گزارش نامه 259 اول شهریور 1401

صفرعلی و میرزاعبدالوهاب (بخش نهم و پایانی)   – به قرآن قسم، به ارواح بابام، من ای حرفه نزدم، فلکناز از خودش اینه در اورد.      ستاره اعتراف رقیه که؛ من چنین حرفی نزدم فلکناز این حرف را از خودش در آورد، را با تمام قوت توی ده پخش کرد به هر زنی از زنان ده […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه 258 نیمه مرداد 1401

صفرعلی و میرزاعبدالوهاب (بخش هشتم)     مشهدی درویشعلی در همان روز اول که خبر را شنید، برای اثبات بی گناهی خود، بی­درنگ واکنش نشان داد و بگوم­ جان مادر رقیه را از خانه ­اش بیرون کرد و صیغه طلاقش را هم خواند. مهریه بگوم­ جان بسیار ناچیز یعنی یک شاخه نبات بود که  بگوم­ جان […]

ادامه مطلب...