نقدی بر انتخابات انجمن کشاورزان خبره شهرستان شهرکرد

برای این که خود و خلق و خوی مان را که، می توان گفت؛ آینه تمام نمای فرهنگ مان هست، بهتر بشناسیم، بهتر دیدم روند انتخابات، سخنان بیان شده، واکنش های ابراز شده در جلسات مجمع عمومی انتخابات هیات مدیره انجمن کشاورزان خبره شهرستان شهرکرد در تاریخ های 27/3/88 و 22/4/88 را بررسی کنم. چرا می گویم خلق و خوی مان؟ برای این که انجمن کشاورزان خبره، قرار است یک انجمن مردم نهاد، غیر انتفاعی و صرفا در جهت خدمت به مردم بنا نهاده شود. یعنی قرار نیست سودی و نفعی مستقیم در این میان برای مدیرانش داشته باشد. حال در جایی که سودی در بین نیست و باید از جیب خورد و برای مردم کار کرد، این قدر انصاف را زیرپا می گذاریم در جایی که قرار است منافع ای هم  در میان باشد تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
 در جلسه 27/3/88  حدود 50 تا 60 نفر حاضر بود تعداد افراد بخش سامان قدری به نسبت بخش های دیگر بیشتر بود ولی تفاوت خیلی چشمگیر نبود که نتیجه را یک دست و انحصاری کند. بدین جهت دیدیم اعضا هیات مدیره انتخاب شده از تنوع بین بخشی بیشتری برخوردار بود و از بخش سامان فقط توانست دو نفر برگزیده شود که مورد اعتراض چند نفر از کشاورزان بخش مرکزی حاضر در جلسه قرار گرفت.
 استدلال اعتراض کنندگان این بود که تعداد افراد بخش مرکزی کم است. کشاورزان بخش مرکزی حاضر در جلسه، نخست گفتند: به ما اطلاع رسانی نشده است که مسئولان برگزاری انتخابات با ارائه نامه ای خطاب به خدمات کشاورزی ها و نیز شهادت نماینده خدمات کشاورزی اثبات نمودند که اطلاع رسانی شده است.
 سپس پیشنهاد کردند از هر بخش یک نفر انتخاب شود که مسئولان جلسه گفتند: برابر اساسنامه هیات مدیره باید در مجمع عمومی و با رای اکثریت انتخاب شود.
پس از شمارش آرا چون از بخش سامان دو نفر انتخاب شده بود به نتیجه رای اعتراض نمودند، پیشنهاد شد هیات موئسس نظر دهد، آنها هم نتوانستند نظر واحدی ارائه دهند. در این وقت چانه زنی آغاز شد تا با جابجایی نفرات انتخاب شده، از بخش مرکزی هم افراد مورد نظر در هیات مدیره جای داده شوند. آقای تقی پور نماینده فرمانداری این درخواست  را غیر قانونی دانست و تاکید بر قانونی بودن نتیجه انتخابات نمود و گفت: « هیچ گونه تغییری در نتیجه آرا نمی توان داد » سر انجام در لحظه آخر دو سه  نفرشان که چانه می زدند به عنوان قهر نتیجه را نپذیرفتند و جلسه را ترک کردند.
در جلسه 22/4/ 88 هم حدود 50 تا 60 نفر حضور داشتند از بخش بن و سامان مجموعا کمتر از 10 نفر بود. بقیه افراد از بخش مرکزی بودند. نبود عدالت مطرح نشد، از هر بخش یک نفر پیشنهاد نشد. قهری هم صورت نگرفت. نکته جالب تر این بود که مسئول جلسه، آقای جان نثاری، صریح گفت: « نمی خواهیم راجع به جلسه قبل حرف بزنیم» و تاکید کرد « حرف های لازم را در جلسه قبل گفته ایم و این دومین مجمع عمومی است و ما با حد اقل 10 نفر هم می توانیم انتخابات برگزار کنیم برای این که وقت را تلف نکنیم افرادی که خود را توانمند برای هیات مدیره می دانند نزد تریبون بیایند و خود را معرفی تا رای گیری به عمل آید » و نیز نماینده فرمانداری آقای تقی پور که ناظر بر انتخابات جلسه قبل و نیز جلسه کنونی بود هیچ توضیحی مبنی بر این که چرا انتخابات جلسه قبل منحل شده نگفت.
