جارچی شماره 5- یکم تیرماه 1388

خرید دستگاه آزمایش قند خون
در جلسه روز 24/1/88  که با حضور اعضا شوراهای اسلامی و دهیاران 6 روستا در محل مرکز بهداشتی درمانی مارکده تشکیل شده بود خانم دکتر مشایخی  مسئول مرکز بهداشتی درمانی مارکده گفت: بیماران به این مرکز مراجعه می نمایند و نیاز  است وضعیت قند خون آن ها مشخص گردد تا مداوا گردند چنین دستگاهی در این مرکز نیست نا گزیر بیماران برای یک آزمایش ساده و چند دقیقه ای قند خون باید به شهر بروند بنا بر دستورالعمل های اداره مرکز بهداشت چنین دستگاهی هم به این مرکز تعلق نمی گیرد پیشنهاد می کنم شما اعضا شورا های اسلامی 6 روستا به منظور رفاه حال مردم، مشترک یک دستگاه آزمایش گر قند خون، که بهای زیادی هم ندارد،  خریداری و به مرکز بهداشتی درمانی مارکده اهدا نمایید.
به منظور بررسی پیشنهاد فوق، شورای اسلامی مارکده از اعضا شوراهای 6 روستای همجوار در تاریخ 17/2/88 دعوت به عمل آورد که فقط آقای مجید ایزدی از صادق آباد آمدند و جلسه رسمیت نیافت.  مجددا شورای مارکده در تاریخ 20/2/88  ساعت 21 از اعضا شورا های 6 روستا دعوت به عمل آورد و جلسه ای با حضور آقایان: حسین نوری از صادق آباد، منوچهر پیرعلی از یاسه چای، شهرام مردانی و ذوالفقار شریفی از گرم دره، نیازعلی شاهبندری، قربانعلی شاهبندری و رسول شاهبندری از قوچان و مسعود شاهسون، محمدعلی شاهسون از مارکده در محل دفتر دهیاری مارکده تشکیل گردید. ( منصوری از روستای قراقوش در حین جلسه تلفنی گفت: میهمان دارم نمی توانم بیایم و تصمیمات را قبول خواهم داشت ) در این جلسه ضرورت خرید دستگاه آزمایش گر قند خون به تصویب رسید و 1400000 تومان مبلغ پیش فاکتور فروشگاه کامیار شهرکرد با توافق به شرح زیر بین 6 روستا تقسیم و آقای محمدعلی شاهسون به عنوان نماینده شوراهای 6 روستا برای جمع آوری پول و خرید دستگاه مورد اشاره انتخاب و موضوع صورت جلسه و به امضا رسید و مقرر گردید هر شورایی ظرف یک هفته پول سهم روستای خود را به محمدعلی شاهسون بپردازد تا ایشان به همراه یک نفر کارشناس اداره مرکز بهداشت، دستگاه مورد نظر را خریداری و تحویل مرکز بهداشتی درمانی مارکده نمایند.
روستای مارکده 500000 تومان. گرم دره 250000 تومان. یاسه چای 200000 تومان. قراقوش 100000 تومان. صادق آباد 175000 تومان. قوچان 175000 تومان.
 در پی دو بار تماس تلفنی آقای حسین نوری از روستای صادق آباد بعد از 15 روز اعلام نمود؛ « آقای ایزدی رئیس شورای ما است به اتفاق آقای کرمی مخالف کمک به خرید دستگاه آزمایش قند خون برای مرکز بهداشتی درمانی مارکده اند بنابر این شرمنده شما هستم و پول قول داده شده و تعهد شده را نمی توانم بدهم ». آقای  شهرام مردانی از روستای گرم دره پس از 4-5 بار پیگیری تلفنی بعد از 25 روز اعلام کرد؛ « علت این که پاسخ ما به تاخیر افتاده می خواستم تلاش کنم دو نفر همکارم را راضی کنم ولی نتوانستم بنابر این به دلیل مخالفت دو نفر همکارم نمی توانم پول قول داده شده را بپردازم».
منصوری از روستای قراقوش بعد از 20 روز به دنبال پیگیری تلفنی گفت: 100000 تومان برای روستای ما زیاد است من 50000 تومان خواهم داد و حالا هم ندارم شما از جیب تان بدهید هر وقت داشتم خواهم داد.
 با سه نفر از اعضا شورای اسلامی قوچان حد اقل با هر کدام دو تا سه بار تلفنی تماس گرفته و پیگیری شد هر سه نفر در پاسخ گفته اند: « می دهیم » ولی تا کنون هیچ اقدامی در جهت تحویل پول نکرده اند.
آقای منوچهر پیر علی از روستای  یاسه چای بعد از 10 روز در پاسخ اولین تلفن پیگیری گفت: در همان شب که در مارکده از جلسه بیرون آمدیم آقای شهرام مردانی به من و نوری گفت: « من  نخواهم داد » ولی علی رغم حرف آقای شهرام مردانی و این که آقای نوری از شورای صادق آباد هم به من می گوید: « پرداخت پول جهت خرید دستگاه برای مرکز بهداشتی درمانی مارکده کاری اشتباه است» چون قبول و امضا کرده و قول داده ام که کمک نمایم روی قول خود هستم و پول هم آماده است شما می آیید پول را می گیرید؟و یا من بیاورم؟
 پول سهمیه روستای یاسه چای به مبلغ 200 هزار تومان در تاریخ 18/3/88 تحویل اینجانب محمدعلی شاهسون داده شده است.
