مارکده یا مهرکده

در تاریخچه روستای مارکده از زبان بزرگان روستا نقل کرده م که نام مارکده برگرفته از نامِ مار، حیوان خزنده است که در این محل بوده، ولی آقای محمد مهریار پژوهشگر اصفهانی در کتاب خود با نام «فرهنگ جامع نام ها و آبادی های کهن اصفهان» درباره محل و روستاهایی که نام مار دارند، مانند؛ مارنان، ماربین، ماران، مارجویه، مارچو، مارچه، مارچی، مارسار، مارون و… می گوید:

   واژه مار بر گرفته از واژه کهن مهر است. واژه مهر در درازنای زمان تغییر یافته و به مار تبدیل شده است.

ایشان در کتابی که ذکر شد می نویسد:

  « انسان حق دارد به شگفتی آید از اینکه بشنود نام دیهی، که همواره باید، اصولا خوب و دلنشین باشد، مار بگذارند یعنی نام این حیوان زهرناک، که طبق فرهنگ ما پلید و زشت شمرده می شود. مار در واقع نام خوبی نیست، ولی خواننده تعجبش بیشتر خواهدشد اگر بداند که در اصفهان قریب ده محل به این نام نامیده می شود. در سرتاسر ایران گذشته از اینها بسیار جاهای دیگر هم با این نام و یا ترکیبات دیگر این نام نامیده شده است. ولی جای شگفتی نیست چون که این «مار» همان حیوان زهرآگین نیست. برعکس نامی است بسیار دلنشین، پسندیده و محبوب که از ان بهتری در جهان یافت نمی شود. مهر و محبت است و عشق و آن است که به دل می نشیند. یعنی «مهر» نام خورشید و نور است که مخفف شده و به صورت «مار» در آمده است…»

   اگر نظر آقای محمد مهریار پژوهشگر اصفهانی در باره تغییر و تحول واژه مهر به مار را بپذیریم و آن را به بندواژه مار اول نام روستای زیبای خودمان مارکده هم تعمیم دهیم نام روستای مارکده می شود «مهرکده» یعنی جای مهربانی، خوبی، عشق، نور و خورشید. در این صورت باید قدمتی هزار و یا هزاران ساله داشته باشد. نظر توی خواننده چیست؟

                                                       محمدعلی شاهسون مارکده