جارچی مارکده شماره 23- یکم فروردین 1389

فرخنده نوروز باستانی و  جهانی  برهمگان خجسته باد.

نیاز های آدمی
انسان، همانند هر موجود زنده ی آفریده خدا در روی کره زمین،  نیازهایی دارد. مانند گرسنگی، تشنگی، و… گرچه این نیازها در انسان و حیوان مشترک اند ولی انسان و حیوان در دست یابی به آن ها یکسان عمل نمی کنند. انسان با استفاده از نیروی عقل و خرد به شیوه های بدست آوردن این نیازها انعطاف داده، گسترش و تنوع داده و آن ها را انسانی و اخلاقی نموده است.

با این که این نیازها بسیار مهم اند و در بقای انسان نقش مهمی دارند ولی مؤثرترین نیازهای تعیین کننده و شکل دهنده اصل شخصیت آدمی نمی توانند باشند بلکه در هویت بخشیدن به شخصیت و منش هر آدمی نیازهای روانی او تعیین کننده است و تامین و چگونگی نیازهای روانی هستند که در سلامتی و نا سلامتی روان آدمی نقش اصلی را ایفا می کنند. تفاوت در این هست که انسان های با روان سالم نیازهای روانی شان را از راه های خلاقیت، زایایی، کارآمدی، فعالیت و ارتباط سالم و سازنده و آفرینندگی به دست می آورند و انسان های با روان ناسالم از راه های غیر خلاق، انگلی، دلالی و از دسترنج دیگری به ارضا می رسند.

 جدایی، پذیرفته و مقبول دیگران واقع نشدن، طرد و رها شدگی از دیگران یکی از ترس ها، وحشت ها، دغدغه ها، اضطراب ها و نگرانی های همه ی آدمیان است، هیچ آدمی نمی خواهد به چنین مرحله ای برسد، هر آدمی با توجه به بینش و اطلاعات خود می کوشد با دیگر آدمیان یگانه و همآهنگ باشد. بنابر این، همبستگی، احساس نزدیکی، داشتن ارتباط و یکی بودن با دیگر آدمیان، یکی از نیازهای مهم روانی هر آدمی است. همه ی آدمیان این نیاز روانی را دارند که با دیگران رفت و آمد، نشست و برخاست، داد و ستد، گفتگو، نجوا و مراوده داشته باشند و این یکی از مهمترین نیازهای روانی انسان است. نزدیکی، همبستکی و یگانگی با دیگران به انسان امنیت میدهد، آرامش خاطر می دهد، دیگر انسان احساس تنهایی، جدایی و رها شدگی نخواهد داشت با دیگران بودن به انسان معنی می دهد و ارزش می بخشد در این صورت هر آدمی احساس خواهد کرد با جهان یگانه و همآهنگ است.

ما آدمیان معمولا به سه روش نیاز روانی همبستگی و یکی بودن با مردم را تامین می کنیم. یکی این که چون در درون، خود را توانمند، آزاد و مستقل نمی بینیم خود را به مرجع قدرتی، به آدم با نفوذی و یا به ایده ای، مرامی و مسلکی می چسبانیم و تسلیم قدرت، شخص و یا گروه و دسته جات مرامی و آرمانی می شویم و خود را ذره ای و جزئی از آن قدرت و یا شخص و دسته و گروه می دانیم چون متعلق به مرجع قدرتمندی شدیم دیگر احساس تنهایی و جدا ماندگی نمی کنیم. در حقیقت ضعف خودمان را با تکیه بر این و ان جبران می کنیم.

دیگر اینکه آدمی هستیم خود شیفته که نمی توانیم با دنیای خارج از خودمان و نیز آدمیان ارتباط برابر و عمیق انسانی برقرار کنیم. تصمیم می گیریم به منظور گریز از تنهایی و جدا ماندگی، قدرتی، نفوذی و تعلقاتی دست و پا کنیم، آنگاه با تکیه بر قدرت، نفوذ و تعلقات، خود را برتر بپنداریم و از راه چیره شدن و برتری یافتن بر دیگران توجه و نظر یک عده ای را به خود جلب کنیم تا بتوانیم احساس ناخوشایند تنهایی و جدا ماندگی را از خود دور کنیم.