اعضا شورای اسلامی مارکده در تاریخ 18/3/88 ساعت 21 برای بررسی موضوع فوق جلسه داشت و با توجه به گزارش فوق از تحویل کمک های قول داده شده نا امید شدند و به اتفاق تصویب نمودند که مبلغ یک میلیون دویست هزار تومان از حساب شورا برداشت و با 200 هزار تومان کمک شورای یاسه چاه دستگاه آزمایش گر قند خون که قول داده شده خریداری گردد اگر روستاهای قوچان و قراقوش پول شان را دادند به حساب شورای مارکده  واریز خواهد شد.
روز 26/3/88 محمدعلی شاهسون به همراه آقای اصغر عرب بهورز به اتفاق آقای مهندس اشرفی کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد، دستگاه آزمایشگاهی مورد نظر با نام « اسپکتو فتو متر » از فروشگاه کامیار واقع در خیابان 12 محرم شمالی شهرکرد خریداری و در ساعت 12 همین روز با تنظیم و امضا صورت جلسه ای به شرح زیر تحویل آقای محمد اسماعیل ( سعید ) عرب اموال دار مرکز بهداشتی درمانی مارکده گردید.
«جلسه ای درساعت 12 روز 26/3/88  با حضور سرکار خانم دکتر مشایخی مسئول محترم مرکز بهداشتی درمانی مارکده، محمد اسماعیل (سعید) عرب اموال دار و مسئول روابط عمومی مرکز بهداشتی درمانی مارکده، اصغر عرب بهورز، محمد جعفر عرب، خانم هزاریان و محمدعلی شاهسون عضوشورای اسلامی مارکده به منظور تحویل یک دستگاه آزمایشگاهی در محل مرکز بهداشتی درمانی مارکده تشکیل گردید.
در این جلسه یک دستگاهِ آزمایشگاهی با نام « اسپکتو فلومتر» مدل VIS2100   برابر فاکتور ضمیمه که توسط آقای محمدعلی شاهسون نماینده شورای های اسلامی ( مارکده، گرمدره، یاسه چاه، صادق آباد، قوچان و قراقوش ) با اطلاع و موافقت شفاهی دکتر سلیمی ریاست محترم شبکه بهداشت شهرستان و زیر نظر و با معرفی کارشناس شبکه مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد آقای مهندس اشرفی، خریداری شده بود تحویل آقای محمد اسماعیل عرب اموال دار و مسئول روابط عمومی مرکز بهداشتی درمانی مارکده  شد.
توضیحات زیر در رابطه با خرید وتحویل دستگاه یادشده ضرورت دارد.
1- این دستگاه به صورت اهدایی توسط اعضا شوراهای فوق الذکر وقف مرکز بهداشتی درمانی مارکده شد.
2- آقای محمد اسماعیل عرب اموال دار مرکز موظف به پیگیری جهت صدور و نصب شماره پلاک اموالی روی دستگاه می باشد.
3- هزینه خرید دستگاه برابر صورت جلسه مورخه 18/3/88  شورای اسلامی مارکده تامین شده است.
این صورت جلسه در 9 برگ و با متن واحد برای نهاد های زیر تنظیم و به امضا رسید.
1- مرکز بهداشتی درمانی مارکده، 2- شورا های اسلامی: ( مارکده، قوچان، گرمدره، صادق آباد، یاسه چاه، قراقوش ) 3- شبکه بهداشت شهرستان شهرکرد. 4- بخشداری سامان»      
                                                                    گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
جلسه در مرکز بهداشت
به دعوت سرکار خانم دکتر مشایخی مسئول محترم مرکز بهداشتی درمانی مارکده جلسه ای در تاریخ 19/3/88 ساعت 15 با حضور خانم دکتر مشایخی و آقایان: دکتر گنجی بیمه خدمات درمانی شهرکرد، مسعود شاهسون و محمدعلی شاهسون از مارکده، منوچهر پیرعلی از شورای یاسه چای، بهارلو دهیار صادق آباد و شریفی بهورز گرمدره و اصغر عرب بهورز در محل مرکز تشکیل گردید. اعضا شورای قوچان، گرمدره و قراقوش در این جلسه غایب بودند.
نخست سرکار خانم دکتر مشایخی از بیشتر مردم مارکده و قوچان که وقت تقسیم شده ی پزشک مرکز را رعایت کرده و می کنند تشکر نمود و از اقلیتی که هنوز این قاعده را رعایت نمی کنند گلایه کرد. و از اعضا شورا درخواست نمود این اطلاعات بین مردم بیشتر پخش گردد که وقت تقسیم شده را رعایت نمایند. هفته ای دو روز پزشک از ساعت 30/7 صبح تا 1 بعد از ظهر در محل مرکز هست بقیه روز ها از ساعت 30/7 تا ساعت 10 صبح در محل مرکز و بقیه ساعات را به روستا های همجوار می روند. آنگاه خانم دکتر رسیدگی، سرکشی و کنترل  مسائل بهداشتی را به دلیل این که پیش گیری مقدم بر درمان انست و یکی از وظیفه های مسئول مرکز هست که باید بدان ها هم پرداخت عنوان نمود و از اعضا شورا درخواست نمود چگونه می توان در امر آموزشی و پیشگیری مؤثر تر بود؟ اعضا شورا پیشنهاد تشکیل کلاس های آموزشی برای موضوع و مسائل بهداشتی را برای خانم های روستا نمودند که مقرر گردید با همکاری مرکز بهداشتی درمانی و اعضا شورا برای تشکیل کلاس های آموزشی برنامه ریزی گردد.