تفاوت مشهودی در افراد حاضر در جلسه اول و دوم وجود داشت که روح
دو جلسه را از هم متمایز می کرد. افراد حاضر در جلسه نخست اغلب از چگونگی کار اطلاع نداشتند بدین جهت پرسش های متعددی از چیستی، اهداف و چگونگی کار انجمن شد و نیز اعتراض هایی که؛ چرا اطلاع رسانی صورت نگرفته، چرا اساسنامه قبلا برای مطالعه توزیع نشده تا با چشم باز و اطلاعات بیشتر در جلسه حاضر شویم. ولی افراد حاضر در جلسه دوم که بسیاری شان هم برای اولین بار آمده بودند هیچ جای ابهامی برای شان نبود، پرسشی نداشتند، بنظر می رسید کاملا توجیه و بسیج شده بودند.
اگر این اجازه را داشته باشیم که با عینک نقادانه به قضایا بنگریم، با قاطعیت می توان گفت: هم آهنگی هایی صورت گرفته بود تا اعضا هیات مدیره یک دست و به صورت انحصاری از بخش مرکزی باشد و این روی کردی تازه هم نیست یکی از شاخصه های اصلی تمامیت خواهی فرهنگ استبدادی ما هست فرآیند این دیدگاه که؛ هر که به مراکز قدرت نزدیک تر است همه چیز را برای خود می خواهد. این روح تمامیت خواهی یکی از علل عقب ماندگی منطقه مان هم هست. با این وصف به دلایل زیر، انتخاب هیات مدیره کشاورزان خبره شهرستان شهرکرد دارای شبهه است و نیاز هست مسئولان رسیدگی، رفع شبهه و اعتماد سازی نمایند.
 1- وقتی می توان انتخابی را منحل نمود که تخلف و یا تغلبی مشهود در آن صورت گرفته باشد و این تخلف هم طبیعتا باید در مرجع رسمی رسیدگی، تایید و حکم بر منحل شدن دهند چون این روند طی نشده انحلال انتخابات 27/3/88 شبهه بر انگیز است.
2- و یا حد اقل برای انحلال انتخابات باید با اعضا هیات مدیره گفتگو و موافقت آنها گرفته می شد. متاسفانه این گفتگو و توافق هم صورت نگرفته است.
3- توضیح یک جمله ای آقای جان نثاری مسئول جلسه که؛ « این دومین جلسه است و ما می توانیم با 10 نفر هم انتخابات را برگزار کنیم » هم یک مغلطه است و بر شبهه ها می افزاید. چون این قانون وقتی صدق می کند که تعداد اعضا مشخص و معین باشد آنگاه اگر در جلسه نخست نصف به علاوه یک حاضر نشدند در جلسه دوم می توان با تعداد کمی هم انتخابات برگزار نمود ولی انجمن کشاورزان خبره هنوز عضو گیری نکرده، هنوز معلوم نیست چند نفر و چه کسانی عضو خواهند شد. بنا بر این هر کشاورزی می توانست در این جلسه شرکت کند و رای دهد و کسی هم نمی توانست بگوید؛ تو عضو نیستی. چون علاوه بر مشخص نبودن اعضا، تعریفی هم از کشاورز خبره در دست نبود تا نشان داده شود کدام یک از حاضران خبره و یا نا خبره اند، با این وجود هرکه می تواند ادعا کند که کشاورز خبره است. ازطرفی تعداد افراد شرکت کننده در دو جلسه چندان تفاوتی نداشت، فقط در جلسه اول پراکندگی بین بخشی آنها بیشتر و در جلسه دوم بیشترین آنها از بخش مرکزی بود، نکته ی حائز اهمیت این است که اگر بپذیریم که جلسه ی نخست تعداد حاضران به حد نصاب نرسیده، خوب انتخابات نباید انجام می شد، این در حالی بود که؛ در جلسه اول اصلا بحث به حد نصاب نرسیدن مطرح نشد و پس از 30/1 ساعت ارائه توضیحات، خواندن اساسنامه، پرسش و پاسخ، ارائه نظرات، افراد خود را کاندید و رای گیری به عمل آمد چون نتیجه، دلخواه مرکز نشینان نبود، با نفوذی که معمولا داشته و دارند بعدا تصمیم بر ابطال گرفته می شود و کوشش می گردد مسکوت و پوشیده هم بماند.