دو راه فوق الذکر ناسالم اند، نا پایدار اند، اخلاقی و انسانی هم نیستند و هیچگاه در طول تاریخ هم نتوانسته به کسی آرامش خاطر دهد.

راه سومی هست که منشا انسانی دارد، ریشه در فطرت و سرشت آدمی دارد،  اصیل است، موهبت و الطاف خداوندی است که اگر بتوانیم این شیوه را بیاموزیم و تمرین کنیم تا ملکه ذهن و جزئی از شخصیت مان شود و با آن مانوس شویم و خو بگیریم به یک پارچگی، یگانگی و همآهنگی با دیگر آدمیان می رسیم، خود را هم جهت و همآهنگ با جهان آفریده و آفریننده جهان خواهیم یافت آنگاه احساس خواهیم کرد نیازهای روانی مان به آسانی تامین می شوند  و به آرامش روانی می رسیم به یکی بودن خود با مردم می رسیم به احساس ایمنی دست می بابیم باپیمودن این راه به روان سالم دست می یابیم راهی است سالم و انسانی. و آن راه عشق ورزیدن است، عشق ورزیدن به خود، به پدر و مادر، به همسر و بچه ها، به اقوام و بستگان، به همسایگان، عشق و دوستی و همبستگی و پیوستگی و یکرنگی و یکدلی به همه ی انسان های جهان، عشق به خوبی ها، به پاکی ها. به راستی ها، به شادی ها. چنین انسانی خود را جزئی ازجهان می داند خود را با جهان در پیوند و همآهنگ می بیند، آدمی است آزاد اندیش و حاکم بر سر نوشت خویش، آدمی است واقع بین و فارق از تعصب. آدمی است مسئولیت پذیر و در پی تحقق بخشیدن به  توانمندی های خود است آدمی است مثبت اندیش و سخت پایبند رعایت اخلاق انسانی چنین آدمی برای هیچکس بد نمی خواهد، آرزوی مرگ برای هیچکس نمی کند، از هیچکس کینه و  نفرت نخواهد داشت،  از هیچکس غیبت و بدگویی نمی کند چون خود را، جهان را و همه ی آدمیان را خوب می بیند و می داند. همه ی انسان ها را برابر می بیند و می داند و برای همه ی انسان ها حرمت قائل است و بر این باور است که همه ی انسان ها فارق از باورها و عقاید شان  و مرزهای ساختگی بوجود آمده، اعضای پیکر انسانیت اند.

           بنی آدم اعضا یک پیکرند         که در آفرینش ز یک گوهرند

                                           محمدعلی شاهسون مارکده 12/9/88

پروانه فِری یا کِرمِ خّراط گردو
به دعوت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد روز 25/12/88 ساعت 9 صبح جلسه آموزشی، با نامِ؛ روش های پیشگیری، کنترل و مبارزه با کرم خراط ( چوب تراش ) گردوکاران بخش سامان با حضور جمعی از گردوکاران بخش سامان در محل هتل سامان برگزار گردید. چند نفر سخن گفتند که خلاصه ای از سخنان را با هم می خوانیم. 