سپس آقای دکتر گنجی از بیمه خدمات درمانی توضیحات مفصلی پیرامون نحوه اجرای طرح پزشک خانواده و مزایا و معایب آن ارائه داد از جمله گفت: وقتی پزشک خانواده مرکز یک نسخه از دفترچه بیمار را برای ارجاع به پزشک متخصص مهر می کند این مهر تا پایان همان ماه اعتبار دارد و پزشک متخصص اگر تشخیص داد بیمار باید به آزمایشگاه، رادیولوژی و سونوگرافی و یا پزشک متخصص دیگری معرفی گردد، دیگر مهر کردن مجدد برگ های دفترچه لازم نیست پزشک متخصص می تواند با درج شماره ارجاع در برگ های دیگرکه مهر ارجاع نیست، بیمار را به مراکز دیگر معرفی کند با این حال همیشه نماینده بیمه در بیمارستان ها حضور دارد بیماران بستری هرگونه مشکلی درباره دفترچه بیمه روستایی دارند می توانند به نماینده بیمه مراجعه و مشکل پیش آمده را برطرف کنند.
خانم دکتر مشایخی به دکتر گنجی گفت: به نظر می رسد پزشکان متخصص در این خصوص که شما می گویید توجیه نیستند چون مشاهده می کنیم بیمار را برای مهر کردن برگه های دیگر دفترچه به این مرکز می فرستند. دکتر گنجی گفت: این را که گفتم قانون و دستورالعمل هست و به پزشکان هم ابلاغ شده است حال اگر پزشکان متخصص توجیه نیستند کوتاهی کرده و می کنند.
آنگاه خانم دکتر مشایخی از چگونگی دیر شدن کار خرید دستگاه آزمایش قند خون پرسش نمود که روند تشکیل جلسه، تقسیم مبلغ قیمت دستگاه بین روستاها و نیز چگونگی به تاخیر افتادن جمع آوری پول سهم روستاها،  توسط محمدعلی شاهسون به حاضران جلسه گزارش داده شد. بعد خانم دکتر مشایخی علت عدم شرکت اعضا شورای اسلامی گرمدره در جلسات مرکز را جویا شد آقای شریفی پیشنهاد نمود برای جلسه بعد چند روز قبل از اعضا شورای اسلامی گرمدره دعوت کتبی به عمل آید تا بهانه ای نماند آنگاه اگر باز هم شرکت نکردند موضوع از طریق بخشداری و … پیگیری شود.                        
                                                                   گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
جلسه فردوس
به دعوت آقای محمود عرب مدیر عامل شرکت تعاونی باغداری فردوس مارکده، جلسه ای در تاریخ 21/3/88 ساعت21 با حضورآقایان: محمود عرب، هاشمی حسابدار شرکت، علیرضا عرب رئیس هیات مدیره، ابوطالب عرب، رمضانعلی عرب، ابراهیم عرب هیات مدیره و محمدعلی شاهسون بازرس شرکت در محل دفتر شرکت تشکیل شد. نخست مدیرعامل گزارش داد: حساب های معوقه زمان هیات مدیره دوره دوم شرکت تعاونی فردوس از آغاز سال 82 تا پایان سال  86  توسط حسابدار شرکت بررسی و ثبت و تراز مالی تنظیم و جهت بررسی و اعلام نظر نهایی به حساب رسی اداره تعاون تحویل شده است و قصد این هست که با تنظیم قراردادی حسابدار، کار ثبت و بررسی و تنظیم تراز مالی سال های 87 و 88 و سپس 89  هیات مدیره دوره سوم را آغاز نماید و این جلسه بدین منظور تشکیل شده است. دو موضوع دیگر هم هست که باید به اطلاع رسانده شود. من این دو موضوع را هم روشن می کنم آنگاه وارد بحث و گفتگو با حسابدار خواهیم شد. یکی این که مبلغ 7 میلیون تومان فراهم و به حساب شرکت تعاونی نگین بابت 10 میلیون تومان قرض گرفته شده واریز کرده ایم بقیه مبلغ را با سود آن تا پایان همین ماه واریز خواهیم نمود و از این که نتوانستیم روی قول داده شده خود عمل کنیم از هیات مدیره شرکت تعاونی نگین پوزش می خواهم. علت نتوانستن همکاری نکردن اعضا شرکت فردوس نسبتب به قول و وعده های داده شده برای پرداخت بدهی خود بوده است. موضوعی دیگر این هست که یکی از اعضا محترم شرکت در قسمت حرف های مردم نشریه جارچی عنوان نموده؛ چکی که بابت وام معوقه خود پرداخته سر از کارخانه لوله در آورده است. به اطلاع این عضو تعاونی و دیگر همکاران می رسد؛ هنگامی که می خواستیم مبلغ 100 میلیون تومان بدهی را بابت وام های فردوس پرداخت کنیم پول کم داشتیم که من شخصا مبلغ 19 میلیون از جیب خود به عنوان قرض روی پول فردوس گذاشتم تا بتوانیم قول داده شده خود را به بانک ایفا کنیم حال بابت پول خود این چک ها را برداشت کرده ام این موضوع زیر نظر اعضا محترم هیات مدیره صورت گرفته است.
