آوای مارکده شماره 60 – يکم آذرماه 1384

خبرها

1 – جلسه اي در تاريخ 15/8/84 ساعت 20 با دعوت كتبي شوراي اسلامي از سردانگ هاي مزرعه علي آباد و ملاگلي با حضور آقايان: محمد عرب ف مهديقلي، ابوالقاسم عرب ف مهديقلي،حيدر شاهسون ف رضاقلي، بهرام عرب ف نورالله، قلي عرب ف احمد، حسينقلي شاهسون ف رجبعلي و اكبر عرب ف عباسقلي تشكيل شد. هدف از اين دعوت و نشست دريافت كمك هاي وعده داده شده جهت ساخت مدرسه بود. در اين جلسه پيشرفت كار هاي اداري مدرسه و نيز مشكلاتي كه بر اثر عدم پرداخت تعهدات اعضا شورا به صاحبان زمين پيش آمده براي حاضران توضيح داده شد و در خواست گرديد كه به منظور شروع به كار مدرسه،كمك هاي خود را پرداخت نمايند. كه پس از بحث و مذاكره قرار شد ليست كشاورزان هر دو مزرعه در اختيار اعضا شورا و دهياري قرار گيرد و هر يك از كشاورزان مستقيم مبلغ اهدايي خود را بپردازند و در صورت عدم پرداخت، اعضا شورا و دهياري پس از دريافت بدهي، خدمات ارائه دهند. ضمنا افراد زير علارغم دعوت كتبي از حضور در جلسه خود داري نمودند. آقايان : ناصر شاهسون ف كاظم، احمد عرب ف روشنعلي، يدالله عرب ف روشنعلي، جواد عرب ف يدالله، منصور عرب ف مهدي و رمضان عرب ف علي آقا.

2 – جلسه 16/8/84 ساعت 20 تشكيل نشد!؟ چون سردانگهاي مزرعه مهدي آباد بالا و طرح عباس شاهسون كه به صورت كتبي هم دعوت شده بودند  در جلسه حضور نيافتند!؟ هدف از دعوت و تشكيل اين جلسه، دريافت كمك هاي اهدايي وعده داده شده به ساخت مدرسه بود. از ميان دعوت شدگان فقط آقاي محسن( عباس) شاهسون ف اسماعيل به دفتر دهياري آمد. بقيه آقايان دعوت شده كه متاسفانه با بي اعتنايي به دعوت و نيز اهميت ندادن به احداث مدرسه در جلسه حضور نيافتند عبارتند از ؛ عباس شاهسون ف محمد،بهرام( نعمت الله) عرب ف ولي الله، غلامرضا( اكبر) خسروي ف غلامحسين، محمد ابراهيم شاهسون ف سعادت، اكبر عرب ف احمد، جهانگير شاهسون ف مهراب، نصرالله عرب ف حسن، ابوالفتح شاهسون ف عروجعلي، محمد اسماعيل عرب ف فضل الله، حسين شاهسون ف الله وردي، رمضانعلي شاهسون ف لطفعلي و اميدعلي عرب ف حسن آقا.

3– زنان نيمي از جمعيت جامعه انساني ما را تشكيل مي دهند از آنجاييكه نيمي از پيكره انسانيت هستند، به حكم همين انسان بودن داراي اين حق هستند كه همانند ديگر انسان هاي جنس مخالف خود در عرصه هاي مختلف اجتماعي فعال و تاثير گذار باشند پرسشي كه مطرح مي گردد اين است كه زنان جامعه روستايي ما در كجاي عرصه هاي اجتماعي قرار دارند؟ آيا زنان ما مي دانند فرهيختگي چيست؟ اگر نمي دانند كوتاهي از كيست؟ آيا اين را بايد از افتخاراتمان دانست يا از… لطفا اين نامه را بخوانيد.« شوراي اسلامي ماركده، سلام عليكم، احتراما، با توجه به اينكه در نظر است بانك اطلاعاتي زنان فرهيخته و هنرمند تهيه گردد لذا مقتضي است اسامي زنان و دختران آن روستا را كه داراي توفيقاتي در عرصه علمي، هنري، فرهنگي و ورزشي درسطح استان و يا كشور اند را طبق فرم پيوست تا تاريخ 12/8/84 به اين فرمانداري ارسال نماييد.    

      خدابخش مرادي، فرماندار