نخست مهندس نیازی معاون بهبود تولیدات کشاورزی جهاد کشاورزی گفت: امروزه هزینه های احداث و نگهداشت باغ بالا است باید مدیریت خوبی در باغداری داشته باشیم تا بتوانیم محصول مناسب برداشت کنیم  به روش هایی که در جهت بالا بردن کیفیت و کمیت محصول در باغ به کار می بریم مدیریت باغ می گوییم. بخاطر دخالت های بشر شرایط آب و هوایی و زیست جانداران بویژه حشرات دارد عوض می شود و ما را به چالش وا می دارد مثلا برای مبارزه با سرما زدگی رقم های دیر گل توصیه می شود و برای مبارزه با آفات باید از دست آورد های علمی استفاده نمود بدین منظور در کنار مراکز خدمات کشاورزی، شرکت های مشاوره ای وکلینیک های گیاه پزشکی احداث شده است چون قرار است بدنه جهاد کشاورزی کوچک گردد و بسیاری از کارها به بخش خصوصی سپرده شود می دانم هزینه شما باغداران بالاتر خواهد رفت امروزه خوشبختانه در هر خانه ای یکی دو نفر تحصیل کرده وجود دارد وخوشبختانه اینترنت هم در خدمت همه قرار دارد می توان از این امکانات جهت سود جویی بیشتر از دست آوردهای علمی استفاده نمود تا هزینه ها را کاهش داد. اصول اولیه مدیریت باغداری هرس خوب، تغذیه خوب و آبیاری خوب است اگر این اصول را رعایت کنیم درختانی قوی خواهیم داشت درخت قوی تا حدودی در مقابل آفات مقاومت خواهد کرد. انتقال کرم خراط از باغی به باغ دیگر هنگامی است که شکل پروانه دارد و پرواز می کند پس برای مبارزه با کرم خراط باید همه ی کشاورزان با هم اقدام کنند. در منطقه سامان 1200 هکتار باغ درخت گردو داریم که کم و بیش به کرم خراط آلوده اند  قدری اعتبار بدین منظور اختصاص داده شده است که وسایل مورد نیاز را بخریم خود کشاورز هم باید هزینه کند از شما تقاضای مشارکت داریم و نیز تقاضا داریم که این پیام را به دیگر کشاورزان انتقال دهید. کرم خراط درخت گردو را سوراخ می کند اگر نتوانیم کنترلش کنیم منطقه را آلوده می کند پس خلاصه سخن من درخواست مشارکت و همکاری ما و شما در مهار کردن کرم خراط است.

سپس آقای طاهری امام جمعه سامان گفت: همه چیز آفت دارد روح و روان انسان هم آفت دارد ما بلاها را هم داریم همین سرما زدگی، همین کرم خراط، همین گرما، نیامدن باران، خشک سالی بلا هستند. علتش هم این هست که از محصول بدست آمده به نیاز مندان نمی دهیم و می گوییم؛ خودم تولید کرده ام چرا بدهم دیگری بخورد؟ آنگاه خدا می گوید؛ نخیر این محصول را من به توداده ام، توکاره ای نبودی، حال که تو حاضر نیستی قدری از این داده های من را به نیازمندان بدهی بلا را می فرستم. من زیر درختی در باغچه خانه ام آبت الکرسی می خوانم آفت نمی گیرد وقتی درختی می خشکد حتما زیر آن درخت کناهی صورت گرفته است مبارزه شیمیایی با آفات سخت افزار و گناه نکردن و سهم نیازمندان را از محصول دادن نرم افزار مبارزه با آفت های باغمان است. همه چیز دست خدا است آفت ها، بلاها، محصول خوب، تصادفات، سرطان ها این ها نتیجه اه مظلومان است.  همین مبارزه با کرم خراط درخت گردو که در اینجا توضیح داده می شود هم اگر خدا نخواهد بی اثر خواهد بود فقط اگر خدا بخواهد می تواند اثر داشته باشد.