آنگاه اعضا هیات مدیره وارد گفتگو با آقای هاشمی شدند و سرانجام قراردادی بدین شکل تنظیم و به امضا رسید. برای ثبت و تنظیم حساب های مالی سال های 88 و 89 شرکت تعاونی فردوس ماهیانه140 هزار تو مان حقوق به آقای هاشمی پرداخت شود و به ازاء تنظیم حساب های سال 1387 مبلغ 300 هزار تومان توسط شرکت فردوس به آقای هاشمی پرداخت نماید. همچنین مقرر گردید حسابدار هفته ای یک روز در ساعات بعد از ظهر در دفتر شرکت حاضر و ضمن پاسخ گویی به پرسش های مالی و حساب و کتاب اعضا، حساب های شرکت را بررسی و ثبت و تنظیم نماید. قرار گردید آقای مدیر عامل در اسرع وقت لیست بدهی 5 نوع وام گرفته شده فردوس را با محاسبه سود و دیرکرد تا تاریخ 30/7/88 را، از بانک اخذ و به آقای هاشمی تحویل دهد و آقای هاشمی حد اکثر تا پایان تیرماه 88 ریز بدهی تک تک اعضا شرکت را با سود و دیرکرد محاسبه شده تا 30/7/88 تنظیم و تحویل هیات مدیره دهد. و هیات مدیره صورت بدهی تک تک  اعضا را به صورت کتبی به آن ها ابلاغ نمایند در این محاسبه کلیه بدهی های اعضا اعم از هزینه های جاری و وام ها، یکجا محاسبه و بر بدهی های به تعویق افتاده سود و دیرکرد 21 درصد تعلق خواهد گرفت مبنای محاسبه سال 1383 تا 30/7/88 خواهد بود همچنین مقرر گردید پس از مشخص شدن ریز بدهی ها از تحویل آب به اعضایی که بدهی زیادی دارند در ماه های مرداد و شهریور خود داری گردد.
در پایان اعتراض آقای غلامعلی عرب مبنی بر عدم تحویل آب توسط مدیر عامل فردوس بوسیله محمدعلی شاهسون مطرح شد. آقای غلامعلی عرب چند روز قبل به عنوان شاکی عنوان نمود من و همسایه ام دو نفری وام های مان را نپرداخته ایم ولی مدیر عامل به من آب نمی دهد ولی به همسایه ام آب داده است. مدیر عامل گفت: قسمتی از حرف این عضو معترض درست است هر دو آن ها بدهی شان را نداده اند ولی غلامعلی می گوید نمی دهم در صورتی که همسایه او قول داده ظرف یک هفته آینده پرداخت خواهد کرد این بود که ما یک مهلت یک هفته ای به همسایه غلامعلی داده ایم.                 
                                                                       گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده  
صورت حساب خاک برداری محل ساختمان آینده دهیاری
بنا بر درخواست اعضا شورای اسلامی، دهیار روستا، طی نامه شماره 102 مورخ 4/3/88، صورت حساب خاک برداری محل ساختمان آینده دهیاری را بدین شرح گزارش داده است. دپوکردن خاک توسط لودر 19 ساعت، از قرار هر ساعتی 25000 تومان جمع مبلغ 475000 تومان شده است. حمل خاک ها توسط کامیون 336 سرویس. از قرار هرسرویس 6500 تومان که
مبلغ 2184000 تومان  پرداخت شده است.
جلسه آموزشی بانوان
به درخواست خانم دکتر مشایخی مسئول محترم مرکز بهداشتی درمانی مارکده و به دعوت شورای اسلامی  از 70 نفر خانم های روستا جلسه آموزشی با حضور حدود 50 نفر در محل مرکز تشکیل گردید و خانم دکتر مشایخی پیرامون موضوع های زیر سخن گفت. طرح پزشک خانواده، نحوه مراجعات بیماران به پزشک خانواده، ساعات کار مرکز، بیماری های شایع زنان، بیماری هایی که از طریق آب آشامیدنی انتقال می یابند و مراقبت های بارداری.
نتایج آراء انتخابات
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همزمان با دیگر نقاط کشور در روز جمعه 22/3/88 در روستای مارکده از ساعت 8  صبح آغاز شد و در چهار نوبت یک ساعته وقت آن تمدید و راس ساعت  10 شب به پایان رسید .
در این انتخابات در شعبه شماره 27 روستای مارکده 13 نفر به عنوان مسئولان برگزاری انتخابات و 2  نفر نمایندگان آقایان موسوی و کروبی فعالیت می کردند. تعداد کل آراء ماخوذه در شعبه مارکده 1095رای بوده که آقای احمدی نژاد 950 رای، آقای موسوی 125 رای، آقای محسن رضایی 11 رای و آقای مهدی کروبی  3  رای داشتند و تعداد 6  رای هم باطله اعلام شد.       
                              گزارش از: کریم شاهسون 27/3/88 انجمن کشاورزان خبره شهرستان شهرکرد
به دعوت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد جمعی از کشاورزان 6 بخش شهرستان شهرکرد در ساعت 9 صبح روز 27/3/88 در محل نمازخانه این اداره گرد هم آمدند.
هدف از این دعوت و نشست آن گونه که اعلام شد انتخاب هیات مدیره  و بازرسان انجمنِ در حال تاسیس کشاورزان خبره شهرستان شهرکرد بود.
نخست حاج آقا سعیدی سخن گفت و کشاورزان را ولی نعمت جامعه خواند که سفره مردم در دست آنها است، نورچشم خداوند و بندگان خوب خدایند و گفت که چقدر خوب است مهندس سخن نگوید و وقتش را به من بدهد تا حاضران را موعظه نمایم که از طرف کشاورزان مورد اعتراض قرار گرفت و گفتند: وقت ما را نگیر. که نا گزیر به سخنان خود پایان داد و جلسه را ترک نمود.
