                                                         گزارش از:  محمدعلی شاهسون مارکده
تعیین رئیس شورا
به درخواست بخشدار جلسه ای در تاریخ 12/2/89 ساعت 12 با حضور بخشدار، مهندس ارژنگ و سه نفر اعضا شورای اسلامی مارکده در محل بخشداری سامان تشکیل شد هدف از این جلسه تعیین رئیس شورای اسلامی مارکده برای یک سال آینده بود. محمدعلی شاهسون و محمد عرب داوطلبانه گفتند: ما مسئولیت ریاست شورا را نمی پذیریم. سمت های اعضا شورا برای یک سال آینده بدین شرح تعیین شد. مسعود شاهسون رئیس، محمدعلی شاهسون نایب رئیس و محمد عرب منشی. موضوع صورت جلسه و به امضا رسید.
                                                         گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده

مصوبات شورا
اعضا شورای اسلامی به اتفاق دهیار در تاریخ 14/2/89 ساعت 21 جلسه داشتند. در این جلسه کریم شاهسون دهیار گزارشی کتبی از درآمد و هزینه های جمع آوری زباله های روستا در سال 88 به شرح زیر به اعضا شورا تسلیم نمود.
 هزینه ها:  مبلغ                                                 40769609 ریال
درآمدها:  مبلغ                                                   29143000 ریال
کسری درآمد:   مبلغ                                            11626609 ریال
و شفاهی گزارش داد: برابر این صورت حساب درآمد زباله ها با هزینه های آن همخوانی ندارد و دهیاری ناگزیر از بودجه های دیگر این کسری را می پردازد به علاوه دهیاری موظف هست افزایش حقوقی که اداره کار بخاطر تورم اعلام نموده نیز در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود لحاظ کند بدین جهت تقاضای افزایش مبلغ دریافتی به مبلغ 50 تومان در ماه برای هر نفر را دارم. اعضا شورا با توجه به واقعیات موجود پیشنهاد دهیار را با ماهیانه برای هر نفر 2500 ریال مصوب نمود و قرار شد برای پایین آوردن هزینه های دهیاری بجای دو ماه، هر سه ماه یکبار قبض هزینه زباله ها چاپ و توزیع گردد. این مصوبه از تاریخ 1/1/89  قابل اجرا است.
دهیار ضمن تسلیم تقاضایی به اعضا شورای اسلامی شفاهی هم گزارش داد: دهیاری طبق ماده 41 آیین نامه مالی دهیاری ها موظف است برای انجام عملیات حسابداری خود هرساله فردی را  به عنوان حسابدار انتخاب و برای تایید و تصویب به اعضا شورای اسلامی معرفی نماید اینجانب آقای حسن بیاتی اشکفتکی ( حسابدار سال 88 ) را برای حسابدار سال 89 دهیاری مارکده پیشنهاد می کنم درباره پرداخت حقوق به وی هم مذاکره و با مبلغ 30 هزار تومان در ماه توافق شفاهی شده است ایشان در کار خود خبره و فردی منظم است و من از کارش در سال گذشته راضی ام بدین جهت خواهشمندم ضمن بررسی با این پیشنهاد موافقت و مصوب فرمایید. اعضا شورا با پیشنهاد دهیار موافقت و آن را مصوب نمود.
همچنین دهیار کتابچه برنامه بودجه تنظیمی دهیاری برای سال 89 را که چند وقت قبل برای بررسی به اعضا شورا داده بود پس از بررسی در این جلسه مصوب و تحویل دهیار داده شد.
دهیار روستا  لیست افرادی که هزینه ی جمع آوری زباله را نمی پردازند تدوین و در جلسه فوق تسلیم اعضا شورا نمود که پس از بحث و بررسی مقرر گردید؛ اعضا شورای اسلامی اخطار کتبی به افراد بدهد اگر پرداخت نکردند مجددا افراد را دعوت و در جلسه ای با آنها گفتگو گردد اگر باز هم حاضر به پرداخت نشدند از طریق اداره حفظ محیط زیست برعلیه آنها در مراجع قضایی اقامه دعوی گردد.
دهیار پیش نویس اطلاعیه فروش تراکتور قدیمی از طریق مزایده را جهت بررسی تسلیم اعضا شورا نمود که پس از بررسی مصوب و مقرر گردید کپی برداری و تکثیر گردد.