آنگاه دکتر حبیب الله نوربخش از مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: ما آمده ایم اینجا تا اطلاعات مان را در اختیار کشاورزان با تجربه قرار دهیم. آقای طاهری توصیه فراوان کردند که باید به فقرا کمک کنیم من می گویم باید به گونه ای برنامه ریزی و کار کنیم که فقیری نداشته باشیم تا نیاز به دادن چیزی باشیم. امروزه علم پیشرفت کرده و لحظه به لحظه هم پیشرفت می کند علم و اطلاعات امروز با فردا متفاوت خواهد بود با این که علم پیشرفت کرده ولی هنوز کافی نیست. امروزه این پرسش برای ما مطرح است که چرا پروانه ای مثل فری قد عَلم کرده است؟ چرا  یک دفعه جمعیت این کرم زیاد می شود؟ اولین چیز، ناسپاسی به طبیعت است در گذشته زیر درخت گردو را با گاو و یا بیل شخم می کردند جو، گندم و یا شبدر می کاشتند و امروز با تراکتور شخم می زنند که ریشه های سطحی قطع می گردد و درخت ضعیف می شود و آماده گرفتن آفت می گردد. در قدیم هر کشاورزی می خواست به مزرعه اش برود یک گاله کود هم می برد و پای درختش می ریخت ولی امروز درختان گردوی کهنسال را فراموش کرده ایم و تغذیه آن ها منحصر به کودهای شیمیایی است که مرکز خدمات توزیع می کند و ما هم آن را مصرف می کنیم بدون این که بسنجیم نیاز واقعی درخت مان چیست؟ و چه کمبودی دارد؟ نکته حائز اهمیت این هست که، پای طوقه درخت گردو نباید هیچگاه آب بیفتد چون بیماری طوقه پیدا می کند و شیره قهوه ای رنگپ س می دهد این بیماری می تواند بوسیله آب جاری از درختی به درخت دیگر سرایت کند وقتی درخت ضعیف گردید پروانه فری یا کرم خراط به ان حمله می کند درختان گردوی کهن سال علاوه بر ارزش اقتصادی ارزش معنوی هم برای ما دارند یعنی بازمانده و یادگار پدران و بزرگان و گذشتگان ما و قدمت محل را می رساند پس ضرورت دارد سخت از آن ها مراقبت کنیم

پروانه فری سنگین وزن است  ماده اش 2 تا 3 گرم وزن دارد به خوبی نمی تواند پرواز کند معمولا روی تنه پایینی درخت فعال است و تخم می گذارد هر یک پروانه 500 تا 1000 عدد تخم می می گذارد و 6 ماه طول می کشد تا این تخم ها بالغ گردد خوشبختانه مورچه ها این تخم ها را  می خورند حال اگر ما سمپاشی بی مورد و غیر ضروری بکنیم و باعث از بین رفتن مورچه ها شویم باعث می گردد که تخم پروانه فری ماندگار شده و بالغ گردند برای مثال سمپاشی به منظور سن گندم باعث از بین رفتن مورچه ها می گردد. وقتی کرم از تخم فری بیرون بیاید به سمت بالای درخت حرکت می کند و بیشتر به سمت شاخه هایی که سرشان رو به پایین است می روند در سرشاخه نخست ته برگ را سوراخ کرده و از برگ تغذیه می کنند و قوی می شوند آنگاه قدری پایین تر حدود 5 تا 10 سانتیمتر شاخه را سوراخ و پوک می کنند و به سمت پایین تر حرکت و شاخه های قوی تر را می خورند و پوک می کنند گاهی وقت ها این قدر سنگین می شوند که ممکن است روی زمین بیفتند وقتی کرم، شاخه و تنه درخت را خورد و سوراخ کرد فضولاتی از خود روی تنه، برگ و شاخه ها می ریزد این فضولات نشانه ی خوبی است که ما بفهمیم درخت گردوی مان آفت گرفته است. درختان کهنه گردو زود تر دچار آفت کرم فری می گردند این درحالی است که برای کرم فری درخت کهنه و جوان فرق نمی کند کرم فری به درخت ضعیف حمله می کند وقتی جمعیت کرم و پروانه فری زیاد شد به درختان قوی هم حمله می کنند و مبارزه درخت قوی دیگر در برابر سیل جمعیت فری کارساز نخواهد بود