سپس مجری جلسه در مزیت تشکیل انجمن کشاورزان خبره گفت: این انجمن یک نهاد غیر انتفاعی و مردمی است و در همه ی کشورهایی که از نظرکشاورزی توسعه یافته اند تشکیل شده است هدف این انجمن این هست که به مسئولان و کشاورزان کمک کند تا کمیت و کیفیت کشاورزی و تولید محصول ما رشد کند. برای مثال کشور چین تا چند سال قبل وارد کننده سیب زمینی بوده است ولی اکنون صادر کننده سیب زمینی شده. در ایالت کالیفرنیا انجمن کشاورزان خبره تاثیر شگرفی در پیشرفت کشاورزی این ایالت داشته است. قصد این هست که پس از تشکیل انجمن مقداری از سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها و بار مسئولیت هایی که اکنون روی دوش دولت است را به این انجمن واگذار کنیم. با واگذاری قسمتی از مسئولیت ها به خود کشاورزان بتوانیم سطح آگاهی و کارآمدی، مسئولیت پذیری کشاورزان را بالا ببریم تا آمادگی پیدا کنیم که اگر خواستیم به سازمان تجارت جهانی بپنوندیم کشاورزی نیرومندی داشته باشیم و بتوانیم تولیداتی با کیفیت بالا داشته باشیم  و در جهان رقابت کنیم. این انجمن در 18 تا از استان های کشورمان  از جمله همین اصفهان سال های قبل تشکیل شده و توانسته بسیار مفید واقع شود.  مقدمات تشکیل این انجمن درسطح شهرستان شهرکرد ازسال قبل چیده شد که در یک چنین جمعی، هیات مؤسس انتخاب شد و این هیات اساسنامه ای تدوین و به تصویب رسانده است که امروز با دعوت از شما کشاورزان قصد این هست که هیات مدیره و بازرس انجمن در این جمع انتخاب و انجمن را به ثبت رسانده و فعالیت خود را آغاز نمایند. در اینجا از افراد علاقمند کاندید دعوت می شود در محل تریبون بیایند وخود را برای کاندید هیات مدیره انجمن معرفی نمایند.
 چند نفر از کشاورزان بخش شهرکرد وحومه اعتراض نمودند که بیشتر افراد حاضر در جلسه از بخش سامان هستند بنابر این اعضا هیات مدیره انجمن از بخش سامان خواهند بود. پیشنهاد می کنیم از هر بخش یک نفر انتخاب گردد.
 مسئولین جلسه این پیشنهاد را مغایر با اساسنامه اعلام و گفتند در اساسنامه قید شده که انتخابات در مجمع عمومی برگزار گردد.
 12 نفر خود را نامزد انتخابات نمودند که رای گیری به عمل آمد نام کاندید ها و نتیجه رای به شرح زیر روی بایت برد ثبت گردید.
1- عبدالله کبیری از سامان 29 رای.  2- محمدعلی شاهسون از مارکده 22 رای.  3- امیر بهارلویی از یانچشمه 14 رای.  4- اکبر شریفی از گرمدره 14 رای.  5- احمد ارجمند از حومه شهرکرد 14 رای. 6- سید طاهر نوربخش از چلوان 23 رای.  7- سعادت الله قائد امینی ازشهرکرد 16 رای.  8- غلامعلی کوهی از چالشتر 13 رای.  9-جهان شاه فتاحی از لاران 10 رای .  10- مسلم فرج زاده از شهرکرد 9 رای.  11- اکبر منصوری از قراقوش 8 رای.   12 –  مهراب مالکی از شهر کیان 13 رای.
سرانجام افراد زیر به عنوان اعضا اصلی هیات مدیره اعلام گردید.
1- عبدالله کبیری.  2- محمدعلی شاهسون.  3- سیدطاهر نوربخش.  4-  سعادت الله قائد امینی.  5- احمد ارجمند  
دو نفر علی البدل هیات مدیره آقایان: اکبر شریفی و امیر بهارلویی اعلام شد. و بازرس اصلی آقای غلامعلی کوهی و علی البدل، مهراب مالکی تعیین شد.
علاوه بر سه نفر از مسئولان جهاد کشاورزی، آقای تقی پور نماینده فرمانداری بر انتخابات نظارت داشتند.
                                                   گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده توزیع آرد خانه پزی
زمزمه هایی به گوش می رسد که؛ مدیرعامل تعاون روستایی مارکده به مردمی که برای دریافت سهمیه آرد خانه پزی مراجعه می نمایند می گوید: « شورای اسلامی روستا در توزیع آرد اخلال ایجاد کرده و آرد نداده اند»
بدین جهت توضیح زیر برای روشن شدن اذهان لازم است. برابر دستورالعمل، آرد خانه پزی روستاها توسط تعاونی های روستایی توزیع  و اعضا شوراهای اسلامی بر توزیع آن نظارت می نمایند. کار بدین شکل انجام می گیرد که؛ تعاونی روستایی آرد را بر اساس سرانه بین مردم توزیع می کند و از توزیع خود لیست تنظیم و شورای روستا لیست را کنترل و در صورت صحت، تایید می نماید. لیست تایید شده، به اداره غله تحویل و آرد بعدی تحویل می شود.
لیست آرد های تحویلی ماه های مرداد، شهریور و مهر سال 1387 توسط آقای عبدالمحمد ( منوچهر ) عرب جهت کنترل تحویل رئیس شورای اسلامی آقای مسعود شاهسون می شود و رئیس، تعداد آرد های تحویلی به مردم را با تعداد کیسه آردهای تحویلی از اداره غله که توسط بخشداری به این شورا ارسال شده مطابقت می نماید می بیند همخوانی ندارد.
برای بررسی نا همخوانی، جلسه ای با اعضا شورا و مدیر عامل در تاریخ 16/9/87 ساعت 19 در محل کتابخانه برگزار می شود. مدیر عامل قبول می کند که مرتب ماهیانه 375 کیسه آرد سهمیه روستا تحویل می شود. هر نفر ماهیانه 10 کیلو آرد سهمیه دارد. در این جلسه پس از بحث و گفتگو، شفاهی توافق به عمل آمد که؛ شورای اسلامی لیست ها را تا 30/9/87 بر اساس شکل گذشته و با اغماض تایید نماید مشروط بر این که  مدیر عامل از تاریخ 1/10/87 لیست هایی دقیق تر با ذکر نام، فامیل، نام پدر، شماره تلفن و تعداد کیسه آرد تحویلی از اول سال تا آن روز به مشتری تنظیم نماید که اعضا شورا بتوانند کنترل دقیق تر نمایند.