در پایان جلسه محمدعلی شاهسون از مسعود شاهسون رئیس شورا و کریم شاهسون دهیار درخواست نمود بخاطر احترام به مردم گزارش جلساتی که می روید تدوین تا از طریق نشریه محلی جارچی به اطلاع مردم برسد.
                                                         گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده  
  شورای اداری
درتاریخ 7/2/89 ساعت 10 جلسه شورای اداری با حضور فرماندار، امام جمعه سامان، بخشدار و نمایندگان ادارات و دهیاران روستاها در محل هتل گلهای سامان برگزار شد. که خلاصه ای از سخنان را با هم می خوانیم.  نخست بخشدار گزارشی از کمبودهای بخش از جمله کمبود زمین مسکونی در روستاهای حاشیه زاینده رود ارائه داد. سپس آقای انصاری مدیر کل بنیاد مسکن گفت: براساس شاخص های کشوری در استان ما باید سالیانه 2400 واحد مسکونی احداث شود که تا کنون در سال بیش از 5000 احداث شده است. آنگاه آقای جعفری رئیس راه شهرستان گفت: پروژه 4 خطه شدن سامان تیران در حال اجرا است جاده کمربندی سامان به خاطر اعتراض کشاورزان متوقف شده است. و 80 درصد جاده های روستایی آسفالت شده است و احداث جاده و آسفالت جاده بن و قوچان تامین شده است و حذف پیچ های خطرناک جاده حاشیه زاینده رود در برنامه کاری اداره راه قرار دارد. سپس آقای فرماندار گفت: به زودی کار اجرایی قطب قایقرانی در محل پل زمان خان اجرا خواهد شد.
                                                                گزارش از کریم شاهسون           
حرف های مردم
1- در سال گذشته که شورای اسلامی لیست آرد خبازی توزیع شده را با دفترچه ها مطابقت نمود ارقام ثبت شده در تعدادی از دفترچه ها بیشتر از لیست های تنظیمی بود یعنی آقای مدیر عامل قبلی در تعدادی از دفترچه ها نادرست کیسه آرد اضافه نوشته بود حال هنگام تعویض دفترچه ها، مدیر عامل جدید همان اعداد و ارقام اضافی و نادرست کیسه آرد ها را،  پای این مردم حساب می کند. می پرسم آیا این اجحاف به مردم نیست؟ و بعد این کیسه آرد های اضافی حساب شده و به مردم داده نشده، کجا رفته و یا می رود؟ منتظر پاسخ هستیم.
2  اول سال تحصیلی عده ای از پدر و مادر دانش آموزان نسبت به حضور معلمی در مدرسه جهت تدریس اعتراض داشتند متاسفانه مسئولان آموزش و پرورش و نیز مدیر مدرسه در مقابل اعتراض والدین مقاوت کردند حال چند روز قبل پیشانی یکی از دانش آموزانِ کلاس همان معلم بر اثر ضربه معلم در کلاس متورم شده بود نمی دانم مسئولان مقاومت کننده در برابر اعتراض مردم پی به خطای خود برده اند؟ تا یک بار دیگر این قدر خود را عقل کل ندانند؟ و به نظرات مردم هم قدری توجه نمایند؟ یا نه؟!
دانستنیهای کشاورزی
کنه تارتن از آفات بسیار خطرناک درختان میوه سردسیری مانند سیب، هلو و بادام و … است این کنه ها با تغذیه از بافت های گیاهی خسارت اقتصادی ایجاد می کنند این خسارت در نتیجه کاهش میزان کلروفیل برگ، فتوسنتز و نیتروژن است. تغذیه کنه باعث کاهش تعداد و اندازه میوه و عدم رنگ پذیری آن می شود. استفاده بی رویه از سموم شیمیایی در مزارع و باغات موجب افزایش مقاومت به سموم در جمعیت های کنه تارتن شده و در نتیجه کنترل آن مشکل شده است. برای کنترل پایدار و مؤثر آفت آشنایی باید ویژگی های گیاه میزبان را بشناسیم و با تمامی روشهای کنترل هم آشنا باشیم.                      
                                                                            مرتضی شاهسون