باید دانست درخت سیب میزبان خوبی برای رشد و پرورش پروانه و کرم فری است کرم فری به درخت بادام هم حمله می کند این است که توصیه می شود همه ی کشاورزان با هم با این آفت مبارزه کنند    

راه های مبارزه مختلفی پیشنهاد می گردد؛ نخست نصب تله های فرمونی است که به شکل دلتا و نیز سطلی ساخته شده اند که در آن ها فرمون نصب شده است. فرمون از جنس لاستیک است که از خود بوهایی شبیه بوی حشره ماده پخش می کند آنگاه حشره نر به سوی آن بو به سمت تله می آید و گرفتار تله می شود جنس تله دلتا از کارتون پلاستیکی ساخته شده ودر آن یک سطح و لایه چسب دار نصب شده که حشره را گرفتار می کند و در تله سطلی مایع آب صابون ته سطل حشره را به دام می اندازد این تله ها به تنه های درخت گردو آویزان می شوند و پروانه نر را شکار می کنند چون نر ها کم می شوند ماده ها جفت گیری نمی کنند و تخم ها عقیم می مانند.

راه دیگر مبارزه، هنگامی که سوراخی روی تنه درخت گردو مان می بینیم که در ان کرم  فعال است و فضولاتش را بیرون ریخته چسب مخصوص هست که درِ سوراخ را باچسب می گیریم و کرم در آن سوراخ محبوس می ماند و می میرد پس باید وقتی به باغ می رویم کنجکاو و حساس باشیم و دقت کنیم وقتی سوراخی روی تنه درخت دیدیم اقدام کنیم راه دیگر این هست که قطعه سیم قالب بندی در این سوراخ ها می کنیم آن را می تابانیم کرم می میرد و به بیرون می کشیم راه دیگر این هست که یک گلوله پنبه را  به بنزین آغشته می کنیم و توی سوراخ  می کنیم بوی بنزین کرم را می کشد البته باید دانست بنزین برای آوند درخت زیان مند است و کار اصولی این هست که بجای بنزین از سم دورس بان استفاده نمود بدینجهت  سم دورس بان را باید در آب حل کرد و گلوله پنبه را به سم آغشته و در داخل سوراخ کرد باید دانست این سم بسیار خطر ناک است و نباید استشمام گردد مهم این هست که دقت داشته باشیم و با دیدن اولین سوراخ اقدام کنیم تا از زیاد تر شدنکرمها جلوگیری کنیم.

روش دیگر این هست که کرم های کوچک برای استمرار رشد از قسمت تنه که تولید شده اند به سمت سر شاخه ها حرکت می کنند راه شان را ببندیم و در دام بیندازیمشان. بدین منظور ابتدای تنه ها چسب نواری می پیچیم تا هنگامی که کرم به سمت بالا عبور می کند در چسب نواری که رویه بیرونی آن آغشته به چسب است  گیر بیفتند برای اطمینان، زیر چسب را گل رس می مالیم که از درز پوسته و زیر چست نتوانند بروند می توان برای پایین آوردن هزینه ها بجای چسب، پلاستیک دور تنه ها پیچید و روی پلاستیک چسب مالید و دام درست کرد.

بنظر می رسد پروانه و کرم خراط گردو به نور پاسخ می دهد به همین جهت در حال ساخت آزمایشی تله نوری هم هستیم.

نیمه اول خرداد کرم فری وارد درختان گردو می گردد و در اول تیر ماه کار خوردن چوب گردو را آغاز می کند اگر ما در اول خرداد ماه با دادن کود های پتاس درخت گردوی مان را تقویت کنیم آفت را یک پنجم کاهش داده ایم کودهای پتاس آوند های درخت گردو را قوی می کند کود های پتاس دو نوع اند یک نوع آن به راحتی در آب حل می شوند که باید وقتی برگ درخت گردو باز شد به صورت محلول روی درخت پاشش گردد نوع دیگر کودهای پتاس سولو پتاس است که به راحتی جذب می شوند کود پتاس ظرف دو سه روز اثر خود را در درخت آشکار می کند کودهای پتاس اثر خوبی در درختان بادام و هلو هم  دارد برای نمونه شاخه درخت بادامی برای آزمایش آورده بودند وقتی دست به شکوفه هایش می زدی می ریخت بدون این که سرما زدگی داشته باشد وقتی آزمایش کردیم دیدیم شکوفه هایش مادگی ندارند علت نداشتن مادگی در شکوفه  ها کمبود پتاس است.