مدیر عامل به تعهد خود عمل نمی کند و مجددا لیست ها به همان شیوه قبلی تنظیم و جهت تایید به رئیس شورا ارائه و رئیس هم به دلیل عدم تعهد مدیر عامل از تایید خود داری می نماید که منجر به تشکیل جلسه در تاریخ 13/12/87 می شود. مدیر عامل در جلسه قبول می نماید که تعهد داده ولی به تعهد خود عمل نکرده است و علت آن را کار زیاد و وقت کم می شمارد و قول می دهد در آینده به این تعهد خود عمل نماید.
در این جلسه یک بار دیگر به قول مدیر عامل اعتماد می شود و مدیر عامل مجددا تعهد می سپارد که لیست کلیه آرد های تحویلی سراسر سال 1387 را یک جا تنظیم و حد اکثر تا تاریخ 20/1/88 تحویل شورای اسلامی دهد. و از تاریخ 1/1/88 به بعد لیست ها با مشخصات نام، فامیل، نام پدر، تلفن خانگی، تعداد عائله، تعداد آرد های تحویلی در آن نوبت و تعداد آرد های تحویلی از آول سال تا آن تاریخ قید گردد و شورا یک بار دیگر ارفاق می کند و لیست آرد ها که به شیوه گذشته تنظیم شده امضا می کند.
آقای مدیر عامل باز به تعهد خود عمل ننمود و شورای اسلامی ناگزیر در تاریخ 17/2/88 گزارش زیر را به بخشداری سامان ارسال و از وظیفه خود نسبت به نظارت بر توزیع آرد سلب مسئولیت نمود.
« بخشدار محترم سامان. سلام. پیرو نامه  های شماره 824 مورخ 3/12/86  و  43 مورخ 28/2/87  و  299 مورخ 23/8/87  و 301 مورخ 23/8/87
و بازگشت به نامه های شماره 3172 مورخ 3/9/87  و  2163 مورخ 27/7/87  و 3490 مورخ 12/10/87
لیست تحویلی آرد های خانه پزی روستا توسط آقای عبدالمحمد ( منوچهر ) عرب فرزند فضل الله مدیر عامل تعاون روستایی تهیه و جهت کنترل و تایید، به شورای اسلامی ارائه می شود. بیش از یک سال گذشته، همیشه بین اعضا شورا و مدیر عامل تعاون روستایی، نسبت به دقیق نبودن لیست آردها اختلاف نظر بوده است. برای حل اختلاف در تاریخ 16/9/87 جلسه ای با مدیر عامل تشکیل، اشکالات لیست یاد آوری و پس از بحث و گفتگو، شفاهی توافق شد؛ لیست هایی که از تاریخ 1/10/87 به بعد تهیه می گردد، دارای نام و نام خانوادگی، نام پدر، تعداد نفرات خانوار، شماره تلفن منزل و تعداد کیسه آردی که از اول سال تا آن روز تحویل خانوار شده قید گردد تا اعضا شورا دقیق تر بتوانند کنترل و نظارت نمایند.
مدیر عامل به تعهد خود عمل نکرد و شورا هم لیست های تهیه شده ی آرد را تایید نکرد. برای حل اختلاف، مجددا، در تاریخ 13/12/87 جلسه ای تشکیل و بار دیگرتوافق شد لیست کلیه آرد های تحویلی سال 87 با اطلاعات دقیق تنظیم و تا تاریخ 20/1/88 به شورا ارائه داده شود. موارد توافق شده صورت جلسه و به امضا رسید. با گذشت حدود یک ماه از تاریخ توافق شده، مدیر عامل هنوز به تعهد خود عمل نکرده است.
 به پیوست صورتجلسه فوق الذکر جهت هرگونه اقدام تقدیم و متذکر می گردد با وجود عدم شفافیت در لیست آردها، عدم شفافیت در نحوه ی اداره شدن تعاونی و نیز عدم گزارش مالی چندین ساله تعاونی به مردم، این شورا هیچ گونه نظارتی نمی تواند اعمال نماید. رئیس شورای اسلامی مارکده. مسعود شاهسون»
نامه ی فوق بوسیله بخشدار به تعاون روستایی شهرستان ارسال و خواستار رسیدگی شده است. روز 28/2/88 آقای قائدی رئیس تعاون روستایی شهرستان تلفنی درخواست نمود؛ یک فرصت دیگر به مدیر عامل تعاون روستایی مارکده داده شود و با او همکاری گردد تا در تحویل آرد به مردم اخلال بوجود نیاید. مجددا در همین تاریخ جلسه ای با مدیر عامل آقای عبدالمحمد عرب تشکیل شد مدیر عامل دوباره گفت: تنظیم کلی لیست سال 87 وقت زیادی می برد. اعضا شورا پیشنهاد کردند؛ حال که می گویی وقت کم داری، لیست خانوار ها همراه تعداد نفرات آنها را به شورا بدهید، تا اعضا شورا لیست کامپیوتری از خانوارها فراهم و از روی لیست هایی که شما تنظیم کرده ای، لیست کامل آردهای توزیع شده سال 87 را ظرف یک هفته تا 10روز تنظیم کند. مدیر عامل قبول نکرد و گفت؛ خودم با جمع آوری دفترچه ها لیست را تهیه، تنظیم و ارائه می کنم. یک بار دیگر مدیر عامل متعهد شد که؛ حداکثر تا 30/3/88 لیست تنظیم شده کلیه آرد های تحویلی در طول سال 1387 را تحویل دهد. که تا ساعت 14 مورخه 31/3/88 هنوز به تعهد خود عمل نکرده است.  
