گزارش نامه 259 اول شهریور 1401

صفرعلی و میرزاعبدالوهاب (بخش نهم و پایانی)   – به قرآن قسم، به ارواح بابام، من ای حرفه نزدم، فلکناز از خودش اینه در اورد.      ستاره اعتراف رقیه که؛ من چنین حرفی نزدم فلکناز این حرف را از خودش در آورد، را با تمام قوت توی ده پخش کرد به هر زنی از زنان ده […]

ادامه مطلب...