بعضی وقت ها شما مشاهده می کنید که از شاخه های بالایی درخت گردو تان شیره بیرون می ریزد این بر اثر سرما زدگی شاخه ها و تنه است و اگر از کنار طوقه درخت گردو شیره بیرون می زند این آفت است.

درخت گردو هر 10 تا 15 روز باید آبیاری گردد درخت گردو که مورد حمله کرم خراط قرار گرفته برداشت محصولش هم دارای خطر است چون بر اثر سوراخ شدن تنه ها شکننده اند بادام و هلو بهتر است در اسفند ماه و قبل از باز شدن شکوفه ها هرس گردد و گردو بهتر است بلا فاصله بعد از برداشت محصول هرس لازم گردد وقتی درخت ما رشد می کند باید بررسی کنیم ببینیم رشدش علمی است یا مصنوعی اگر کودهای نیترات داده باشیم رشدش مصنوعی است درخت گردو نیاز به کود پتاس دارد بهتر است مبارزه با آفت کرم و پروانه فری یا کرم خراط درخت گردو را زیر نظر کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و یا با نظر کارشناسان کلنیک های گیاه پزشکی کار کنیم

آنگاه خانم مهندس ایزدی نژاد گفت: من اکنون اعلام بحران حمله آفت به درختان گردو را می کنم نزدیک سه سال است که آفت در منطقه مستقر شده است استان های دیگر زود تر آزموده اند ما می خواهیم زود تر به جواب برسیم کلنیک های گیاه پزشکی مستقر شده اند کارشان نظارت و آموزش است برای بدست آوردن نتیجه بهتر با آن ها همآهنگ عمل کنید قصد داریم درختان گردوی آلوده و یا در حال آلوده شدن را شناسایی و مشخصات آن را ثبت کنیم شما باغداران عزیز باید اعلام آمادگی و همکاری کنید و توصیه های کارشناسان را بپذیرید حدود دو سال این بسیج عمومی مبارزه با این آفت طول می کشد تا بتوانیم آفت را مهار کنیم حمله از درختان ضعیف آغاز و سپس همه ی درختان را در بر می گیرد وسایل مبارزه با کرم خراط را پس از استفاده جمع آوری و نگهداری کنید برای استفاده دو باره.
                                                        گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده 

کمک به کتابخانه
   شورای اسلامی روستا در تاریخ 22/12/88 ساعت 30/19 جلسه داشت آقای مسعود شاهسون به عنوان رئیس کتابخانه امام علی مارکده گفت: در جلسه قبل برای کتابخانه تقاضای کمک مالی نمودم که قرار گردید گزارشی از فعالیت های کتابخانه به شورا ارائه دهم. گزارش تنظیم و ارائه داده شد اینک تقاضای خود مجدد تکرار می کنم و تقاضا دارم شورای اسلامی قدری کمک مالی به کتابخانه اهدا نماید تا بتئوانیم پاره ای از مشکلات را حل کنیم که پس از بحث و گفتگو مقرر گردید مبلغ 500000 تومان به صورت بلا عوض به کتابخانه کمک گردد و مسئولان کتابخانه صورت هزینه آن را برای شورای اسلامی گزارش نماید. که روز 26/12/88 این مبلغ از حساب شورای اسلامی در پست بانک مارکده برداشت و به حساب جاری کتابخانه واریز گردید.  گزارش از محمدعلی شاهسون مارکده