                                                                    گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
خاطرات جلال
روز 4/9/73 با شادروان جلال عرب مشهور به آقا جلال به گفتگو نشستم. موضوع سخن هم درس و مکتب بود. چون ایشان چند سال مکتب دار بود و نگارنده خود دو سال نزد او درس قران خوانده ام.
جلال خاطراتش را این گونه بیان کرد. بیش از 12 سال بچه های روستا را درس داده ام. چون کتاب نبود نخست برای بچه هایی که تازه به مکتب می آمدند جزوه می نوشتم تا بخوانند. متن جزوه چنین بود.
هو الفتاح العلیم، بسم الله الرحمن الرحیم، پس مبارک بود چو فر هما، اول کارها بنام خدا. یک نقطه، دو نقطه، سه نقطه، یک زبر، یک پیش، یک زیر. تشدید را سخت بگویم، الف حمزه را بجای الف بشناسم، اگر نشناسم صد تا چوب کف پایی بخورم تا بشناسم، ه گرده، ة گرده.
سپس 29 حروف عربی را می نوشتم. الف، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ه، لا،ی.
وقتی بچه این ها را خوب حفظ می کرد درس دادن پنجلهم را شروع می کردم و به دنبال آن درس قرآن آغاز می شد.
من بجز قرآن کتاب دیگری درس نمی دادم .هنگام درس دادن قرآن هم کاری به معنی آن نداشتم فقط راستایی خواندن را می آموختم. هیچ پدر و مادری هم از من بیش از این توقع نداشت تمام کوشش پدران و مادران این بود که بچه شان خواندن قرآن را بیاموزد تا وقتی که مردند برای شان قرآن بخواند. ضمنا من خودم هم هیچ یک از معنی کلمه های قرآن را نمی دانستم، دروغ که واجب نیست، فقط هرگاه قرآن های با زیر نویس فارسی را می خواندم می توانستم بفهمم معنی خوانده هایم چیست.
تنها کتاب های فارسی که من خوانده ام عبارتند از؛ کتاب جام و قمری و خزائن الاشعار. من در هنگام غارت رضاخان جوزانی 4 ساله بوده ام حالا خودت حساب کن ببین کی متولد شده ام؟ ( احتمالا سال تولد 1292 ه ش بوده است) یکی از افتخارات من این است که یک نسل قرآن خوان برای روستای مارکده تربیت کردم.
قبل از من یک نفر دیگر بچه ها را درس می داد بنام ملا حسین. او هم فقط قرآن درس می داد و هیچ توجهی به کتاب های فارسی نداشت. در آن زمان هرکه دارای ذوق بود با تلاش خودش می توانست کتاب های فارسی را بدست بیاورد و بخواند مثلا کتاب دوست داشتنی من کتاب جام بود که از اول دنیا تا به امروز را گفته است.
شیوه درس دادن من این گونه بود. هر روز صبح قسمتی از قرآن یا پنجلهم را به یک بچه درس می دادم یعنی بچه می آمد رو بروی من دو زانو روی تشکچه می نشست و من قسمتی مثلا؛ یک صفحه از قرآن را شمرده و کلمه به کلمه می خواندم و آن بچه پشت سر من تکرار می کرد و بعد موظف بود در طول روز با تکرار آن جملات خواندن آن درس را بیاموزد بگونه ای که از روی کلمه ها بتواند بخواند. سر انجام عصر قبل از تعطیلی مکتب یک یک بچه ها می بایست بیایند روی تشکچه رو بروی من دو زانو بنشینند و درس داده شده را بخوبی و روانی بخوانند این عمل را پس دادن درس می گفتیم. اگر خوب و به روانی می خواند به او بارک الله می گفتم و اگر خیلی بد بود او را فلک می کردم البته خودم فلک نمی کردم به بچه های دیگر می گفتم پا های او را در فلک بگذارند و به یک بچه دیگر می گفتم چند چوب به کف پای آن بچه بزند. پس از پس دادن درس بچه ها باید وضو می گرفتند و یکی از بچه ها جلو می ایستاد و نماز را بلند بلند می خواند و بقیه هم به صف در پشت سر او کلمات را تکرار و نماز را اقامه می کردند. نماز که تمام می شد بچه ها در جای خود در صف نماز که نشسته بودند این پرسش ها را از یکایک آن ها می کردم که باید جواب بدهند.
بنده کی؟ بچه باید می گفت: بنده خدا.
امت کی؟ ـ ـ ـ ـ  ـ  ـ  ـ  : امت محمد.
شیعه ی کی؟  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ : شیعه ی علی ولی الله.
مذهب از کی داری؟  ـ  ـ  ـ : از امام جعفر صادق.
ملت از کی داری؟  ـ  ـ  ـ   :  ابراهیم خلیل الله.
اصول دین چند تا؟  ـ  ـ  ـ   : پنج تا.
اول؟  ـ    ـ     ـ      ـ        : توحید.
دوم؟   ـ     ـ       ـ      ـ   : عدل.
سوم؟   ـ     ـ       ـ     ـ   : نبوت.
چهارم؟ ـ      ـ     ـ     ـ    : امامت.
پنجم؟   ـ      ـ      ـ        : معاد روز قیامت.
توحید یعنی چه؟    ـ    ـ   ـ  : یعنی خدا یکی است و دو نیست.
عدل یعنی چه؟  ـ     ـ    ـ   : یعنی خدا عادل است و ظالم نیست.
نبوت یعنی چه؟  ـ    ـ   ـ    : یعنی یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر داریم که همه ی آن ها برحقند. اول آنها حضرت آدم، آخر آن ها حضرت محمد.
در این وقت مکتب تعطیل می شد و هر بچه ای تشکچه خود را بر می داشت و به خانه می رفت. این برنامه همه روزه ی ما بود. البته هنگام ظهر بچه به خانه می رفتند، ناهار می خوردند و بر می گشتند.
