گزارش نامه 229 اول خرداد 1400

    قشقایی ­های قابوق     بیش از 20 سال قبل هنگامی که قسمت غربی زمین­ های مزرعه­ ی سکو­ی قابوق را برای احداث باغ شخم و شیار می­ کردند تعدادی گور یافت می ­شود. و نیز شنیده بودم که روی سکو یک قلعه هم بوده که با گذشت زمان ویران شده و امروز دیکر آثاری […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه 228 نیمه اردیبهشت 1400

قوم غضب      امروز یکی دو ساعتی، به منظور شرکت در مراسمی، توی مسجد نشسته بودم. مداحِ محلی مراسم، از آخوندی مارکده­ ای حاضر در مسجد، دعوت به سخنرانی کرد. آخوند پشت میکرفن قرار گرفت، هنوز در حال مقدمه چینی؛ از دست شیطان به خدا پناه بردن بود که آخوندی دیگر، غیر مارکده ­ای، از […]

ادامه مطلب...