هفته بهداشت
به پیشنهاد واحد بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی مارکده به مناسبت هفته بهداشت محیط و منابع طبیعی مراسمی با حضور دهیاران مارکده و قوچان و مدیران مدارس و حضور گسترده و فعال همه ی دانش آموزان مدارس در تاریخ 18/12/88 برگزار شد. که محیط روستای مارکده و قوچان توسط دانش آموزان پاکسازی گردید و با همت و تلاش دانش آموزان تعداد 500 نهال کاشته شد و در پایان با تجمع در دبیرستان خیری قوچان به 20 نفر از دانش آموزان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.
                                                                               گزارش از: اصغر عرب

مصوبات جلسه بخشداری
در تاریخ 20/11/88 جلسه ای به دعوت بخشدار سامان و با حضور قربانی بخشدار، قائدی رئیس تعاون روستایی شهرستان، خلیلی مدیر عامل اتحادیه تعاونی های روستایی، الله یاری معاون تعاونی های روستایی استان، اعضا هیات مدیره تعاون روستایی مارکده، اعضا شوراهای اسلامی مارکده، قراقوش، گرم دره، قوچان، صادق آباد و یاسه چاه و هوره، به منظور بررسی توزیع آرد خانه پزی در محل بخشداری تشکیل شد. در این جلسه که 3 ساعت طول کشید روی موضوع های مختلف گفتگو شد و سرانجام روی 10 مورد و موضوع توافق گردید و مصوب و صورتجلسه شد. این صورت جلسه توسط بخشداری سامان طی نامه شماره 3244 مورخه 28/11/88 به این شورا  ارسال شده است که برای اطلاع همشهریان چاپ می گردد.

1- مقرر گردید مدیران شرکت های تعاون روستایی مارکده، هوره، سامان و … ما به التفاوت کمبود آرد خانه پزی پنج ماه گذشته، از شهریور لغایت بهمن ماه سال جاری را دقیقا استخراج و میزان آن را به تعاون روستایی شهرستان شهرکرد ارسال نمایند.

2- مقرر شد توسط رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان و مدیر عامل اتحادیه های شهرستان نسبت به تامین و تحویل میزان سهمیه آرد خانوارها در طول یک سال به ازاء هر نفر ماهیانه 400/9 کیلوگرم اقدام و تسویه گردد.

3- مقرر شد مدیر عامل شرکت تعاونی ها با همکاری شوراهای اسلامی

لیست اسامی افراد متولدین و مزدوجین و همچنین لیست افراد متوفی، یا

 مهاجرین را در یک سال استخراج و نسبت به اصلاح دفترچه و لیست مربوطه اقدام نماید.

4- مقرر شد مطابق نامه های ابلاغی اداره کل غله استان تحویل آرد خانه پزی بر اساس آمار افراد ساکن دائم در روستا توزیع و تحویل گردد.

5- مقرر شد لیست آرد خانه پزی توزیع شده در هر ماه به مدت دو روز در اختیار شورا جهت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد و سپس مهر و امضا گردد.

6- مقرر شد جلسه ای به صورت خاص جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت تعاونی مارکده با حضور مدیر عامل جدید، اسبق و شورای اسلامی روستا تشکیل گردد.

7- مقرر شد حسابداری شرکت های  تعاونی روستایی سامان، هوره و مارکده از طریق مناقصه برگزار و انتخاب گردد.

8- مقرر شد دریافت مبلغ حق عضویت شرکت تعاونی روستایی و افزایش سهام آن با تصویب اعضای مجمع به صورت اختیاری صورت پذیرد.

9- مقرر گردید رئیس اداره تعاون روستایی شهر سامان با همآهنگی اداره کل تعاون روستایی استان مدت گردشکار و توزیع نوبه ای آرد سهمیه ای بین اهالی روستائیان را مشخص نماید تا امکان کنترل و نظارت بر آن توسط عوامل نظارتی بالاخص اعضای شورای اسلامی فراهم گردد.