وقتی بچه ها پرسش و پاسخ های بعد از نماز را که در بالا ذکر شد خوب می آموختند، نام 12 امام و فروع دین را می آموختم و بعد از نماز، مدت زمانی می پرسیدم تا بچه ها خوب بیاموزند. چند روزی قبل از آغاز ماه محرم نوحه خوانی می آموختم. یعنی توصیه می کردم هر بچه ای یک کتاب خزائن الاشعار بخرد آنگاه بعضی از نوحه های مشهور را می آموختم و از بچه ها می خواستم که روز تمرین کنند و تشویق می کردم تا شب در میان مردم در مسجد بخوانند. چون می دیدم پدر بچه وقتی می دید بچه اش در میان جمعیت نوحه می خواند خوشحال می شد و مردم به این نتیجه می رسیدند که من کارم را خوب انجام داده ام.
 در کنار درس دادن آموزش اخلاق هم می دادم برای مثال: به پدر و مادرتان و بزرگتر ها سلام بدهید، در مقابل بزرگتر ها باید دو زانو بنشینید، هرچه بزرگترها گفتند باید بگویید چشم، احترام بزرگترها را باید داشته باشید، تشویق به خواندن قرآن هر صبح زود،  تشویق به نوحه و مرثیه خوانی، تاکید بر مرتب و اول وقت خواندن نماز، دستور بر گفتن اذان، آموزش گرفتن وضو، آموزش بعضی احکام شرعی و …
مزد هر بچه 3-5 من جو و گندم بود این را هم بعضی ها نمی دادند. برای مثال آقای ح … یک بچه داشت به مکتب می امد «حالا حاج ر … شده» یکسال من درسش دادم و مزدم را نداد. یک روز در کوچه به آقای ح رسیدم و گفتم:  مزد بچه ات را بده والا من درسش نمی دهم. که گفت: من خودم درس نخواندم از ده بیرونم کردند؟ می خواهی درس بده؟ می
 خواهی نده؟
در مکتب من نوشتن اصولا جایی نداشت هر بچه ای اگر خود و یا پدر و مادرش علاقهمند بود که نوشتن هم بیاموزد کاغذی و قلمی تهیه می کرد آنگاه من بالای سر صفحه کاغذ، برای آن بچه سرمشق می نوشتم. سر مشق هم یک بیت شعر و یا یک جمله بود. مثلا؛ با ادب باش تا بزرگ شوی. یا قلم گفتا که من شاه جهانم. تا بچه یک صفحه تکراری همانند نوشته ی من در زیر آن ها بنویسد و بیاموزد سر مشق های من در حد ابتدایی وسطح پایین بود اگر کسی می خواست خط بهتری داشته باشد یا سر مشق بهتر و یا تعداد سر مشق بیشتری بگیرد به مشهدی فیض الله مراجعه می کرد. تو روستا اصلا فرد با سواد کم داشتیم. اغلب آن هایی که سواد دار محسوب می شدند فقط می توانستند قرآن بخوانند. بعضی هم خواندن فارسی را می دانستند و تعداد کمتری می توانستند چیزی هم بنویسند. مشهدی فیض الله هم خط خوبی داشت هم با سواد بود و کتاب های دیگر از جمله شاهنامه را خوب می خواند.
من در کنار مکتب داری دعا هم می نوشتم. کسانی که مشکلات و یا گرفتاری و بیماری داشتند مراجعه می کردند و من از روی کتاب جامع الدعوات برای ان ها دعا می نوشتم.
یکی از کارهای دیگر من انجام استخاره برای مردم بود مردم برای تصمیم گیری در کارها دچار شک و دو دل می شدند و نمی توانستند تصمیم بگیرند پیش من می آمدند و من از روی قرآن برای آن ها استخاره می کردم و نتیجه را به آن ها می گفتم. نحوه استخاره هم این گونه بود که بعد از خواندن سوره الحمد و قل هوالله یک جای کتاب قرآن را باز می کردم. بالای هر صفحه یکی از این سه کلمه؛ خوب، بد یا میانه، نوشته شده بود. آنگاه به کسی که درخواست استخاره کرده بود می گفتم: خوب آمده، و یا بد، و یا میانه است.
یکی دیگر از کارهای من گفتن ساعات نحس و میمون به مردم بود. مردم باور داشتند کارها را در روزها و ساعات میمون آغاز کنند بدین منظور به من مراجعه و می پرسیدند؛ چه وقت ساعت میمون است؟ آنگاه من از روی تقویم نجومی به آن ها می گفتم؛ کی قمر در عقرب است!؟ کی ساعت نحس!؟ و کی میمون است!؟
                                                                                 محمدعلی شاهسون مارکده
حرف های مردم
1- بنظر می رسد پول ما مردم مارکده ای ها حرام است چون می بینیم به هدر داده می شود. دهیار پول مردم را داد و نهال درخت سرو و کاج خرید و روی گورستان کاشت تا فضای سبز درست کند ولی آبشان نداد تا خشکیدند آیا اعضا شورا نظارتی بر کار دهیار دارند؟ یا او را به امان خدا رها کرده اند؟
2- یکی از آقایان کشاورز فردوس خود هنوز حواله 100000 تومانی اش را نداده ولی مامور شده پول های نداده را از مردم بگیرد!
3- عده ای از کشاورزان فردوس از احساس مسئولیت و وظیفه شناسی آقای علی شاهسون فرزند خداوردی یکی از میراب ها تشکر نمودند.
4- شایعات حاکی از این است که جمعی از همشهریان برای انتخابات بعدی شورای از هم اکنون ائتلاف تشکیل داده و رئیس ستاد هم برگزیده اند.