4- آقای جان نثاری مسئول برگزاری جلسات، چند بار در این دو جلسه گفت: « من کاره ای نیستم و صرفا به کمک شما آمده ام تا این انتخابات را برگزار و انجمن را تشکیل دهیم» حال آدمی که مسئولیت و حقی در انجمن ندارد چگونه به خود این حق را داده که  یکه و تنها انتخابات قبلی را منحل اعلام کند؟
5- منحل کردن بی دلیل انتخابات قبلی و بسیج شدن کشاورزان بخش مرکزی، و حضور  انبوه آنها در جلسه 22/4/88 و عدم حضور کشاورزان بخش بن و سامان در این جلسه، ذهن هر آدم بی طرفی این نتیجه را خواهد گرفت که؛ برنامه ریزی به منظور دست یابی به هیات مدیره یک دست و انحصاری از مرکز نشینان بوده است؟
6-  آقای جان نثاری دلیل باطل کردن انتخابات قبلی را در یک جمله گفت: « بیشتر اعضا هیات موسس امضا نکردند » اگر انحلال انتخابات جلسه ی نخست، صرفا به دلیل این که؛ چند نفر از هیات موئسس صورت جلسه را امضا نکرده باشد، (چون افراد دلخواه شان برگزیده نشدند) خود به خود این حق هم به چند نفرِ دیگرِ هیات موئسس داده می شود تا آن ها هم این صورت جلسه را امضا نکنند و انتخابات دوم باطل کردد و این دور تسلسل را تا کجا می توان ادامه داد؟.
7- برای برون رفت از این بحران، نخست لازم است تعریفی از کشاورز خبره داشته باشیم. سپس با کمک مسئولان مراکز خدمات کشاورزی، کشاورزان خبره  شناسایی گردد. آنگاه دوگونه می توان عمل نمود.
1- با دعوت همه ی کشاورزان خبره شناسایی شده در مرکز و برگزاری انتخابات مستقیم.  2- با دعوت کشاورزان خبره در جلسه ای در محل بخش، نخست انجمن فرعی کشاورزان خبره بخش را به عنوان زیر مجموعه ی انجمن کشاورزان خبره شهرستان تشکیل و سپس از هر انجمن بخش، یک نفر به عنوان عضو انجمن شهرستان معرفی گردد. حسن این نظر این هست که در بخش، شناخت بهتر و بیشتری است احتمال این که افراد شایسته تری برگزیده شوند بیشتر است. بعد همین انجمن های بخش می توانند به عنوان زیر مجموعه، پشتوانه، در اطلاعات دهی، اطلاعات گیری، انتقال نیازها، تجربیات و اجرای تصمیمات، بازوی اجرایی انجمن شهرستان عمل نمایند.
جا دارد مسئولان محترم بویژه مدیریت محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و فرماندار محترم شهرستان شهرکرد دستور فرمایند موضوع بررسی و اعتماد از دست رفته باز سازی گردد.
                                                               محمدعلی شاهسون مارکده 24/4/88