10- مقرر شد لیست توزیع آرد بین اهالی روستاها مطابق واقعیت و آنچه عملا توزیع می شود تهیه گردد و پس از مهر و امضای اعضای شورای اسلامی تحویل اداره تعاون روستایی شهرستان و اداره غله استان قرار داده شود.

  حرف های مردم
 1- یک پرسش از مسئولان شرکت تعاونی فردوس مارکده دارم. تعداد زیادی چک از مردم بابت تتمه وام ها گرفته شده، مردم نمی دانند سرِ این چک ها چه خواهد آمد؟ آیا سر از جاهای مختلف در خواهند آورد؟ و یا نه، سرِ موعد، دهنده چک، باید پولش را پرداخت و چکش را تحویل بگیرد؟ این را برای مردم روشن کنید.

2-  اخیرا یک رشته لوله فلزی در کنار لوله پلی اتیلن برای استخر بالایی فردوس کشیده می شود دراین موقعیت بحرانی فشار به مردم جهت دریافت اقساط وام ها، چه ضرورت دارد که برای مردم خرج بتراشید؟

3- روزهای 15و16/12/88 دو نفر از اعضا شورای اسلامی از تلویزیون استان به عنوان کشاورز نمونه معرفی شدند می پرسم آقایان شورا، شما را به خدا کجاتان کشاورز نمونه است؟ آیا یک پیوند شکمی بلدید بزنید؟ اصلا راه باغتان را بلدید؟ خودتان می بُرید برای خودتان هم می دوزید!؟ چرا چیزی که نیستید خود را می نمایانید؟ وجدانتان کجا رفته؟

4- می پرسم چرا حسابرسی حساب های فردوس قطع شده؟ چه مانعی سرِ راه است؟ بالاخره سر نوشت دو میلیون تومان که نزد رئیس هیات مدیره قبلی مانده چه شد؟

5- چند بار، پیشِ آقای صفاری در بانک کشاورزی سامان مراجعه کرده ایم

 و صورت حساب وام های فردوس را مطالبه کرده ایم که به ما نداده و می

 گوید فقط به مدیر عامل می دهیم از قرائن چنین بر می آید که مدیر

عامل هم چنین قصدی که این صورت حساب را به مردم ارائه دهد ندارد از

شما بازرس می خواهیم که پا پیش بگذارید ببینید می توانید این صورت حساب را بگیری تا بفهمیم بدهی واقعی مردم چه مبلغ است؟

6- دهیار روستا سال گذشته روی قبرستان کهنه درخت کاشت و آب شان

 نداد و خشکاند شان حال امسال دوباره درخت کاری کرده است بنظر می

رسد پول ما مردم زیادی است.

7- آقای مدیر عامل فردوس چند عدد و ارقام به عنوان پاسخ نوشته که بیشترِ انها اشتباه است برای نمونه عدد 11 رقمی نوشته انگاه پشت سرش کلمه هزار آورده که همین کلمه هزار عدد را نا مفهوم کرده. بنظر می رسد که مدیر عامل محترم هنوز جایگاه اعداد را بلد نیست برای مثال:  10895001000 هزار تومان، که خودِ عدد چنین خوانده می شود؛ ده میلیارد و هشتصد و نود و پنج میلیون و یکهزار تومان، یعنی کلمه هزار که به دنبال آمده، این رقم را گیج و گم و نا خوانا و نا مفهوم کرده است. می خواهم بگویم همان گونه که خود مدیر عامل هم گفته آن که حسابش پاک است از محاسبه باکی نخواهد داشت. آقا جان هیچ نیازی به این اعداد و ارقام نا مفهوم و گیج کننده نیست تقاضا داریم بروید بانک صورت حساب چند فقره وامی که برای فردوس گرفته شده با مبالغ سود و دیرکرد آن ها را از بانک بگیرید و به مردم ارائه دهید و خودتان را راحت کنید.