گزارش نامه شماره 295 اول تیر 1403

    قصه مرادعلی (بخش هفدهم)     دادیار دادگاه انقلاب، مردی بود به نام آقالَر. آقای آقالر خیلی زود متوجه قضایا شد زیر ورقه احضاریه من  نوشت: «حکم بر علیه بنیاد مستضعفان است و کاری به آقای مرادعلی ایزدی ندارد». ولی رئیس دادگاه انقلاب، آخوندی بود به نام آقای شجاعی، که او را حاج­ آقا شجاعی […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه 294 نیمه خردا ماه 1403

قصه مرادعلی (بخش شانزدهم)      گواه دیگر آقای عزیزالله بهارلو آقای حسین شیرمست بود که گفت: «در کنار و در مسیر این جوی آب درختان زیادی بوده که آقای مرادعلی ایزدی قطع کرده است». این در حالی بود که چند لحظه قبل خودِ آقای عزیزالله بهارلو همین قطعه زمینی را که در آن نشسته بودیم […]

ادامه مطلب...